Samfunnsfag vgo – oppsummering av innspill

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk i siste innspillsrunde og vårt endelige forslag til kjerneelementer i samfunnsfag i videregående opplæring.

Antall innspill: 106

Synes du kjerneelementene dekker det viktigste innholdet i faget?

Ja: 33 prosent
Nei: 58 prosent
Vet ikke/Ikke svart: 9 prosent

Samfunnskunnskap skiller seg ut med en lav andel som er enig i at kjerneelementene dekker det viktigste i faget. Kun 33 prosent er enig i forslaget. Årsaken er at personlig økonomi ikke var med i det opprinnelige forslaget. Dette har vi valgt å ta inn igjen, og ligger nå under kjerneelementet identitet og livsmestring.

Blant tilbakemeldingene er mange kritiske til at personlig økonomi, forbrukerrettigheter og kriminalitet ikke er egne kjerneelementer. Mange reagerer også på at elementer i dagens læreplan ikke videreføres som kjerneelementer. Vi har også fått mange tilbakemeldinger på at seksualundervisning bør ha en sentral plass i faget, også i videregående opplæring.

Mange støtter forslaget om å endre navnet fra samfunnsfag til samfunnskunnskap.

Vi har også redusert antall kjerneelementer fra syv til fire. Dette har vi gjort ved å slå sammen noen av kjerneelementene, slik at kjerneelementene blir tydeligere. Det er ellers ikke veldig mye konkret som er tatt ut av faget.

Retningen for faget

Vi foreslår at samfunnsfag i videregående endrer navn til samfunnskunnskap for å tydeliggjøre forskjellen mellom grunnskolefaget og videregående opplæring. Samfunnskunnskap blir mer utforskende og elevene skal få større forståelse for faget gjennom økt vekt på metode.

Forslag til kjerneelementer i samfunnsfag i vgo

Kjerneelementene skal fastsettes av Kunnskapsdepartementet.

  • Undring og utforskning
  • Perspektivmangfold og samfunnskritisk tenkning
  • Medborgerskap og bærekraftig utvikling 
  • Identitet og livsmestring

Undring og utforsking innebærer at elevene skal kunne undre, reflektere og vurdere hvordan kunnskap om samfunnet blir til. De skal få uttrykke sin nysgjerrighet og være aktivt kunnskapssøkende og -skapende sammen med andre. Elevene skal innhente og bruke informasjon fra flere og ulike typer kilder for å belyse forhold i samfunnet og egne liv. De skal kunne gjøre en kritisk vurdering av kildenes pålitelighet, relevans, tendens og hensikt. 

Perspektivmangfold og samfunnskritisk tenkning innebærer at elevene skal kunne vurdere sammenhenger i samfunnet ut fra ulike perspektiver. Elevene skal kunne forstå hvorfor noen samfunnsforhold oppfattes som betydningsfulle, hvem som har definisjonsmakten over dem, og forstå hvorfor mennesker tar andre valg enn seg selv. 

Medborgerskap og bærekraftig utvikling innebærer at elevene skal kunne vurdere bakgrunnen for, konsekvenser av og handlingsalternativer for bærekraftig utvikling på individ-, nasjonalt og globalt nivå. Medborgerskap og bærekraftig utvikling handler om demokratisk medborgerskap og den samfunnsmessige dimensjonen av bærekraftig utvikling, hvordan mennesker samarbeider, organiserer seg og fatter beslutninger i samfunn. Dette innebærer også at elevene skal få handlingskompetanse til å medvirke i demokratiske prosesser og samfunnsforming. Sentralt innhold skal ses i lys av det lokale til det globale, og urfolk og minoriteters perspektiv. 

Identitet og livsmestring innebærer at elevene skal forstå hvordan mennesker utvikler identitet og samhandler med andre. Med utgangspunkt i elevens livsverden skal eleven få en forståelse for hvem de er, og hvordan de kan mestre egne liv.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!