Engelsk – oppsummering av høringen

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk på høringsutkastet til ny læreplan og hva vi anbefaler å gjøre med dem.

Antall høringssvar: 1000

Uttrykker læreplanen tydelig det viktigste alle elevene skal lære?
Helt enig: 40 %
Delvis enig: 36 %
Hverken eller: 4 %
Delvis uenig: 9 %
Helt uenig: 2 %
Ikke svart: 9 %

Legger læreplanen til rette for dybdelæring?
Helt enig: 41 %
Delvis enig: 31 %
Hverken eller: 7 %
Delvis uenig: 8 %
Helt uenig: 3 %
Ikke svart: 10 %

Er læreplanen tilstrekkelig framtidsrettet?
Helt enig: 43 %
Delvis enig: 24 %
Hverken eller: 10 %
Delvis uenig: 6 %
Helt uenig: 3 %
Ikke svart: 14 %

Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på at engelsk er presisert som et språkfag. Høringsinstanse er også tydelige på at læreplanen legger til rette for en aktiv og medvirkende elev. 

Høringsinstansene mener at tekstene om fagets relevans og verdigrunnlaget er gode tekster som gir mening, og at de viser det viktigste elevene skal lære. De mener dette må komme like godt frem i kompetansemålene.

Flertallet gir uttrykk for at læreplanen gir tilstrekkelig handlingsrom, men samtidig stiller mange spørsmål ved om handlingsrommet er for stort. De fleste ser at antall kompetansemål er redusert, spesielt på ungdomstrinnet, men de mener likevel at omfanget ikke er realistisk sett opp mot timetallet i faget. Mange setter dette i sammenheng med at timetallet ikke legger til rette for dybdelæring. Flertallet er positive til og ønsker en endring fra to til én standpunktkarakter etter 10. trinn.

Høringsinstansene mener måten digitale ferdigheter er formulert på i kompetansemålene er mer relevant i samfunnsfag. 

Våre anbefalinger etter høringen

Vi anbefaler

  • å justere tekster og kompetansemål i læreplanen for en bedre sammenheng mellom de ulike delene av læreplanen
  • å endre kompetansemål med digitale ferdigheter
  • én samlet standpunktkarakter etter 10. trinn

Læreplanen er nå til behandling hos Kunnskapsdepartementet. Den skal være klar i løpet av senhøsten 2019.

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet (PDF)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!