Arbeidslivsfag – oppsummering av høringen

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk på høringsutkastet til ny læreplan og hva vi anbefaler å gjøre med dem.

Antall høringssvar: 45

Uttrykker læreplanen tydelig det viktigste alle elevene skal lære?
Helt enig: 38 %
Delvis enig: 29 %
Hverken eller: 4 %
Delvis uenig: 16 %
Helt uenig: 0 %
Ikke svart: 13 %

Legger læreplanen til rette for dybdelæring?
Helt enig: 36 %
Delvis enig: 13 %
Hverken eller: 11 %
Delvis uenig: 11%
Helt uenig: 0 %
Ikke svart: 29 %

Er læreplanen tilstrekkelig framtidsrettet?
Helt enig: 42 % 
Delvis enig: 11 % 
Hverken eller: 4 % 
Delvis uenig: 4 % 
Helt uenig: 2 % 
Ikke svart: 36 % 

Vi har fått noen innspill på emner som eksplisitt bør synliggjøres i læreplanen, det gjelder spesielt forholdet til de andre fordypningsfagene og timeplanlegging. Noen ønsker at opplæringen skulle knyttes sterkere opp til arbeidslivet. 

Ett tema som går igjen i innspillene er arbeidslivets spilleregler, men dette er ivaretatt i kompetansemål. Det er stor oppslutning om innholdet i læreplanen.

Våre anbefalinger etter høringen

Etter ønske fra flere har vi endret litt på det første kompetansemålet, slik at skolene nå må undersøke behov for varer og tjenester også i nærmiljøet og lokalsamfunnet. Denne endringen vil knytte opplæringen tettere til lokalt arbeidsliv.

Læreplanen er nå til behandling hos Kunnskapsdepartementet. Den skal være klar i løpet av senhøsten 2019.

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet (PDF)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!