Kunst og håndverk – oppsummering av høringen

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk på høringsutkastet til ny læreplan og hva vi anbefaler å gjøre med dem.

Antall høringssvar: 300

Uttrykker læreplanen tydelig det viktigste alle elevene skal lære?
Helt enig: 29 %
Delvis enig: 41 %
Hverken eller: 5 %
Delvis uenig: 11 %
Helt uenig: 4 %
Ikke svart: 9 %

Legger læreplanen til rette for dybdelæring?
Helt enig: 38 %
Delvis enig: 29 %
Hverken eller: 7 %
Delvis uenig: 11 %
Helt uenig: 3 %
Ikke svart: 12 %

Er læreplanen tilstrekkelig framtidsrettet?
Helt enig: 50 %
Delvis enig: 24 %
Hverken eller: 9 %
Delvis uenig: 2 %
Helt uenig: 1 %
Ikke svart: 14 %

Det overordnede bildet er at det er bred støtte til læreplanutkastet. Mange mener at faget har fått en reell og positiv fornyelse som innebærer at faget har blitt mer praktisk.

Noen ønsker økt fokus på kunst- og kulturopplevelser og at eleven skal utvikle estetisk sans i møte med kunsten. Innspillene peker på at elevens møte med kunst og kulturelle utrykk kan bli mer eksplisitt gjennomgående i planen.

Videre er det bred tilslutning til at alle tre tverrfaglige temaer er med i læreplanutkastet. Det er også noen som peker på at noen av kompetansemålene er for vide, og ønsker seg mer konkrete mål.

Vi har også fått noen innspill på det digitale innholdet, men disse er delte. Noen ønsker mer eksplisitt digitalt innhold mens andre ønsker mer tradisjonelt innhold. Vi har også fått flere innspill om at rammene for kunst og håndverksfaget er utfordrende. Noen mener at timetallet i utgangspunktet er for lavt, at faget ikke prioriteres på skolene og at det mangler lærere med kompetanse i kunst og håndverk.

Det er mange som har gitt innspill til fordypningen i kunst og håndverk. Noen er positive og peker på at en fordypningsoppgave gir mulighet for dybdelæring. Samtidig er flere kritiske. De peker på at det er kunstig og uheldig å skille fagområdene kunst og håndverk, og at dette også kan føre til et skille i forhold til kjønn og sosial bakgrunn. Flere peker på at måten fordypningen er satt opp på i utkastet kan virke forvirrende, og at avgrensningen av fordypningen kan begrense det lokale handlingsrommet og elevens valgfrihet.

Våre anbefalinger etter høringen

Vi anbefaler å gjøre elevens møte med kunst og kulturelle uttrykk mer eksplisitt gjennomgående i planen. Vi anbefaler videre å

  •  tydeliggjøre kompetansemålene, blant annet for å redusere omfanget i målene, særlig på ungdomstrinnet
  • gjøre det digitale mer eksplisitt i beskrivelsen av faget og i noen kompetansemål
  • beholde alle tre tverrfaglige temaer
  •  justere tekstene om underveisvurdering og sluttvurdering
  • justere teksten «om faget», blant annet for å styrke fokuset på opplevelser og møter med kunst og kultur

Høringen viser at det er behov for å forklare tydeligere hva som er føringene for fordypningsdelen i faget. Samtidig er tilbakemeldingene i høringen som problematiserer fordypningen så tydelige at vi anbefaler departementet å vurdere om fordypningen bør videreføres i den endelige læreplanen. Alternativt anbefaler vi at føringene for fordypningen kommer tydeligere fram. Bakgrunnen for å vurdere fordypningen i lys av høringen kan være at den praktiske innretningen preger læreplanen, og at det er tydelig rom for at elevene kan fordype seg i både kunst og håndverk innenfor kompetansemålene.

 

Læreplanen er nå til behandling hos Kunnskapsdepartementet. Den skal være klar i løpet av senhøsten 2019.

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet Kunst og håndverk med fordypning (PDF)

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet Kunst og håndverk uten fordypning (PDF)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!