Grunnleggende norsk for språklige minoriteter – oppsummering av høringen

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk på høringsutkastet til ny læreplan og hva vi anbefaler å gjøre med dem.

Antall høringssvar: 64

Uttrykker læreplanen tydelig det viktigste alle elevene skal lære?
Helt enig: 30 % 
Delvis enig: 48 % 
Hverken eller: 6 %
Delvis uenig: 3 %
Helt uenig: 0 %
Ikke svart: 13 %

Legger læreplanen til rette for dybdelæring?
Helt enig: 23 % 
Delvis enig: 25 % 
Hverken eller: 27 %
Delvis uenig: 2 %
Helt uenig: 2 %
Ikke svart: 22 %

Er læreplanen tilstrekkelig framtidsrettet?
Helt enig: 27 % 
Delvis enig: 23 % 
Hverken eller: 13 %
Delvis uenig: 5 %
Helt uenig: 3 %
Ikke svart: 30 %

Overordnet gir høringsinnspillene mye støtte til læreplanen. Flertallet mener planen uttrykker det viktigste elevene skal lære i faget. Mange mener denne gangen, som i innspillsrunden i fjor høst, at planen burde ha vært aldersdifferensiert. Det knytter seg forventninger til at kartleggingsverktøyet Språkkompetanse for grunnleggende norsk, som er under revisjon i disse dager, vil kunne bidra til å støtte lærere i å tilpasse læreplanen til ulike aldersgrupper.

Læreplanutkastet får støtte for å framheve den kommunikative kompetansen i norsk, men flere savner en tydelig sammenheng mellom språkopplæring i planen og opplæring i de andre fagene.

Flere, spesielt voksenopplæringsinstitusjoner, mener læreplanen burde vært knyttet opp mot det felles europeiske rammeverket for språk.

Flere kommer med konkrete forslag til endringer for å gjøre progresjonen tydeligere.

En del savner en tydeliggjøring av verdigrunnlagets del om identitet og kulturelt mangfold, skaperglede, engasjement og utforskertrang, i kompetansemålene.

Noen uttrykker bekymring for timetallet som ikke er fastsatt for faget, og viser til at opplæring i grunnleggende norsk for språklige minoriteter dermed nedprioriteres til et minimum i flere kommuner og fylkeskommuner. Som følge av dette mener flere høringsinstanser at ambisjonsnivået i planen fortsatt ligger litt for høyt.

Mange høringsuttalelser fra både universitets- og høyskolenivå, kommuner og lærere uttrykker støtte til de tverrfaglige temaene og ønsker at bærekraftig utvikling skal inn igjen i læreplanen for at den skal være tilstrekkelig framtidsrettet.

Våre anbefalinger etter høringen

Vi anbefaler å

  • tydeliggjøre sammenhengen mellom språkopplæring og opplæring i fag med presiseringer i kompetansemål på nivå 1 og 2
  • tydeliggjøre verdigrunnlagets del om identitet og kulturelt mangfold, skaperglede, engasjement og utforskertrang, i kompetansemålene
  • ta inn igjen bruken av egen samlet språkkompetanse i eget læringsarbeid på nivå 2 og 3
  • justere ned nivået noe på både nivå 2 og nivå 3
  • gjøre noen endringer i kompetansemål på nivå 2 og 3 for å ivareta samisk innhold bedre
  • ta inn igjen det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling
  • endre Fagets relevans så teksten tar opp i seg anerkjennelse, menneskeverd og medvirkning

Læreplanen er nå til behandling hos Kunnskapsdepartementet. Den skal være klar i løpet av senhøsten 2019.

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet (PDF)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!