Hva er fagfornyelsen?

Vi jobber nå med å fornye alle læreplanene i grunnskolen og videregående opplæring. De nye læreplanen vil være klare for elevene fra 2020.

I grunnskolen, de gjennomgående fagene og i fagene på studieforberedende i videregående, skal vi beholde dagens fag, men innholdet i fagene skal bli nytt. På de yrkesfaglige utdanningsprogrammene blir det noen nye fag, og noen fag slås sammen. 

Kritisk tenkning og refleksjon vil bli en viktig del av hva elevene skal lære i skolen. 

Vi skal fornye læreplanene i:

 • Grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående
 • Programfagene på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene
 • Programfagene på de studieforberedende utdanningsprogrammene

Hvorfor fornyer vi fagene?

 1. Det elevene og lærlingene lærer skal være relevant. Samfunnet og arbeidslivet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Vi trenger barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative.

 2. Elevene og lærlingene skal få mer tid til dybdelæring. Mange av læreplanene har vært for omfattende. For å legge gode rammer for dybdelæring, kan vi ikke bare fylle på med nytt innhold. Vi må gjøre tydelige prioriteringer.

 3. Det skal bli bedre sammenheng i og mellom fagene og de forskjellige delene av læreplanverket skal henge bedre sammen.

Ny overordnet del

Overordnet del skal erstatte generell del av læreplanverket. Den er fastsatt av Kunnskapsdepartementet, og vil gjelde fra 2020. Overordnet del beskriver hvilke verdier og prinsipper grunnopplæring skal bygge på. Les mer om overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen.

Tverrfaglige temaer

Vi skal prioritere tre tverrfaglige temaer:

 • demokrati og medborgerskap
 • bærekraftig utvikling
 • folkehelse og livsmestring

Dette er ikke egne fag, men samfunnsaktuelle temaer som skal prioriteres i alle fag der det er relevant.

Ny læreplanstruktur

Læreplanene får ny struktur:

1. Om faget

 • Fagets relevans for eleven/lærlingen, samfunnet og arbeidslivet
 • Kjerneelementer i faget
 • Fagspesifikk tekst om verdier og prinsipper i overordnet del
 • Tverrfaglige tema i faget
 • Grunnleggende ferdigheter i faget

2. Kompetansemål

3. Vurdering

 •  Fagspesifikk omtale av vurdering
 • Bestemmelser om sluttvurdering

Læreplanene skal fremdeles ha kompetansemål, og de grunnleggende ferdighetene skal videreføres, men ansvaret for dem skal tydeliggjøres

Ny tilbudsstruktur

Bakgrunnen for arbeidet med nye læreplaner på yrkesfag er ny tilbudsstruktur for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene 

Stortingsmelding nr. 28

Arbeidet med grunnskolen og de gjennomgående fagene bygger på stortingsmelding nr. 28.Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløfte

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!