Hva skjer når i fornyelsen av fagene?

Arbeidet med å fornye Kunnskapsløftet er i gang. Nye læreplaner vil først være klare for elevene høsten 2020.

Arbeidet med fagfornyelsen er delt inn i tre faser

I den første fasen skal vi gjøre en prioritering av fagenes innhold. Dette legger grunnlaget for den andre fasen, som er selve læreplanutviklingen. I fase tre skal skoler, skoleeiere og lærerutdanningene forberede seg på å ta læreplanverket i bruk.

2017- 2018 kjerneelementer i fag og læreplanstruktur

I denne perioden skal vi prioritere hvilket innhold læreplanene skal ha, og sørge for at det er gode sammenhenger mellom fagene. Vi vil blant annet jobbe med følgende:

 • kjerneelementer i de ulike fagene
  Kjerneelementer er det elevene må lære for å kunne mestre faget og det mest betydningsfulle innholdet elevene skal lære på skolen. Kjerneelementer skal bestå av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget. Vi har satt sammen egne grupper som skal definere hva som skal være de ulike fagenes kjerneelementer. Oversikt over gruppene og arbeidet kan du lese her

 • hvordan de tverrfaglige temaene skal integreres i fagene
  Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring skal være gjennomgående temaer i alle skolefag. Vi skal beslutte hvordan disse temaene skal integreres i fagene.

 • struktur i læreplanene 
  Dagens læreplanstruktur med formål i faget, hovedområder, kompetansemål og grunnleggende ferdigheter i faget kan bli endret. Hvordan strukturen i læreplanene blir, vil avhenge av hvordan kjerneelementene i fagene vil se ut.

 • hvordan verdigrunnlaget og overordnet del skal integreres i fag
  Verdiene og prinsippene slik de fremkommer i ny overordnet del skal integreres i fagene. I arbeidet med kjerneelementer og senere i utviklingen av nye læreplaner i fag skal disse verdiene og prinsippene integreres og konkretiseres der det er naturlig i det enkelte fag
 • hvordan de grunnleggende ferdighetene skal integreres i fag
  De grunnleggende ferdighetene skal integreres i fag der det er naturlig. Noen fag vil være nærmere knyttet til noen grunnleggende ferdigheter enn andre fag. Dette skal få konsekvenser i fornyet læreplanverk, og det skal tydeliggjøres hvilke fag som har et særlig ansvar for å integrere enkelte ferdigheter.

2018-2019 læreplanene utvikles

I denne perioden skal vi utvikle læreplanene og veilednings- og støtteressurser.

Utvikle læreplanene
Vi vil sette sammen læreplangrupper av lærere med praktisk erfaring fra skolen. I tillegg vil vi ha med fagpersoner med relevant faglig, pedagogisk, didaktisk kompetanse som skal være med å utvikle læreplanene for de enkelte fagene.

Læreplangruppene blir etablert i løpet av mai 2018. Utlysning og mer informasjon om hvordan dere kan foreslå personer til dette arbeidet vil komme på udir.no innen februar 2018.

Før læreplanene blir fastsatt som forskrift skal læreplanene på offentlig høring. Her kan alle sende inn en høringsuttalelse. 

Utvikle veilednings- og støtteressurser
Vi vil utvikle veilednings- og støtteressurser i samarbeid med skoler og de som jobber med læreplaner i det daglige. Vi har allerede startet arbeidet med å undersøke hva skolene trenger av støtte i arbeidet med læreplanene.

Dette arbeidet er planlagt å være ferdig i løpet av 2019.

2019-2020 - skolene forbereder seg

Skoler, skoleeiere og lærerutdanningene skal få mulighet til å forberede seg på å ta det nye læreplanverket i bruk. Dette året kan skoler og skoleeiere organisere gode prosesser og gjøre seg kjent med å ta i bruk læreplanverket i sin egen praksis.

I denne perioden vil skolene ha tid å jobbe med læreplanverket, og forberede seg på å ta det i bruk.

Skoleåret 2020-2021 – nye læreplaner tas i bruk

Planen er at nytt læreplanverk med nye læreplaner skal tas i bruk i klasserommene.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!