Samfunnsfag – oppsummering av innspill

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk i siste innspillsrunde og vårt endelige forslag til kjerneelementer i samfunnsfag.

Antall innspill: 165

Synes du kjerneelementene dekker det viktigste innholdet i faget?

Ja: 53 prosent
Nei:  34 prosent
Vet ikke/Ikke svart: 13 prosent

Flertallet er enige i at kjerneelementene dekker det viktigste i faget, men andelen som uenig er også ganske stor. Bildet er imidlertid mer nyansert, og mange ønsker kun mindre justeringer. Flere av dem som er uenige skriver helt eksplisitt at de i det store og hele er fornøyde, men at de savner et tema. For eksempel er det mange som savner personlig økonomi og forbrukerrettigheter. Vi har også fått tilbakemelding på at språk og innhold er for svevende og akademisk.

På bakgrunn av innspillene vi har fått, har vi gjort en del endringer. Personlig økonomi er tatt inn i faget, historie og geografi er blitt synliggjort og bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap er blitt videreutviklet for å gjøre dem mer framtidsrettet. Vi har også jobbet mye med språket for å gjøre det mer presist og mindre akademisk.

Retningen for faget

Vi forslår at samfunnsfag blir et mer utforskende og relevant fag for elevene. 

  • Elevene skal få større forståelse for faget gjennom økt vekt på metode.
  • Det vil bli tydeligere sammenheng mellom geografi, historie og samfunnskunnskap.
  • Sentralt innhold tar utgangspunkt i tverrfaglige tema, særlig demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.   

Forslag til kjerneelementer i samfunnsfag

Kjerneelementene skal fastsettes av Kunnskapsdepartementet.

  • undring og utforskning  
  • samfunnskritisk tenkning og sammenhenger 
  • demokrati og medborgerskap 
  • bærekraftig utvikling 
  • identitetsutvikling og fellesskap

Undring og utforskning innebærer at elevene skal kunne undre, reflektere og vurdere hvordan kunnskap om samfunnet blir til. Med utgangspunkt i sin egen livsverden skal de uttrykke sin nysgjerrighet og være aktivt kunnskapssøkende og -skapende sammen med andre, i og utenfor klasserommet. I tillegg skal elevene kunne innhente og bruke informasjon fra ulike typer kilder for å belyse forhold i samfunnet og egne liv, og vurdere om kildene er pålitelige og relevante. 

Samfunnskritisk tenkning og sammenhenger innebærer at elevene skal forstå sammenhenger i samfunnet, og kunne vurdere kunnskap, hendelser, og fenomener fra ulike perspektiver.

Demokrati og medborgerskap innebærer at elevene skal forstå hvordan geografiske, historiske og nåtidige forhold har lagt og legger betingelser for menneskers mulighet til å samarbeide, organisere seg og fatte beslutninger i samfunn. De skal forstå hvorfor konflikter oppstår, hvordan de håndteres, og få erfaring med demokrati i praksis for å kunne påvirke og medvirke til samfunnsutforming. Innholdet i dette kjerneelementet skal ses i lys av ulike perspektiver, fra det lokale til det globale, samt i et urfolks- og minoritetsperspektiv, med fokus på fortid, nåtid og framtid.

Bærekraftig utvikling innebærer at elevene skal forstå hvordan geografiske, historiske og nåtidige forhold har lagt og legger betingelser for hvordan mennesker dekker sine behov, og fordeler makt og ressurser. Det innebærer å kunne vurdere bakgrunnen for, konsekvenser av og handlingsalternativer for bærekraftig utvikling på individ-, nasjonalt og globalt nivå. Bærekraftig utvikling i samfunnsfag skal ses i lys av ulike perspektiver, fra det lokale til det globale samt i et urfolks- og minoritetsperspektiv, med fokus på fortid, nåtid og framtid.

Identitetsutvikling og fellesskap innebærer at elevene skal forstå hva samfunn er, hvorfor mennesker søker sammen og hvordan mennesker utvikler identitet og samhandler med andre. Dette innebærer ulike perspektiver på hva et godt liv kan være, og forstå seg selv med en fortid, nåtid og framtid.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!