Samisk som 1. språk – oppsummering av innspill

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk i siste innspillsrunde og vårt endelige forslag til kjerneelementer i samisk som 1. språk. 

Antall innspill: 16

Synes du kjerneelementene dekker det viktigste innholdet i faget?

Ja: 38 prosent (seks svar)
Nei: 50  prosent (åtte svar)
Vet ikke/Ikke svart: 13 prosent (to svar)

Vi har kun fått 16 innspill til samisk som 1. språk. Blant de som mener at kjerneelementene ikke dekker det viktigste innholdet i faget, er det flere som ikke støtter deler av forslaget. Tilbakemeldingene er innspill til enten ordvalg, begrepsbruk eller progresjon.

På bakgrunn av innspillene vi har fått, vil vi fremdeles beholde de fem kjerneelementene, selv om det kom innspill på at kjerneelementene i samisk som 1. språk burde være de samme som i norskfaget. Innspillene gjelder kjerneelementet kritisk tilnærming til tekst i norsk. Den kritiske tilnærmingen er imidlertid dekket opp under kjerneelementene utvikling av lesekompetanse og språket som system og mulighet som er foreslått for samisk 1. Vi har justert noen av tekstene som beskriver innhold og retning for hvert kjerneelement. Det er i hovedsak språklige forbedringer, men refleksjon og leseglede har også blitt tydeliggjort.

Retningen for faget

  • Vi foreslår at elevene i større grad skal leke, utforske og se muligheter i språket og faget.
  • Digital språklæringsteknologi og kommunikasjon er synliggjort.
  • Elevene skal bli funksjonelt samiskspråklige, og de skal oppleve glede ved å uttrykke og utfolde seg muntlig i ulike sammenhenger.
  • Elevene skal utforske og reflektere over samisk språkmangfold, slik at de utvikler kompetanse og bevissthet om sammenhengen mellom språk, kultur og identitet.
  • Sjanger er løftet fram på linje med teksttyper for å bevisstgjøre elevene på sammenhengen mellom formål, form og innhold i en tekst.

Forslag til kjerneelementer i samisk som 1. språk

Kjerneelementene skal fastsettes av Sametinget.

  • sámástit/ sámástit/ saemiestidh (muntlig kommunikasjon på samisk)
  • utvikling av lesekompetanse
  • utvikling av skrivekompetanse
  • språket som system og mulighet
  • språkmangfoldet i Sápmi

Sámástit/ sámástit/ saemiestidh (muntlig kommunikasjon på samisk) 
Med dette mener vi at elevene skal styrke sin funksjonelle samiskspråklige kompetanse. Elevene skal oppleve glede ved å uttrykke og utfolde seg muntlig i varierte sammenhenger. Elevene skal kunne lytte til, forstå og bruke et variert muntlig språk i samtale og samhandling, og bygge på andres innspill i samtaler. Dette innebærer også å kunne tilpasse sin muntlige framstilling til mottaker, form, innhold og formål. De skal lære seg ferdigheter i språket gjennom sterke opplæringsmodeller. Elevene skal oppleve at undervisningen legger vekt på deres egen bakgrunn og den samiske kulturen.

Utvikling av lesekompetanse
Med dette mener vi både den grunnleggende leseopplæringen og videreutvikling av lesekompetanse. Elevene skal kunne lese og reflektere over ulike typer tekster og bruke lesingen til å lære og for å utvikle leseglede. Elevene skal lese både digitale og sammensatte tekster. Ved å lese ulike skjønnlitterære og faglitterære tekster skal elevene få estetiske opplevelser, mulighet til å bli engasjert, undre seg, lære og få innsikt i andre menneskers tanker og livsbetingelser. Tekstene kan være knyttet til både samisk kultur og fortellertradisjon og elevens egen samtid. Elevene skal lese, vurdere og reflektere over tekstenes relevans og troverdighet. 

Utvikling av skrivekompetanse
Med å utvikle skrivekompetanse mener vi at elevene skal kunne skrive tekster som er forståelige og interessante for andre, og oppleve glede ved å skape tekster. Elevene skal kunne velge skriftlig uttrykksform etter formål, tema, innhold og mottaker. Elevene skal oppdage mulighetene i skriftlig kommunikasjon, skriving som kreativ prosess, og skriving i egen læringsprosess og skriving for egen fornøyelse. Elevene skal gjennom opplæringen lære å velge og bruke hensiktsmessig digital språk- og kommunikasjonsteknologi til å skape tekster, både selvstendig og i samhandling med andre. De skal også bearbeide tekster etter tilbakemeldinger.

Språket som system og mulighet
Elevene skal utforske og leke med språket og bli trygge språkbrukere med et variert og presist språk. De skal kunne se sammenhengen mellom sitt naturlige talespråk og det normerte skriftspråket. Elevene skal utvikle kompetanse i og erfaring med bruk av språkets system og strukturer, og de retoriske og estetiske sidene av språket. Elevene skal også utvikle et metaspråk som skal hjelpe dem å forstå, bruke og beskrive språket i kommunikasjon og i egen læring. Elevene skal bruke, vurdere og reflektere over ulike typer digitale medier og ressurser, inkludert språk- og kommunikasjonsteknologi. 

Språkmangfoldet i Sápmi
Eleven skal utvikle kunnskap om det samiske språkmangfoldet. De skal ut fra et samisk og urfolksperspektiv utvikle kompetanse i og bevissthet om sammenhengen mellom språk, kultur og identitet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!