Andre norskfag

Her er våre endelige forslag til kjerneelementer i andre norskfag.

Kjerneelementene skal fastsettes av Kunnskapsdepartementet. 

Norsk for elever med samisk som førstespråk  - forslag til kjerneelementer

 • tekst i kontekst
 • kritisk tilnærming til tekst
 • muntlig kommunikasjon
 • skriftlig tekstskaping
 • språket som system og mulighet
 • språklig mangfold i Norge og Sápmi

Tekst i kontekst

Elevene skal lese tekster for å oppleve leseglede, bli engasjert, undre seg, lære og få innsikt i menneskers tanker og livsbetingelser. Elevene skal oppleve og erfare at egen bakgrunn og samisk kultur blir lagt vekt på i arbeidet med tekst. Norsk for elever med samisk som førstespråk bygger på et utvidet tekstbegrep der elevene skal lese og oppleve tekster som kombinerer ulike uttrykksformer. De skal utforske og reflektere over skjønnlitteratur og sakprosa på norsk og i oversatte tekster fra samisk og andre språk. Elevene skal lese kortere tekster på den målformen de ikke har opplæring i, og på svensk og dansk. Tekstene kan knyttes både til kulturhistorisk kontekst og elevenes egen samtid og kulturbakgrunn.

Kritisk tilnærming til tekst

Elevene skal kunne reflektere kritisk over hva slags påvirkningskraft og troverdighet tekster har. De skal kunne bruke språklige, retoriske og tekstlige virkemidler hensiktsmessig i egne muntlige og skriftlige tekster.  De skal utøve digital dømmekraft og opptre etisk og reflektert i kommunikasjon med andre.

Muntlig kommunikasjon

Elevene skal tilegne seg ferdigheter som kreves i et tospråklig samfunn ved å lytte til, forstå og øve på å snakke norsk i trygge omgivelser. De skal presentere, fortelle og diskutere på hensiktsmessige måter både spontant og planlagt, foran et publikum og med bruk av digitale ressurser.

Skriftlig tekstskaping

Elevene skal få oppleve glede ved å skape tekster. De skal kunne skrive tekster på norsk i ulike sjangere og med ulike formål, og kombinere skrift med andre uttrykksmåter. De skal kunne vurdere andres tekster og bearbeide egne tekster ut fra tilbakemeldinger.

Språket som system og mulighet

Elevene skal utforske og sammenligne strukturelle og kommunikative sider ved samisk og norsk språk. Denne kunnskapen skal de bruke som grunnlag for å beherske etablerte normer i norsk og bli trygge språkbrukere i ulike sammenhenger.  Etter hvert skal de også kunne utforske og eksperimentere med språket.

Språklig mangfold i Norge og Sápmi Elevene skal oppleve tospråklighet som en ressurs og mulighet. De skal ha kunnskap om dagens språksituasjon i Norge og Sápmi og utforske dens historiske bakgrunn. Elevene skal ha innsikt i sammenhengen mellom språk, kultur og identitet og kunne forstå egen og andres språklige situasjon.

Norsk for hørselshemmede - forslag til kjerneelementer

 • tekst i kontekst
 • kritisk tilnærming til tekst
 • muntlig kommunikasjon
 • skriftlig tekstskaping
 • språket som system og mulighet
 • språklig mangfold

Tekst i kontekst

Elevene skal lese tekster for å få estetiske opplevelser, bli engasjert, undre seg, lære og få innsikt i andre menneskers tanker og livsbetingelser. Norskfaget bygger på et utvidet tekstbegrep der elevene skal lese og oppleve tekster som kombinerer ulike uttrykksformer. De skal utforske og reflektere over tekster på bokmål og nynorsk, svensk, dansk og i oversettelse fra samisk og andre språk. Tekstene kan knyttes både til kulturhistorisk kontekst og elevens egen samtid.

