Hva skjer når i fornyelsen av fagene?

Arbeidet med å fornye Kunnskapsløftet er i gang. Nye læreplaner vil være klare for elevene høsten 2020.

Utvikling av læreplanene

26. juni fastsatte Kunnskapsdepartementet kjerneelementer i fag. Dette er et forarbeid for utvikling av de de nye læreplanene.

Vi er nå i gang med å lage læreplanene for alle fagene i grunnskolen de gjennomgående fagene i videregående opplæring.

 •  Høsten 2018 vil læreplangruppene jobbe videre med å utvikle læreplanene for de enkelte fagene.
 • Oktober 2018. Vi deler utkast til læreplanene og ønsker tilbakemelding fra alle som er interessert. Nøyaktig tidspunkt for innspillsrunden er ennå ikke klar.
 • Vi legger opp til en åpen prosess og vil be om tilbakemeldinger på flere områder underveis i arbeidet i løpet av høsten.
 • Våren 2019. Før læreplanene blir fastsatt som forskrift, skal læreplanene på offentlig høring.

Støtte til skolene i arbeidet med læreplanene

Vi vil utvikle veilednings- og støtteressurser i samarbeid med skoler og de som jobber med læreplaner i det daglige.

 • Vi jobber blant annet med å utvikle støttemateriell for overordnet del, og målet er at denne skal være klar høsten 2018.
 • Vi jobber med å utvikle en læreplanvisning med tilhørende støtteressurser for å ta dem i bruk i skolehverdagen. Støtteressursene utvikles som verktøy knyttet direkte til læreplanene slik at du får hjelp der du er i selve læreplanen i stedet for å lete etter materiell andre steder på nettsiden vår. Vi utvikler også kompetansepakker som skal bidra til økt læreplananalytisk kompetanse og økt forståelse for dybdelæring. Læreplanvisningen med støtte er ferdig samtidig med innholdet i læreplanene.

 2019 - 2020 - skolene forbereder seg

Skoler, skoleeiere og lærerutdanningene skal få mulighet til å forberede seg på å ta det nye læreplanverket i bruk. Dette året kan skoler og skoleeiere organisere gode prosesser og gjøre seg kjent med å ta i bruk læreplanverket i sin egen praksis. I denne perioden vil skolene ha tid å jobbe med læreplanverket, og forberede seg på å ta det i bruk.

Skoleåret 2020-2021 – nye læreplaner tas i bruk

Planen er at nytt læreplanverk med nye læreplaner skal tas i bruk i klasserommene.

Arbeidet med fagfornyelsen er delt inn i tre faser

 • 2017 - 2018. Arbeid med kjerneelementer. 
 • 2018 – 2019. Vi utvikler nye læreplaner
 • 2019 – 2020.  Skolene forbereder seg før de nye læreplanene tas i bruk i 2020.

2017- 2018 kjerneelementer i fag og læreplanstruktur

I denne perioden har vi prioritert hvilket innhold læreplanene skal ha. Her finner du en oversikt over tidligere skisser og innspill.

 Vi har blant annet jobbet med følgende:

 • kjerneelementer i de ulike fagene Kjerneelementer er det elevene må lære for å kunne mestre faget og det mest betydningsfulle innholdet elevene skal lære på skolen. Kjerneelementer består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget.
 • hvordan de tverrfaglige temaene skal integreres i fagene Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring skal være gjennomgående temaer i alle skolefag.
 • struktur i læreplanene Dagens læreplanstruktur med formål i faget, hovedområder, kompetansemål og grunnleggende ferdigheter i faget kan bli endret. Hvordan strukturen i læreplanene blir, vil avhenge av hvordan kjerneelementene i fagene vil se ut.
 • hvordan verdigrunnlaget og overordnet del skal integreres i fag Verdiene og prinsippene slik de fremkommer i ny overordnet del skal integreres i fagene. I arbeidet med kjerneelementer og senere i utviklingen av nye læreplaner i fag skal disse verdiene og prinsippene integreres og konkretiseres der det er naturlig i det enkelte fag.
 • hvordan de grunnleggende ferdighetene skal integreres i fag De grunnleggende ferdighetene skal integreres i fag der det er naturlig. Noen fag vil være nærmere knyttet til noen grunnleggende ferdigheter enn andre fag. Dette skal få konsekvenser i fornyet læreplanverk, og det skal tydeliggjøres hvilke fag som har et særlig ansvar for å integrere enkelte ferdigheter.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!