Håndverk, design og produktutvikling

Her finner du utkast til læreplaner på Vg2, Vg3 og særløp. Fristen for å gi innspill er 15. november.

Håndverk, design og produktutvikling er et helt nytt utdanningsprogram, som innføres høsten 2020 med ny læreplan på Vg1. Utdanningsprogrammet leder til 41 ulike tradisjonelle håndverksyrker. Gjennom opplæringen skal elevene og lærlingene erfare og få god kjennskap til håndverkstradisjonene som utgjør grunnlaget for disse yrkene. Utdanningsprogrammet samler fag der arbeidet i hovedsak er manuelt, og hvor overføring av kompetanse er handlingsbåren. Opplæringen skjer gjennom observasjon, herming og øving.

Elevene og lærlingene vil bli kjent med hvordan fagene formidler historie og tradisjoner, samtidig som de jobber med nyskaping og produktutvikling. Bærekraftig utvikling og bruk av lokale råvarer er viktige perspektiv, og mange av fagene bruker fornybare ressurser og gjenbruker materialer. Yrkesutøverne i alle fagene forvalter og bringer videre tradisjonskunnskap av både immateriell og materiell karakter. De fleste av fagene i dette utdanningsprogrammet har til felles at de representerer sårbare fagmiljø med få utøvere. Det er marked for nyproduksjon i alle fag, samtidig er restaurering, reparering og rekonstruksjon en viktig del av markedsgrunnlaget. Alle disse hensynene skal ivaretas i de nye læreplanene. I tillegg skal elevene og lærlingene kunne bruke digitale verktøy i produksjon, og til å vurdere, presentere og dokumentere arbeidet.

Etter endt opplæring skal fagarbeideren kunne utøve et tradisjonelt håndverk, veilede kunder, håndtere reklamasjoner, markedsføre produkter og vurdere markedsbehov.

De nye læreplanene på Vg2 og Vg3 skal gi handlingsrom og mulighet for å tilpasse og organisere opplæringen lokalt på en god måte.

Endringer i tilbudsstrukturen i håndverk, design og produktutviklingsfagene

  • Vg2 børsemaker og Vg3 børsemakerfaget er vedtatt flyttet til utdanningsprogrammet for teknologi- og industrifag.
  • Vg3 møbeltapetsererfaget er i dag organisert som hovedmodell med to års opplæring i skole og to år opplæring i bedrift, og bygger på Vg2 søm og tekstilhåndverk. Vi foreslår å endre opplæringsmodell til særløpsfag med ett år opplæring i skole og tre år opplæring i bedrift. Faget vil bygge på Vg1 håndverk, design og produktutvikling.
  • Vg3 salmakerfaget er i dag ett lærefag. Vi foreslår å dele Vg3 salmakerfaget i to lærefag: Vg3 salmakerfaget hest og Vg3 salmakerfaget bil. Forslag til navn på fagene og yrkestittel høres også.
  • Vg3 optronikerfaget bygger i dag på Vg2 ur- og instrumentmaker. Vi foreslår at faget flyttes fra utdanningsprogrammet for håndverk, design og produktutvikling til utdanningsprogrammet for elektro og datateknologi, slik at det bygger på Vg2 datateknologi og elektronikk. Flyttingen kan påvirke faglig innhold i læreplanen på Vg3 og i berørte læreplaner på Vg2.
  • Vi foreslår å endre navn fra glasshåndverkerfaget til glassblåserfaget.

Om høringene i håndverk, design og produktutviklingsfagene

Det partssammensatte faglige rådet for dette utdanningsprogrammet har ønsket at det i høringen stilles særskilte spørsmål knyttet til om læreplanene ivaretar en god balanse mellom tradisjonene i faget og samfunnsutviklingen, og om kompetansemålene i tilstrekkelig grad beskriver kritisk refleksjon rundt miljøet og ressursforvaltningen i fagutøvelsen. Underveis i utviklingen av læreplanene har faglig råd i tillegg synliggjort behovet for økt fokus på helse, miljø og sikkerhet i alt verkstedarbeid slik at dette er tatt med både i beskrivelsene i “Om faget” og i kompetansemål.

De samiske læreplanene, Vg2 duodji og 5 Vg3 læreplaner i duodji, er det Sametinget som fastsetter. Alle læreplaner høres på det språket de fastsettes i, derfor høres disse læreplanene på nord-samisk. Høringsspørsmålene er på både samisk og norsk, og det følger et vedlegg til hver læreplan med en norsk oversettelse.

Klikk på overskriftene, så åpner det seg lister med læreplaner.