Kritisk tilnærming til tekst

Elevene skal kunne reflektere kritisk over hva slags påvirkningskraft og troverdighet tekster har. De skal kunne bruke og variere språklige og retoriske virkemidler hensiktsmessig i egne muntlige og skriftlige tekster. De skal utøve digital dømmekraft og opptre etisk og reflektert i kommunikasjon med andre.

Muntlig kommunikasjon

Elevene skal få oppleve glede ved å lytte og uttrykke seg gjennom ulike grader av tale og/eller tegnspråk i forskjellige sammenhenger og bygge på andres innspill i faglige samtaler. De skal presentere, fortelle og diskutere på hensiktsmessige måter både spontant og planlagt, foran et publikum og med bruk av digitale ressurser.

Skriftlig tekstskaping

Elevene skal få oppleve glede ved å skape tekster. De skal kunne skrive på hovedmålet sitt i ulike sjangrer og med ulike formål, og kombinere skrift med andre uttrykksformer. De skal kunne vurdere andres tekster og bearbeide egne tekster ut fra tilbakemeldinger.

Språket som system og mulighet

Elevene skal utvikle kunnskaper om og ferdigheter i de grammatiske og estetiske sidene av språket. De skal beherske etablerte språk- og sjangernormer, men også kunne leke, utforske og eksperimentere med språket på kreative måter. Språklig mangfold Elevene skal ha kunnskap om dagens språksituasjon i Norge og utforske dens historiske bakgrunn. De skal ha innsikt i sammenhengen mellom språk, kultur og identitet og kunne forstå egen og andres språklige situasjon i Norge.

Norsk fordypning - forslag til kjerneelementer

 • tekst i kontekst
 • kritisk tilnærming til tekst
 • muntlig kommunikasjon
 • skriftlig tekstskaping
 • språket som system og mulighet
 • språklig mangfold

Tekst i kontekst
Elevene skal lese for å få estetiske opplevelser, bli engasjert, undre seg, lære og få innsikt i menneskers tanker og livsbetingelser. Faget bygger på et utvidet tekstbegrep der elevene skal lese, utforske og reflektere over skjønnlitteratur og sakprosa som kombinerer ulike uttrykksformer. Tekstene kan knyttes både til kulturhistorisk kontekst og elevens egen samtid.

Kritisk tilnærming til tekst
Elevene skal kunne reflektere kritisk over hva slags påvirkningskraft og troverdighet tekster har, og skal kunne vurdere og bruke kilder på en bevisst måte. De skal utøve digital dømmekraft og opptre etisk og reflektert i kommunikasjon med andre.

Muntlig kommunikasjon
Elevene skal få oppleve glede ved å uttrykke og utfolde seg muntlig. De skal lytte til og bygge på andres innspill i faglige samtaler. De skal presentere, fortelle og diskutere på hensiktsmessige måter både spontant og planlagt, foran et publikum og med bruk av digitale ressurser. Skriftlig tekstskaping Elevene skal få oppleve glede ved å skape tekster i ulike sjangere og med ulike formål, og kombinere skrift med andre uttrykksmåter. De skal kunne vurdere andres tekster og bearbeide egne tekster ut fra tilbakemeldinger.

Språket som system og mulighet
Elevene skal utvikle kunnskaper om og ferdigheter i de grammatiske og estetiske sidene av språket. De skal kunne følge etablerte språk- og sjangernormer, men også kunne leke, utforske og eksperimentere med språket på kreative måter.

Språklig mangfold
Elevene skal ha kunnskap om dagens språksituasjon i Norge. De skal ha innsikt i sammenhengen mellom språk, kultur og identitet og kunne forstå egen og andres språklige situasjon i Norge.

Grunnleggende norsk for språklige minoriteter - forslag til kjerneelementer

 • muntlig kommunikasjon
 • språklæring
 • lesing
 • skriftlig tekstskaping
 • språk og teknologi
 • språklig og kulturelt mangfold

Muntlig kommunikasjon

Elevene skal lytte etter og gjenkjenne lyder, forstå norsk tale, utvikle ordforråd og begrepsapparat og gjøre seg forstått på norsk i ulike sammenhenger.

