Musikk – oppsummering av innspill

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk i siste innspillsrunde og vårt endelige forslag til kjerneelementer i musikk.

Antall innspill: 141

Synes du kjerneelementene dekker det viktigste innholdet i faget?

Ja: 67 prosent
Nei: 25 prosent
Vet ikke/Ikke svart: 8 prosent

Mange er positive til endringene i faget. De fleste innspillene i musikk kommer fra skoler og ansatte i skolen. Blant denne gruppen er over 80 prosent enige at utkastet dekker det viktigste i faget. Mange er veldig fornøyde med at det praktiske og estetiske i større grad blir vektlagt. De som er mer kritiske ønsker å beholde faget slik det er i dag.

I hovedsak er tilbakemeldingene på kjerneelementene veldig positive, og vi har derfor ikke gjort noen store endringer i kjerneelementene i musikk. Vi har tatt inn sang i beskrivelsen av kjerneelementene, og vi tydeliggjør det digitale.  

Retningen for faget

  • Vi foreslår å gjøre faget mer praktisk og mindre teoritungt enn før.
  • Elevene skal i større grad kunne spille, lage og oppleve musikk. 
  • Mer vekt på digitale arbeidsmåter i faget, eksempelvis programmering.
  • Det tverrfaglige mulighetene vektlegges i faget, blant annet med kjerneelementet kulturforståelse.

Forslag til kjerneelementer i musikk

Kjerneelementene skal fastsettes av Kunnskapsdepartementet.

  • utøve musikk
  • lage musikk
  • oppleve musikk
  • kulturforståelse

Utøve musikk
Musikk er en sosial, kulturell og estetisk meningsbærende og meningsskapende praksis. Kjerneelementet utøve musikk legger vekt på elevenes aktivt deltakende musikerskap med stemme, kropp og instrumenter i samspill, framføring og lek og i ulike musikalske uttrykk og sjangre. Begrepet musikerskap bygger på det engelske musicking, som vektlegger at musikk er handling. Et aktivt musikerskap dreier seg om alt fra å lytte til musikk på telefonen til å være utøver på en scene. Dette ligger til grunn for alle kjerneelementene i musikk.

Lage musikk
Å kunne delta i musikalske sammenhenger og fellesskap er en viktig kompetanse i livet. Kjerneelementet lage musikk legger vekt på elevenes kreative og aktive musikerskap ved å organisere og sette sammen musikkens grunnelementer til noe nytt eller å omforme noe kjent. Elevene skal få erfaring med og opplæring i ulike måter å lage musikk på og bli i stand til å ta i bruk ulike komposisjonsteknikker, verktøy og metoder. 

Oppleve musikk
Kjerneelementet oppleve musikk legger vekt på elevenes sansende og lyttende musikerskap. Dette åpner for emosjonelle erfaringer fra det hverdagslige til de eksistensielle møtene med musikk, og gir elevene øvelse i å gi uttrykk for musikalske erfaringer. Kunnskap om og kjennskap til musikk og musikalske virkemidler er utgangspunktet for en reflektert og utforskende tilnærming til musikkopplevelsen.

Kulturforståelse
Å kunne forstå egne og andres musikalske uttrykk, å utøve musikk, å lage musikk og å oppleve musikk forutsetter kulturell kompetanse. Å kunne delta i musikalske sammenhenger og fellesskap krever fagspesifikk kompetanse (kunnskap, ferdigheter og refleksjon/kritisk tenkning). Med kultur menes vår nære kultur (den som omgir oss der vi er), nasjonal, samisk og global kultur, og inkluderer musikk i mediene. Kulturforståelse handler om hvordan elevenes musikerskap – sangen og musikken elevene utøver, lager og opplever – er forankret i kulturen den springer ut av.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!