Geografi | Geografi samisk – oppsummering av høringen

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk på høringsutkastene til nye læreplaner og hva vi anbefaler å gjøre med dem.

Antall høringssvar: 66 nasjonal plan, 8 samisk plan
Svarprosentene under viser kun til nasjonal plan.

Uttrykker læreplanen tydelig det viktigste alle elevene skal lære?
Helt enig: 17 % 
Delvis enig: 39 %
Verken eller: 6 %
Delvis uenig: 15 %
Helt uenig: 5 %
Ikke svart: 15 %

Legger læreplanen til rette for dybdelæring?
Helt enig: 23 %
Delvis enig: 33 %
Verken eller: 3 %
Delvis uenig: 21 %
Helt uenig: 6 %
Ikke svart: 14 %

Er læreplanen tilstrekkelig framtidsrettet?
Helt enig: 39 %
Delvis enig: 32 %
Verken eller: 6 %
Delvis uenig: 5 %
Helt uenig: 3 %
Ikke svart: 15 %

Høringsinstansene er stort sett er positive til innholdet i læreplanutkastene. Flere peker likevel på et behov for å gjøre justeringer. Blant annet mener mange at omfanget ikke er realistisk sett opp mot timetallet i faget, og at det globale perspektivet må forsterkes.

Det er også flere som mener at kompetansemålene må bli tydeligere og at enkelte emner må synliggjøres.

Det er bred enighet om at samisk innhold er godt ivaretatt i begge læreplaner. 

Våre anbefalinger etter høringen

Vi anbefaler at høringsutkastene i hovedsak beholdes som det er. Samtidig er det behov for å redusere omfanget, tydeliggjøre språket og gjøre det globale perspektivet mer synlig. Det siste tror vi vil gi elevene bedre forståelse for geografiske forhold og gjøre faget mer framtidsrettet og relevant.

Vi anbefaler å redusere omfanget ved å

  • slå sammen kompetansemål for å redusere unødvendig overlapp
  • forenkle kompleksiteten i enkelte kompetansemål ved å justere språk og innhold
  • flytte deler av innhold i kompetansemål til beskrivelsene av grunnleggende ferdigheter. Dette vil blant annet imøtekomme innspill som peker på omfang og overlapp

Læreplanene er nå til behandling hos Kunnskapsdepartementet. De skal være klare i løpet av senhøsten 2019.

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet – nasjonal plan(PDF)

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet – samisk plan(PDF)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!