Engelsk – oppsummering av innspill

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk i siste innspillsrunde og presenterer vårt endelige forslag til kjerneelementer i engelsk.

Antall innspill: 325

Synes du kjerneelementene dekker det viktigste innholdet i faget?

Ja: 64 prosent
Nei: 25 prosent
Vet ikke/Ikke svart: 6 prosent

Flertallet mener at de foreslåtte kjerneelementene i engelsk dekker det viktigste i faget. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på at kommunikasjon og språkopplæring er kjernen i engelskfaget. Samtidig har veldig mange etterlyst litteratur i engelskfaget, og vi har derfor synliggjort dette med kjerneelementet møte med engelskspråklige tekster.

Retningen for faget

Vi foreslår

  • mer vektlegging av engelsk som arbeidsspråk
  • mer vektlegging av at kommunikasjonen er mellom mennesker som ikke har engelsk som morsmål

Forslag til kjerneelementer i engelsk

Kjerneelementene skal fastsettes av Kunnskapsdepartementet.

  • Kommunikasjon 
  • Språklæring
  • Møte med engelskspråklige tekster

Kommunikasjon   
Kommunikasjon er å lære å skape mening med språk. Vi trenger engelsk for å leve og lære, i arbeidslivet, og for å samhandle med mennesker fra hele verden. Opplæringen skal gi elevene glede av å utforske og bruke språket fra første stund. Elevene skal ta i bruk ulike strategier for å kommunisere muntlig og skriftlig med ulike samtalepartnere og mottakere, i ulike situasjoner og ved bruk av ulike medier og verktøy.

Språklæring
Kunnskap om engelsk som system (språklyder, ordforråd, ord-, setnings- og tekststrukturer) sammen med bruk av språklæringsstrategier gir elevene valg og muligheter når de kommuniserer og samhandler på engelsk. Språklæring innebærer å se sammenhenger mellom eget språk, engelsk, og andre språk elevene kan. Kunnskap om språklæring gjør elevene i stand til å utnytte flerspråklighet som ressurs.

Møte med engelskspråklige tekster
Elevene vil gjennom livet møte utallige tekster på engelsk, både i og utenfor skolen; muntlige og skriftlige, trykte og digitale, grafiske og kunstneriske, formelle og uformelle, fra nåtid og fortid. Engelskfaget skal forberede elevene til å forstå, analysere, vurdere, bruke, reflektere over og forhandle med disse tekstene.  Kunnskap om og en utforskende tilnærming til andre språk, samfunn, levesett, tenkemåter, kommunikasjonsformer og kulturelle uttrykksformer åpner for nye perspektiver på verden og oss selv. Elevene skal få innsikt i og utvikle forståelse for kulturelt og språklig mangfold både lokalt og globalt og bruke denne kompetansen i samhandling med andre.  Dette omfatter urfolk, og ulike kontekster der engelsk brukes, både som førstespråk og som kontaktspråk.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!