Fremmedspråk fellesfag | Fremmedspråk programfag – oppsummering av høringen

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk på høringsutkastene til nye læreplaner og hva vi anbefaler å gjøre med dem.

Antall høringssvar: 268

Uttrykker læreplanen tydelig det viktigste alle elevene skal lære?
Helt enig: 45 %
Delvis enig: 37 %
Hverken eller: 3 %
Delvis uenig: 6 %
Helt uenig: 2 %
Ikke angitt: 6 %

Legger læreplanen til rette for dybdelæring?
Helt enig: 41 %
Delvis enig: 25 %
Hverken eller: 15 %
Delvis uenig: 8 %
Helt uenig: 4 %
Ikke angitt: 7 %

Er læreplanen tilstrekkelig framtidsrettet?
Helt enig: 44 %
Delvis enig: 24 %
Hverken eller: 15 %
Delvis uenig: 7 %
Helt uenig: 2 %
Ikke angitt: 9 %

Et klart flertall er enige i at læreplanen uttrykker det viktigste elevene skal lære i faget. Flere peker på noen språklige uklarheter i kompetansemålene. Enkelte etterlyser også en tydeligere kobling til Det felles europeiske rammeverket for språk.

Læreplanen gjelder for språk som er ulike, blant ulike språklige strukturer, alfabeter og tegn. Mange har forståelse for at derfor er nødvendig med åpne kompetansemål. Samtidig mener noen at det spesifikt bør stå hvilke grammatiske elementer en elev må kunne på nivå I, II og III i de språkene som elevene kan velge opplæring i. Mange etterlyser informasjon om hvordan eksamen i fremmedspråk skal være.

Våre anbefalinger etter høringen

Vi anbefaler å beholde kompetansemålene slik de er formulert i høringsutkastet. Vi foreslår å gjøre enkelte språklige justeringer for å tydeliggjøre innholdet og progresjonen, blant annet: 

  • "Gjenkjenne språklige nyanser" fjernes fra kompetansemål på nivå II, ettersom progresjonen fra nivå I er for stor, og progresjonen videre til nivå III for utydelig Nivået i det opprinnelige kompetansemålet er også for høyt for elever på nivå II.
  • "Progresjon i kompetansemål om språklige strukturer" endres til "bruke enkle språklige strukturer" på nivå I, "bruke grunnleggende språklige strukturer" på nivå II og "bruke hensiktsmessige språklige strukturer" på nivå III. Progresjon i dette kompetansemålet må forstås ut ifra språkets egenart og er nokså ulik fra språk til språk. Vi mener at denne språklige justeringen gjør det mulig å tilrettelegge for progresjon i alle språk.

Vi anbefaler også at teksten om det tverrfaglige temaet «Demokrati og medborgerskap» skrives om, slik at den bedre gjenspeiler læreplanens innhold.

Vi anbefaler at kjennetegn på måloppnåelse utarbeides for flere språkgrupper slik at det blir mulig å koble kjennetegnene til Det felles europeiske rammeverket for språk.

Læreplanene er nå til behandling hos Kunnskapsdepartementet. De skal være klare i løpet av senhøsten 2019.

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet - Fremmedspråk fellesfag (PDF)

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet - Fremmedspråk programfag (PDF)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!