Kroppsøving – oppsummering av innspill

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk i siste innspillsrunde og vårt endelige forslag til kjerneelementer i kroppsøving.

Antall innspill: 218

Synes du kjerneelementene dekker det viktigste innholdet i faget?

Ja: 62 prosent
Nei: 29 prosent
Vet ikke/Ikke svart: 9 prosent

Flertallet er enige i at kjerneelementene dekker det viktigste i faget. Vi fikk flere innspill om idrettsaktivitetenes plass og at faget må gi rom for alle elever, også de som er idrettsaktive.

Mange av innspillene handler om faglig innhold i kjerneelementene. Noen ønsker mer fokus på blant annet førstehjelp, trygg ferdsel, svømming, selvberging og sykling. Vi fikk også innspill om at kroppspress og mangfold knyttet til kropp og helse bør få en tydeligere plass.

På bakgrunn av innspillene har vi presisert hva de ulike kjerneelementene innebærer. Blant annet har vi gjort det tydeligere hva som ligger i begrepet naturferdsel. Dette er et ukjent begrep for mange og det er flere som ønsket å beholde begrepet friluftsliv. Vi har valgt å bruke begrepet naturferdsel fordi det er et bredt begrep som inneholder både eget nærområde, naturferdsel og friluftsliv. Friluftsliv er ikke et eget kjerneelement, men har en sentral posisjon i kjerneelementet uteaktiviteter og naturferdsel. 

Retningen for faget

Vi foreslår å gjøre kroppsøving til et mindre idrettsrettet fag enn før ved å legge mer vekt på ulike bevegelsesaktiviteter, lek og øving. Faget skal motivere elevene til en aktiv livsstil og bidra til god helse.

Elevene skal oppleve et mer variert fag, der de utforsker egen identitet og selvbilde, reflekterer og tenker kritisk om sammenhengene mellom bevegelse, kropp, trening og helse. 

Forslag til kjerneelementer i kroppsøving

Kjerneelementene skal fastsettes av Kunnskapsdepartementet.

  • Bevegelse og kroppslig læring
  • Deltakelse og samspill i bevegelsesaktiviteter
  • Uteaktiviteter og naturferdsel

Bevegelse og kroppslig læring
Elevene blir kjent med å være i bevegelse alene og sammen med andre, ut fra egne interesser, intensjoner og forutsetninger. Elevene utforsker egen identitet og selvbilde, reflekterer og tenker kritisk om sammenhengene mellom bevegelse, kropp, trening og helse. Kroppsøving gir rom for kroppslig læring gjennom lek og øving i friluftsliv, dans, idrettsaktiviteter og andre bevegelsesaktiviteter.

Deltakelse og samspill i bevegelsesaktiviteter
Elevene skal løse utfordringer og oppgaver i et læringsfelleskap, og kunne reflektere over samspill, samhandling og likeverd. I mange bevegelsesaktiviteter er deltakelse, medvirkning og samarbeid nødvendig for å fremme læring hos seg selv og andre. Dette innebærer å anerkjenne ulikhet og å inkludere alle uavhengig av forutsetninger.

Uteaktiviteter og naturferdsel 
Elevene skal bli kjent med nærområdet og utforske naturen gjennom varierte uteaktiviteter under vekslende årstider. Naturopplevelser og trygg og bærekraftig ferdsel er sentralt. Kroppsøving har et særlig ansvar for at elevene skal oppleve ulike kulturer innen friluftsliv, inkludert aktiviteter med samisk kultur. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!