Geografi – oppsummering av innspill

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk i siste innspillsrunde og vårt endelige forslag til kjerneelementer i geografi.

Antall innspill: 89

Synes du kjerneelementene dekker det viktigste innholdet i faget?

Ja: 27 prosent
Nei: 66 prosent
Vet ikke/Ikke svart: 7 prosent

I geografi er det en høy andel som mener at kjerneelementene ikke dekker det viktigste i faget. Den største bekymringen er balansen mellom naturgeografi og samfunnsgeografi. Mange mener at naturgeografiske elementer, som geologiske prosesser, er svekket og at samfunnsfaglige elementer dominerer.

Noen mener også at utkastet er for omfattende og dybdelæringsperspektivet ikke kommer tydelig nok fram. Vi har også fått tilbakemeldinger på at språket er for upresist og unødvendig akademisk.

Vi har fått flere konstruktive forslag til hvordan kjerneelementene kan bli mer relevante, og vi har jobbet videre med disse. Blant annet er nå naturgeografi og samfunnsgeografi likestilte. Kjerneelementene er løftet til et overordnet nivå slik at de gir bedre retning uten å definere det spesifikke innholdet.

Flere har også gitt tilbakemelding på at kjerneelementene likevel dekker det mest sentrale innholdet, så lenge de naturgeografiske elementene kommer tydelig fram i kompetansemålene.

Retningen for faget

Vir foreslår at geografifaget får en tydelig retning ved at naturgitt og menneskeskapt rom defineres som en kjerne i faget. Faget blir også mer fremtidsrettet ved å fokusere på bærekraftige handlingsalternativer og elevene som aktiv skapende.

Forslag til kjerneelementer i geografi

Kjerneelementene skal fastsettes av Kunnskapsdepartementet.

  • utforskning og geografiske metoder 
  • naturgitt og menneskeskapt rom 
  • bærekraftig utvikling og globalisering 

Utforskning og geografiske metoder innebærer at elevene skal kunne utforske, gjennomføre undersøkelser og være aktivt skapende med utgangspunkt i nærmiljøet sitt, for å utvikle geografisk forståelse. De skal også kunne bruke informasjon fra ulike typer kilder og kritisk vurdere kildenes pålitelighet, relevans og ståsted. 

Naturgitt og menneskeskapt rom innebærer at elevene skal kunne forstå sammenhenger mellom natur og samfunn som rammer for livsgrunnlag og levekår. Med utgangspunkt i sin egen livsverden skal elevene utvikle forståelse for geografisk mangfold og variasjon, og identifisere likheter og forskjeller mellom ulike geografiske nivåer.

Bærekraftig utvikling og globalisering innebærer at elevene skal kunne vurdere bakgrunnen for, konsekvenser av og handlingsalternativer for bærekraftig utvikling. De skal også kunne drøfte spenningene mellom de sosiale, miljømessige og økonomiske aspektene ved bærekraftig utvikling, og foreta vurderinger av bærekraft på ulike geografiske nivåer.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!