KRLE | KRLE samisk – oppsummering av høringen

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk på høringsutkastene til nye læreplaner og hva vi anbefaler å gjøre med dem.

Antall høringssvar: 316 nasjonal plan, 10 samisk plan
Svarprosentene under viser kun til nasjonal plan.

Uttrykker læreplanen tydelig det viktigste alle elevene skal lære?
Helt enig: 25 %
Delvis enig: 31 %
Hverken eller: 4 %
Delvis uenig: 18 %
Helt uenig: 9 %
Ikke svart: 13 %

Legger læreplanen til rette for dybdelæring?
Helt enig: 42 %
Delvis enig: 19 %
Hverken eller: 8 %
Delvis uenig: 10 %
Helt uenig: 3 %
Ikke svart: 18 %

Er læreplanen tilstrekkelig framtidsrettet?
Helt enig: 41 %
Delvis enig: 19 %
Hverken eller: 8 %
Delvis uenig: 7 %
Helt uenig: 4 %
Ikke svart: 21 %

Mange støtter de nye læreplanene, og det er særlig kommuner, lærere og skoler som er positive. Samtidig er det flere innvendinger som går igjen. Mange mener at kompetansemålene er omfattende og tidkrevende.

Mange er bekymret over at kunnskapsaspektet ved faget er nedtonet til fordel for metoder. Flere mener at læreplanene mangler et felles kunnskapsgrunnlag, og at elevene trenger felles basiskunnskap. Flere etterlyser bedre sammenheng i læreplanen, og peker på at det er få kompetansemål knyttet til det første kjerneelementet som omfatter kunnskapen i faget, og da spesielt kunnskap om religionene. 

Det er delte meninger om lærerens handlingsrom. Mange mener at læreplanene er generelle, med åpne kompetansemål som gir relativt få føringer som legger mye ansvar på læreren. Noen mener at dette er bra, fordi det gir mange muligheter i opplæringen. Det er delte meninger om hvor detaljerte kompetansemålene bør være. Noen ønsker detaljerte mål som gir god støtte, mens andre ønsker åpne mål.

En god del etterlyser en bedre balanse mellom religionsdelen og etikk- og filosofidelen og mener at den siste har fått for liten plass. 

Våre anbefalinger etter høringen

Vi anbefaler å gjøre noen justeringer for å tydeliggjøre kunnskapsinnholdet og progresjonen, uten at vi går så langt som å endre konkretiseringsnivået i veldig stor grad. Vi anbefaler nye kompetansemål knyttet til det første kjerneelementet, med progresjon fra 4. trinn til 10. trinn, som styrker: 

  • kunnskap om trosforestillinger, rituelle praksiser og etiske normer i religionene
  • historiske sider og kulturarv-dimensjonen ved religionene
  • kunnskap om livssynshumanisme og andre ikke-religiøse livssyn

Vi anbefaler å justere ambisjonsnivået litt ned for kompetansemål etter 4. trinn. Styrking av kunnskapsinnholdet er også en tilpasning til de yngste elevene. Vi styrker filosofidelen på mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

Læreplanene er nå til behandling hos Kunnskapsdepartementet. De skal være klare i løpet av senhøsten 2019.

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet – nasjonal plan(PDF)

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet – samisk plan(PDF)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!