Språklæring

Elevene skal utvikle kunnskaper om hva det innebærer å lære seg et nytt språk. De skal bruke språklæringsstrategier for å utvikle språkferdighetene sine, og de skal kunne sammenligne norsk med eget morsmål.  Dette omfatter både språket som system og språket i bruk.  

Lesing

Elevene skal utvikle leseferdigheter på norsk og utvikle og utvide ordforråd og begrepsapparat i ulike fag gjennom å lese egnede tekster i ulike sjangere. De skal utvikle lesestrategier og reflektere over tekster.

Skriftlig tekstskaping

Elevene skal utvikle skriveferdigheter på norsk og utvikle og utvide ordforråd og begrepsapparat i ulike fag gjennom å skrive tekster i ulike sjangere og for ulike formål. De skal bearbeide egne tekster etter tilbakemeldinger.

Språk og teknologi

Elevene skal benytte ulike norskspråklige og flerspråklige digitale hjelpemidler for å utvikle språkferdigheter på norsk. De skal vurdere ulike digitale kilder.

Språklig og kulturelt mangfold

Elevene skal gjøre seg kjent med og kommunisere om noen trekk ved norsk kultur i nåtid og fortid. Elevenes egne erfaringer fra Norge og andre kulturer de kjenner kan gi viktige perspektiver og bidra til at elevene opplever flerspråklighet og kulturelt mangfold som en ressurs.

Morsmål for språklige minoriteter - forslag til kjerneeementer 

 • muntlig kommunikasjon
 • språklæring
 • lesing
 • skriftlig tekstskaping
 • språk og teknologi
 • språklig og kulturelt mangfold

Muntlig kommunikasjon

Elevene skal kunne bruke morsmålet muntlig på ulike måter i varierte sammenhenger. De skal utvikle ordforråd og begrepsapparat.

Språklæring

Elevene skal utvikle kunnskaper om eget morsmål og innsikt i egen språklæring.  De skal bruke språklæringsstrategier for å utvikle språkkompetansen sin, og de skal kunne bruke et begrepsapparat for å sammenligne eget morsmål med norsk.  Dette omfatter både språket som system og språket i bruk.

Lesing

Elevene skal lære å lese på det språket de behersker best. De skal utvikle ordforråd og begrepsforståelse på morsmålet gjennom å lese egnede tekster i ulike sjangere. De skal lese for å få estetiske opplevelser, bli engasjert, undre seg, lære og få innsikt. De skal reflektere over tekster, knytte tekstene til egne erfaringer og egen samtid og utvikle lesestrategier.

Skriftlig tekstskaping

Elevene skal utvikle skrivekompetanse og skrive tekster i ulike sjangere på morsmålet. De skal bearbeide egne tekster etter tilbakemeldinger.

Språk og teknologi

Elevene skal benytte ulike enspråklige og flerspråklige digitale hjelpemidler for å utvikle kompetanse på morsmålet. De skal vurdere ulike digitale kilder.

Språklig og kulturelt mangfold

Elevene skal utvikle interkulturell forståelse og språklig selvtillit og trygghet. De skal se språk og litteratur i et historisk og internasjonalt perspektiv.

Norsk tegnspråk - forslag til kjerneelementer

 • tekst i kontekst
 • kritisk tilnærming til tekst
 • muntlig kommunikasjon
 • tekstskaping
 • tegnede språk som system og mulighet
 • språksituasjonen for tegnede språk

Tekst i kontekst
Elevene skal avlese for å få estetiske opplevelser, bli engasjert, undre seg, lære og få innsikt i andre menneskers tanker og opplevelser. De skal utforske og reflektere over tegnspråklig litteratur og sakprosa, både originale og bearbeidede tekster.  Tekstene kan knyttes til både kulturhistorisk kontekst og elevens egen samtid og livssituasjon.

Kritisk tilnærming til tekst
Elevene skal kunne reflektere kritisk over hva slags påvirkningskraft og troverdighet tegnspråktekster har. De skal kunne bruke og variere tegnspråklige og retoriske virkemidler hensiktsmessig i egne tegnspråktekster.

