Kroppsøving – oppsummering av høringen

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk på høringsutkastet til ny læreplan og hva vi anbefaler å gjøre med dem.

Antall høringssvar: 451

Uttrykker læreplanen tydelig det viktigste alle elevene skal lære?
Helt enig: 35% 
Delvis enig: 40% 
Hverken eller: 3% 
Delvis uenig: 9% 
Helt uenig: 2% 
Ikke svart: 12%

Legger læreplanen til rette for dybdelæring?
Helt enig: 29% 
Delvis enig: 27% 
Hverken eller: 14% 
Delvis uenig: 12% 
Helt uenig: 3% 
Ikke svart: 16%

Er læreplanen tilstrekkelig framtidsrettet?
Helt enig: 43%
Delvis enig: 28% 
Hverken eller: 7%
Delvis uenig: 17% 
Helt uenig: 1% 
Ikke svart: 16%

Vi har fått bred støtte til læreplanen, og hovedtendensen i innspillene er at den nye retningen til faget bør beholdes.  Mange mener at faget har fått en reell fornyelse som bør holdes fast ved. Et klart flertall er enige i at planen tydelig uttrykker det viktigste elevene skal lære.

Vi har fått mange innspill fra fagmiljøer om at de ønsker det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap inn i planen. Vi har også fått mange innspill fra lærere om at omfanget i planen er for stort. Samtidig er det flere som ønsker ulike tema og aktiviteter inn i planen, eksempel førstehjelp og trafikkopplæring.

De fleste er positive til å ha kompetansemål etter 2. trinn for å sikre en god progresjon. Noen av kompetansemålene som handler om uteaktiviteter og naturferdsel oppleves tidkrevende, ambisiøse og ressurskrevende. Dette gjelder blant annet selvberging og livredning utendørs, overnattingstur og bruk av kart og kompass. Samtidig er det mange som mener at dette er relevante og viktige kompetansemål i kroppsøving.

Flere ønsker kompetansemål om svømming også etter 10. trinn for å sikre en god progresjon i svømmeopplæringen. Det er mange som mener at grunnleggende ferdigheter får for mye plass i faget, og at det kan føre til at faget blir for teoretisk. Vi har fått innspill på at noen mener at handlingsrommet er for stort og kan føre til store forskjeller i opplæring og vurdering mellom skoler. Andre peker på at dette er positivt, og at det gir mulighet for å tilpasse opplæringen til lokale forhold.

Noen er usikre på hvilke aktiviteter som inngår i begrepet bevegelsesaktiviteter.  Flere ønsker en tydeligere tekst om hva som er innsats i kroppsøving og hvordan innsats skal vurderes.

Våre anbefalinger etter høringen

Vi anbefaler å

  • ta inn det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap
  • beholde kompetansemålene i hovedsak, men med noen endringer i kompetansemål på alle trinn
  • justere tekstene om underveis- og standpunktvurdering
  • styrke sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse
  • redusere omfanget i uteaktiviteter og naturferdsel
  • legge til et nytt kompetansemål om svømming etter 10. trinn
  • justere tekstene om grunnleggende ferdigheter
  • legge inn noen forklaringer av begreper i læreplanvisningen

Læreplanen er nå til behandling hos Kunnskapsdepartementet. Den skal være klar i løpet av senhøsten 2019.

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet (PDF) 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!