Konferanse om fagfornyelsen på studieforberedende

6. februar arrangerte vi konferanse om nye læreplaner på studieforberedende.

Presentasjoner

Du finner alle Udirs presentasjoner her (dropbox)

Målet med konferansen var å gi økt forståelse for hva som er nytt i læreplanene på studieforberedende for å forberede til deltakelse i høring og innspillsrunde. Her har vi samlet noen av innleggene fra samlingen.

Ambisjoner og føringer for fagfornyelsen

I dette innlegget snakker Ole Christian Norum, Utdanningsdirektoratet, om ambisjoner og føringer for fagfornyelsen. Det handler om hva som fornyes og hvorfor fornyelse. Det handler videre om desentralisert ordning og hvilket ansvar som ligger hos skoleeier og hvilket ansvar som ligger hos skolene. 

 

Samisk innhold i læreplanene

I dette innlegget snakker Turid Vesterheim, Sametinget, om hvordan det kan skal legges til rette for samisk innhold i læreplanene. Det handler om forankring av urfolksperspektivet generelt og samisk innhold spesielt knyttet til overordnet del. Videre snakker hun om behovet for å finne en god balanse mellom eksplisitt og implisitt innhold i læreplanene og peker på hvordan dette kan leses ved bruk av eksempler fra ulike læreplaner.

 

Hva er viktig i fagfornyelsen? Perspektiver fra Utdanningsforbundet

I dette innlegget snakker Tormod Korpås, Utdanningsforbundet, om programfagenes viktige plass i fagstrukturen. Videre handler innlegget om hvorfor Utdanningsforbundet mener fagfornyelsen er viktig og om innføringsfasen etter at læreplanene er fastsatt. Til slutt snakker han om nøkkelrollene til tillitsvalgte og ledere i arbeidet med fagfornyelsen.

 

Overordnet del og ny kompetansedefinisjon

I dette innlegget snakker Markus A. Stuestøl, Utdanningsdirektoratet, om ny overordnet del og hvordan denne skal komme tydelig frem i de enkelte fags læreplaner på studieforberedende. Innlegget handler videre om ny kompetansedefinisjon og hvilke forventninger som ligger bak denne.

 

Sentrale spørsmål knyttet til de ulike utdanningsprogrammene på studieforberedende

I dette innlegget snakker Ole Christian Norum, Utdanningsdirektoratet, om de fem utdanningsprogrammene på studieforberedende:Idrettsfag, Kunst, design og arkitektur, medier og kommunikasjon, musikk, dans og drama, studiespesialisering.

Hvilke utfordringer har læreplangruppene på studieforberedende stått overfor? Hvilke sentrale spørsmål har de drøftet? Hva er det de særlig trenger hjelp til å besvare i høringen og innspillsrunden? Han viser også fristene for høringer og innspillsrunder fremover og oppfordrer til å sende innspill.

 

Arbeidet med fagfornyelsen i Viken

I dette innlegget snakker Jan-Helge Atterås, avdelingsleder kompetanseutvikling, Vikenom hvordan Viken som skoleeier har arbeidet med fagfornyelsen, blant annet gjennom desentralisert kompetanseordning og MOOC-en "Profesjonsutvikling i fagfornyelsen" (utarbeidet av Høgskolen i Innlandet). Han forteller om hvordan Viken har jobbet for å gi støtte til skolene samtidig som de har vært opptatt av lokalt handlingsrom og profesjonsutvikling.

 

Sammenhenger i læreplanen, ny læreplanvisning og planleggingsverktøyet

I dette innlegget tar Frode Midtgård, Utdanningsdirektoratet, oss gjennom den nye læreplanstrukturen. Hvordan ser de ulike tekstene i læreplanene ut på studieforberedende og hvordan er det tenkt med sammenhenger i læreplanverket? Frode Midtgård henter eksempler fra de ulike utdanningsprogrammene og viser også hvordan den nye læreplanvisningen fungerer. Til slutt får vi se Kjersti Mikalsen fra Utdanningsdirektoratet fortelle om det nye planleggingsverktøyet.

 

Arbeidet med fagfornyelsen ved Halden videregående skole

I dette innlegget snakker Kristin Støten, rektor, om hvordan Halden videregående skole har arbeidet med fagfornyelsen. Hvordan kan man arbeide som skoleleder med å lede lærings- og utviklingsprosesser? Hun forteller at ledelse er avgjørende for å lykkes med ambisjonene for fagfornyelsen. Videre handler det om kultur for å endre adferd.

 

Støtte til fagfornyelsen og ny gjennomføringsløsning

I dette innlegget snakker Ole Christian Norum, Utdanningsdirektoratet, om oppdraget som ligger i fagfornyelsen. Han snakker videre om støtte til fagfornyelsen, blant annet gjennom kompetansepakkene. Til slutt snakker han om vurdering og ny gjennomføringsløsning.

 

Forslag til endringer i bestemmelser om vurdering

I dette innlegget snakker Ole Christian Norum, Utdanningsdirektoratet, om høringen om vurdering. Det handler om forslag til endringer i bestemmelser om vurdering som følge av fagfornyelsen, forslag til endringer i bestemmelser om eksamen, forslag til endringer i eksamensordninger i nye læreplaner og forslag til mindre endringer og forenklinger.

 

Hvorfor er det behov for en fagfornyelse?

I dette innlegget snakker Kathrine Thoen Hansen, Elevorganisasjonen, om hvorfor det er behov for en fagfornyelse sett fra elevenes side. Det handler blant annet om en skole som tar innover seg den digitale virkeligheten. Det handler om hvilken kompetanse som er sentral nå og blir sentral i fremtiden. Videre snakker hun om dybdelæring, psykisk helse, lærelyst og motivasjon. I innlegget kommer også en oppfordring: Elevene må med på laget!

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!