Naturbruk

Her finner du utkast til læreplaner på Vg2 og Vg3. Fristen for å gi innspill er 15. november.

De nye læreplanene i naturbruk skal være relevante og framtidsrettede, slik at elevene og lærlingene er forberedt til et framtidig arbeidsliv. Å arbeide i naturbruksnæringene innebærer et ansvar for å nyttiggjøre seg av naturressursene på en bærekraftig måte. Læreplanene skal gi elevene og lærlingene nødvendig kompetanse til å møte klima- og miljøendringer og bidra til en bærekraftig utvikling.

I fornyelsen av læreplanene i naturbruk har vi også lagt til rette for at opplæringen skal fremme aktive, utforskende og skapende elever og lærlinger. Framtidens fagarbeidere skal ha kompetanse til å bidra til lønnsomhet, utvikling og nødvendig omstilling i naturbruksnæringene.

Kompetansemålene skal gi handlingsrom og mulighet til å tilpasse og organisere opplæringen lokalt. Elevene og lærlingene skal blant annet utforske lokal produkt- og næringsutvikling, både i tradisjonelle og nye naturbruksnæringer, og de skal prøve ut driftsmetoder og vurdere dem opp mot tradisjon, etikk, kvalitetskrav og miljøkonsekvenser. 

Elevene og lærlingene skal utvikle ansvarlighet, utholdenhet og håndlag i det praktiske arbeidet. Samtidig skal de nye læreplanene legge til rette for kritisk tenkning og etiske vurderinger. Det handler blant annet om sikkerhet og kvalitet, og det å forstå og følge gjeldende standarder og regelverk knyttet til naturbruksnæringene.

Endringer i tilbudsstrukturen i naturbruk

  • Vg3 dyrefaget opprettes som nytt lærefag som skal følge en hovedmodell med to års opplæring i skole og to år opplæring i bedrift. Endringen innebærer at Vg3 dyrefaget bygger på Vg2 heste- og hovslagerfag. Vi foreslår å endre navn på programområdet til Vg2 heste- og dyrefag. Vi foreslår også å omgjøre Vg3 hovslagerfaget til særløpsfag.
  • Opplæringsmodellen i gartnerfaget endres fra et treårig yrkeskompetanseløp til å følge hovedmodellen. Navnet på det nye lærefaget blir Vg3 gartnerfaget, med yrkestittelen gartner. Vg3 gartnerfaget skal bygge på Vg2 landbruk og gartnernæring.
  • Forsøket med hovedmodell for landbruk og gartnernæring er forlenget, slik at de siste lærlingene i forsøket skal avlegge fagprøve våren 2023.
  • Vg3 akvakultur splittes i Vg3 akvakultur og Vg3 havbrukstekniker. Det utvikles nye læreplaner i begge lærefagene, som vi vil sende samtidig på høring når innholdet i læreplanene er klart.
  • De valgfrie programfagene økologisk landbruk 1 og 2 er slått sammen til faget økologisk landbruk. Det er også foreslått flere endringer i fagbetegnelser. Dette kommer tydelig frem i høringsspørsmålene til de enkelte fagene.
  • Programområdet anleggsgartner hørte tidligere til under utdanningsprogrammet naturbruk, men er fra høsten 2020 flyttet til bygg- og anleggsteknikk.

Om høringene i naturbruk

De samiske læreplanene, Vg2 reindrift og Vg3 reindriftsfaget, er det Sametinget som fastsetter. Alle læreplaner høres på det språket de fastsettes i, derfor høres disse læreplanene på nord-samisk. Høringsspørsmålene er på både samisk og norsk, og det følger et vedlegg til hver læreplan med en norsk oversettelse.

Klikk på overskriftene, så åpner det seg lister med læreplaner.

Vg2 akvakultur

Vg3 akvakulturfaget - Læreplanen kommer på høring senere.