Kunst og håndverk | Duodji – oppsummering av innspill

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk i siste innspillsrunde og vårt endelige forslag til kjerneelementer i kunst og håndverk.

Antall innspill: 170

Synes du kjerneelementene dekker det viktigste innholdet i faget?

Ja: 69 prosent
Nei: 22 prosent
Vet ikke/Ikke svart: 9 prosent

Mange er positive til endringene i faget. De fleste innspille kommer fra ansatte i skolen. Blant denne gruppen svarer cirka 80 prosent at de er enige i at utkastet dekker det viktigste i faget. Interesseorganisasjonen Kunst- og design og universitets- og høgskolesektoren er ikke enig i forslaget, blant annet mener de at visuell kommunikasjon er for snevert som eget kjerneelement. 

Flere er negative til at programmering skal inn i faget og mener at dette heller hører hjemme i andre fag og at det ikke er kjernen i faget.

På bakgrunn av innspillene har vi gjort noen endringer, blant annet har vi foreslått at tegning skal synliggjøres mer. Vi har også vurdert hvilke føringer programmering skal få i faget og har lagt vekt på at programmering skal knyttes mot visuell modellering på ungdomstrinnet.

Retningen for faget

Vi foreslår å gjøre kunst og håndverk til et mer praktiske fag. Vi har lagt spesielt vekt på at elevene skal få mer tid til å lære et håndverk. Kunsthistorie er tonet ned. Gjennom kulturforståelse vil faget få en mer tverrfaglig retning med andre praktisk og estetiske fag som musikk og mat og helse.  

Forslag til kjerneelementer i kunst og håndverk

Kjerneelementene skal fastsettes av Kunnskapsdepartementet.

  • Håndverksferdigheter
  • Kunst- og designprosesser
  • Visuell kommunikasjon
  • Kulturforståelse

Håndverksferdigheter
Kjerneelementet håndverksferdigheter innebærer at elevene skal utvikle håndlag, praktiske ferdigheter og utholdenhet ved å bruke ulike redskaper og materialer. Elevene skal utvikle forståelse for materialers egenskaper, funksjonalitet og uttrykk gjennom eget skapende arbeid. De skal bruke harde, plastiske, myke materialer og digitale verktøy på en etisk, miljøbevisst og trygg måte gjennom hele skoleløpet. 

Kunst- og designprosesser
Kjerneelementet kunst- og designprosesser innebærer at elevene skal utvikle nysgjerrighet, kreativitet, mot, skaperglede, utholdenhet og evne til å løse problemer. Kjerneelementet vektlegger både åpne og utforskende prosesser, og stegvise prosesser med utvikling og innovasjon som mål.

Visuell kommunikasjon
Kjerneelementet visuell kommunikasjon innebærer at elevene skal kunne lese, forstå og bruke det visuelle språket. Utvikling av tegneferdigheter er her helt grunnleggende for å kunne kommunisere ideer, erfaringer, budskap og sammenhenger. Elevene skal bruke visuelle virkemidler bevisst og eksperimenterende i to-, tredimensjonale og digitale uttrykk.

Kulturforståelse
Kjerneelementet kulturforståelse innebærer at elevene skal utforske samtidens visuelle kultur og kulturarv fra ulike verdensdeler som kilde til opplevelser og inspirasjon til egen skapende praksis. Elevene skal møte eksempler på og reflektere over hvordan kunst, håndverk og design speiler og er med på å forme vår kultur, samfunnsutvikling og folks identitet. Kunnskap om visuell og materiell kultur gir grunnlag for å ta bevisste valg som forbruker, medborger og i eget skapende arbeid.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!