Muntlig kommunikasjon
Elevene skal få oppleve glede ved å uttrykke og utfolde seg muntlig på tegnspråk. De skal lytte til, forstå og bygge på andres innspill i spontan muntlig samhandling med andre, enten i direkte kommunikasjon eller via digitale medier. 

Tekstskaping
Elevene skal få oppleve glede ved å utforme sammenhengende tegnspråktekster i ulike sjangrer og med ulike formål. De skal kunne presentere egne tegnspråktekster ved hjelp av digitale verktøy, vurdere andres tekster og bearbeide egne tekster ut fra tilbakemeldinger.

Tegnede språk som system og mulighet
Elevene skal utforske sin språklige identitet og leke og eksperimentere med mulighetene som ligger i tegnspråkets egenart. De skal få kunnskap om tegnede språk og utvikle ferdigheter i grammatikken og strukturene i tegnspråklig kommunikasjon, samt utforske mulighetene for internasjonale relasjoner i tegnspråkmiljø.

Språksituasjonen for tegnede språk
Elevene skal utvikle kunnskap om hvordan det er å leve som tegnspråklig i dag, og den historiske bakgrunnen for dagens situasjon.  De skal utforske sammenhengen mellom språk, historie, kultur og identitet og kunne forstå hvilke utfordringer og muligheter som ligger i å være tegnspråklig blant en hørende majoritet.

Norsk for språklige minoriteter med kort botid - forslag til kjerneelementer

 • tekst i kontekst
 • kritisk tilnærming til tekst
 • muntlig kommunikasjon
 • skriftlig tekstskaping
 • språket som system og mulighet
 • språklig mangfold

Tekst i kontekst
Elevene/deltakerne skal lese tekster for å få estetiske opplevelser, bli engasjert, undre seg, lære og få innsikt i menneskers tanker og livsbetingelser. Norskfaget bygger på et utvidet tekstbegrep der elevene skal lese og oppleve tekster som kombinerer ulike uttrykksformer.  De skal utforske og reflektere over egnet skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk. Tekstene kan knyttes både til kulturhistorisk kontekst og elevens egen samtid.

Kritisk tilnærming til tekst
Elevene/deltakerne skal kunne reflektere kritisk over hva slags påvirkningskraft og troverdighet tekster har. De skal kunne bruke språklige og retoriske virkemidler hensiktsmessig i egne muntlige og skriftlige tekster. De skal utøve digital dømmekraft og opptre etisk og reflektert i kommunikasjon med andre.

Muntlig kommunikasjon
Elevene/deltakerne skal utvikle muntlig kompetanse på norsk. De skal lytte til og forstå faglige samtaler. De skal utvikle uttale, ordforråd og begrepsapparat og kunne presentere, fortelle og diskutere på hensiktsmessige måter både spontant og planlagt, både med og uten bruk av digitale ressurser.

Skriftlig tekstskaping
Elevene/deltakerne skal utvikle skrivekompetanse på norsk og utvikle og utvide ordforråd og begrepsapparat gjennom å skrive tekster i ulike sjangere og for ulike formål. De skal kunne gi tilbakemelding på andres tekster og bearbeide egne tekster etter tilbakemeldinger.

Språket som system og mulighet
Elevene/deltakerne skal utvikle kunnskaper om og ferdigheter i de grammatiske og estetiske sidene av språket. Elevene skal også kunne beherske et utvalg etablerte språk- og sjangernormer, men også kunne utforske og eksperimentere med språket på kreative måter.

Språklig mangfold
Elevene/deltakerne skal ha kunnskap om dagens språksituasjon i Norge og utforske dens historiske bakgrunn. De skal ha innsikt i sammenhengen mellom språk, kultur og identitet og kunne forstå egen og andres språklige situasjon i Norge. Elevenes egne erfaringer fra hjemlandet og Norge kan gi viktige perspektiver.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!