Naturfag – oppsummering av innspill

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk i siste innspillsrunde og vårt endelige forslag til kjerneelementer i naturfag.

Antall innspill: 309

Synes du kjerneelementene dekker det viktigste innholdet i faget?

Ja: 40 prosent
Nei: 48 prosent
Vet ikke/Ikke svart: 12 prosent

Blant lærerne er flertallet enig i kjerneelementene, mens organisasjoner, universiteter og høgskoler er mer kritiske.

De fleste er enige i de overordnede tankene som ligger til grunn for kjerneelementene, og tilbakemeldingene går på mindre endringer. Blant annet er flere skeptiske til å få programmering inn i faget. Mange ønsker at miljø og bærekraft skal synliggjøres i enda større grad, også på lavere klassetrinn. Flere ønsker at tema rundt kjønn og seksualitet skal være tema fra tidligere alder og gjennomgående gjennom hele løpet.

Med bakgrunn i tilbakemeldingene vi har fått i denne innspillsrunden, har vi gjort noen endringer i innholdet i kjerneelementene. Blant annet har vi lagt mer vekt på bærekraftig utvikling og miljø, verdensrommet, helse og seksualitet. Programmering inngår som en del av digitaliseringsstrategien for grunnopplæringen 2017-2021. Naturfag er et av fagene som er bedt om å ta et særskilt ansvar her. Programmeringen skal innføres på fagets premisser slik at det kan inngå som en naturlig del av naturfaget.

Retningen for faget

Vi foreslår at naturfag blir et mer praktisk fag med vekt på opplæring ute i naturen. Det er mindre fokus på detaljer og enkeltemner. Faget bryter med de tradisjonelle realfagene og fokuserer på helhet og sammenheng og vil ha et allmenndannende fokus. Innen kjerneelementet teknologi skal også programmering inngå som en naturlig del av faget.

Forslag til kjerneelementer i naturfag

Kjerneelementene skal fastsettes av Kunnskapsdepartementet.

  • Naturvitenskaplige praksiser og tenkemåter
  • Teknologi
  • Energi og materie
  • Jorda og livet på jorda
  • Kropp og helse

Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
Elevene skal oppleve naturfag som et praktisk og utforskende fag. Elevene skal gjennom opplevelse, undring, utforskning og erfaring forstå verden omkring seg i et naturvitenskapelig perspektiv. Ved å arbeide praktisk og ved å lage egne modeller for å løse faglige utfordringer, kan elevene utvikle skaperglede, evne til nytenking og forståelse av naturfaglig teori. Naturfagene har et spesielt språk og fagspesifikke måter å tenke på for å forklare fenomener og hendelser. Dette kjerneelementet beskriver uttrykksformer, metoder og tenkemåter som skal ligge til grunn for de andre kjerneelementene.

Teknologi
Gjennom praktisk problemløsning skal elevene modellere, konstruere, forstå, bruke og utforske teknologi knyttet til hverdagssituasjoner og innovasjon. Elevenes arbeid med teknologi kan bidra til bedre læring av de andre kjerneelementene. Teknologi har mange positive effekter, men vil også kunne ha uheldige konsekvenser for miljø og samfunnsutvikling. Kunnskap om og kompetanse innenfor teknologi er derfor viktig i et bærekraftig perspektiv. Kjerneelementet åpner for at naturfagets innhold kan oppdateres i takt med den teknologiske utviklingen i samfunnet for øvrig.

Energi og materie
Elevene skal utvikle forståelse av sentrale begreper og fenomener om energi, stoffer og partikler ved å knytte erfaring gjennom observasjon, opplevelser og utforskning til teori. Hensikten er å bidra til at elevene kan forstå hvordan verden rundt dem er bygd opp og fungerer i et naturfaglig perspektiv.

Jorda og livet på jorda
Elevene skal gjennom naturfaget øke sin forståelse av naturen og miljøet gjennom observasjon, undring og kritisk vurdering av fagkunnskap. Kunnskap om jorda, livet på jorda og menneskelig påvirkning gir elevene grunnlag til å ta bærekraftige valg.

Kropp og helse
Elevene skal lære om kroppens oppbygning og funksjoner for å få et godt grunnlag til å kunne ta vare på egen kropp og helse i et livslangt perspektiv. Det elevene lærer om egen kropp kan overføres til dyr og andre organismer.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!