Høring nye læreplaner på yrkesfag – Vg2 og Vg3

Her kan du lese utkast til læreplaner for fagene på Vg2, Vg3 og særløp på yrkesfag. Frist for å gi innspill er 15. november 2020.

Læreplanene er utviklet av læreplangrupper bestående av lærere og representanter fra bransjen, og er bearbeidet av oss i samarbeid med faglige råd. Faglig råd har innflytelse på hele opplæringsløpet og har avgjørende innflytelse på det faglige innholdet i læreplaner på Vg3.  

Frist for å komme med innspill er 15. november 2020. Etter dette jobber vi videre med utkastene i samarbeid med faglige råd. Læreplanene fastsettes innen sommeren 2021.

Læreplanene har en ny struktur, og vi har beskrevet noen av elementene her.

Fagets relevans og sentrale verdier

Det første avsnittet beskriver hva det aktuelle programområdet handler om, og hvordan programfagene er relevant for eleven/lærlingen, samfunnet og arbeidslivet. Det andre avsnittet beskriver hvordan verdigrunnlaget, som er beskrevet i formålsparagrafen og i Overordnet del, inngår i kompetansen i de ulike fagene. Verdiene i formålsparagrafen og i Overordnet del er også samiske verdier. Det er et viktig prinsipp at samiske elever og lærlinger skal få en opplæring basert på samiske verdier og samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Kjerneelementer

Kjerneelementene beskriver de mest sentrale begrepene, kunnskapsområdene, tenkemåtene, metodene og uttrykksformene i programområdet. På denne måten rammer kjerneelementene inn det viktigste innholdet i programområdet, og beskriver det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget.

Tverrfaglige tema

De tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling er tema som berører sentrale samfunnsutfordringer. Disse temaene beskrives i læreplanene der de utgjør en sentral del av det faglige innholdet i programfagene. I flere læreplaner er ett eller flere av de tverrfaglige temaene ikke beskrevet, fordi temaene ikke utgjør en sentral del av kompetansen i programområdet eller lærefaget. Hvert enkelt fag skal bidra på sine egne premisser til en helhetlig forståelse for temaene. Alle de tre tverrfaglige temaene ligger til grunn for all opplæring, uavhengig av om de er beskrevet i læreplanen eller ikke.

Grunnleggende ferdigheter

De fem grunnleggende ferdighetene muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne skrive, å kunne regne og digitale ferdigheter er verktøy for læring og utvikling av kompetanse. De grunnleggende ferdighetene er beskrevet i egne tekster i læreplanene og beskriver hvordan de er integrert i kompetansemålene.

Underveis- og standpunktvurdering

Tekstene om vurdering skal bidra til å vise sammenhengen mellom kompetansemål og vurdering i tråd med lov og regelverk om vurdering. Tekstene om underveisvurdering beskriver på et overordnet nivå hvordan læreren skal få informasjon om elevens læring, mens tekstene om standpunktvurdering på et overordnet nivå skal beskrive elevens kompetanse ved slutten av opplæringen.

Nytt kompetansebegrep

Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning.

 

Samisk innhold i læreplanene

Læreplanene ivaretar samisk innhold der det er relevant. I samarbeid med Sametinget har vi utarbeidet egne spørsmål om samisk innhold

Les læreplanutkastene 

Velg utdanningsprogram

Bygg- og anleggsteknikk

Elektro og datateknologi - Læreplanene for Vg3 kommer på høring senere

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign  - Nytt utdanningsprogram

Helse- og oppvekstfag

Håndverk, design og produktutvikling  - Nytt utdanningsprogram

Informasjonsteknologi og medieproduksjon  - Nytt utdanningsprogram

Naturbruk

Restaurant- og matfag

Salg, service og reiseliv  - Nytt utdanningsprogram

Teknologi- og industrifag -  Læreplanene for Vg3 kommer på høring senere

Du kan gi innspill til ett eller flere utdanningsprogram. Vi oppfordrer deg til å bruke kommentarfeltet til å komme med nye forslag og utdype meningene dine.

Vi takker på forhånd for alle innspill.

Gradvis innføring av læreplanene

Læreplanene innføres gradvis.

  • Vg1 gjelder fra høsten 2020
  • Vg2 og særløp fra 2021
  • Vg3 fra 2022.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!