KRLE og Religion og etikk – oppsummering av innspill

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk i siste innspillsrunde og vårt endelige forslag til kjerneelementer i KRLE og Religion og etikk.

Antall innspill: 226

Synes du kjerneelementene dekker det viktigste innholdet i faget?

Ja: 53 prosent
Nei: 36 prosent
Vet ikke/Ikke svart: 11 prosent

Flertallet er enige i at kjerneelementene dekker det viktigste i fagene. Blant de som ikke er enig, er det mange innspill som går på detaljer i faget. Prosentandelen som er enige er høyest blant skoler og lærere.

Vi har også fått noen innspill som har ført til at vi har gjort noen endringer. Eksempelvis foreslo vi å nedprioritere historiedelen av fagene til fordel for et samtidsfokus. Vi har valgt å styrke det historiske perspektivet noe, men da først og fremst i den grad de er nødvendige for å belyse religioner og livssyn i dag. Vi har også innarbeidet kulturarvsbegrepet.

Vi har utvidet og spesifisert metodiske tilnærminger i faget. Vi har tydeliggjort at elevene på ungdomstrinnet skal utforske religionsfaglige begreper, for å få en bedre balanse mellom tematisk inndeling av fagene og at innholdet i religionene kommer fram. 

Retningen for faget

Vi foreslår å gå vekk fra å strukturere KRLE og Religion og etikk etter «verdensreligionene». Vi ønsker å bygge opp fagene tematisk med vekt på at elevene skal utforske og forstå. Vi legger også vekt på etisk refleksjon og at elevene skal lære å ta andres perspektiv.

Forslag til kjerneelementer i KRLE og Religion og etikk

Kjerneelementene skal fastsettes av Kunnskapsdepartementet.

  • kjennskap til religioner og livssyn
  • utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder
  • utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
  • kunne ta andres perspektiv
  • etisk refleksjon

Kjennskap til religioner og livssyn 
Faget skal gi kunnskap om og forståelse for religioner og livssyn lokalt, nasjonalt og globalt og på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Elevene skal også få innsikt i hvordan religioner og livssyn inngår i historiske prosesser og henger sammen med samfunnsendringer og kulturarv. Elevene skal bli kjent med mangfoldet av religioner og livssyn, og de ulike tradisjonenes indre mangfold. Faget skal gi grunnlag for refleksjon om majoritets-, urfolks- og minoritetsperspektiver i Norge.

Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder  
Elevene skal undersøke og utforske religioner og livssyn som sammensatte fenomener gjennom bruk av varierte metoder. Deres forståelse av religioner og livssyn utdypes og utfordres gjennom analyse av og kritisk refleksjon over kilder, normer og definisjonsmakt. Kjennskap til ulike syn på og definisjoner av religioner og livssyn inngår i kjerneelementet og er vesentlig for å forstå og håndtere mangfold. 

Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar   
Faget handler om ulike måter mennesker har nærmet seg spørsmål om mening, identitet og virkelighetsbilde gjennom religioner, livssyn, etikk og filosofi. Faget skal gi rom for refleksjon, filosofisk samtale og undring ved å utforske eksistensielle spørsmål. Elevene skal også kunne forholde seg til spørsmål det er dyp uenighet om.   

Kunne ta andres perspektiv
Faget skal gi mulighet for å utvikle egne synspunkter og holdninger i møte med andre gjennom innenfra- og utenfra-perspektiver og gjennom dialog og refleksjon over likheter og forskjeller. På den måten skal faget bidra til at elevene utvikler interesse og respekt for hverandre uavhengig av kulturell, religiøs eller livssynsmessig bakgrunn. Faget skal bidra til at elevene utvikler mangfoldskompetanse. Samiske perspektiver og temaer som funksjonsevne og kjønn inngår. 

Etisk refleksjon  
Elevene skal kunne identifisere etiske dilemmaer og drøfte moralske spørsmål ved hjelp av egen erfaringsbakgrunn, evne til innlevelse og ulike etiske modeller og begreper. Etisk refleksjon gir mulighet til å håndtere store og små spørsmål, konflikter og utfordringer med betydning for skolesamfunnet, hverdagslivet og det globale samfunnet. Filosofiske tenkemåter gir elevene redskaper til å analysere argumentasjon og påstander.  

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!