Høring – nye læreplaner på yrkesfag Vg2 og Vg3

Her kan du lese utkast til læreplaner for fagene på Vg2, Vg3 og særløp på yrkesfag. Høringen er nå lukket og frist for å gi innspill var 15. november 2020. Vi jobber nå videre med utkastene i samarbeid med faglige råd. Læreplanene fastsettes innen sommeren 2021.

Læreplanene er utviklet av læreplangrupper bestående av lærere og representanter fra bransjen, og er bearbeidet av oss i samarbeid med faglige råd. Faglig råd har innflytelse på hele opplæringsløpet og har avgjørende innflytelse på det faglige innholdet i læreplaner på Vg3.  

Læreplanene har en ny struktur, og vi har beskrevet noen av elementene her.

Fagets relevans og sentrale verdier

Det første avsnittet beskriver hva det aktuelle programområdet handler om, og hvordan programfagene er relevant for eleven/lærlingen, samfunnet og arbeidslivet. Det andre avsnittet beskriver hvordan verdigrunnlaget, som er beskrevet i formålsparagrafen og i Overordnet del, inngår i kompetansen i de ulike fagene. Verdiene i formålsparagrafen og i Overordnet del er også samiske verdier. Det er et viktig prinsipp at samiske elever og lærlinger skal få en opplæring basert på samiske verdier og samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Kjerneelementer

Kjerneelementene beskriver de mest sentrale begrepene, kunnskapsområdene, tenkemåtene, metodene og uttrykksformene i programområdet. På denne måten rammer kjerneelementene inn det viktigste innholdet i programområdet, og beskriver det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget.

Tverrfaglige tema

De tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling er tema som berører sentrale samfunnsutfordringer. Disse temaene beskrives i læreplanene der de utgjør en sentral del av det faglige innholdet i programfagene. I flere læreplaner er ett eller flere av de tverrfaglige temaene ikke beskrevet, fordi temaene ikke utgjør en sentral del av kompetansen i programområdet eller lærefaget. Hvert enkelt fag skal bidra på sine egne premisser til en helhetlig forståelse for temaene. Alle de tre tverrfaglige temaene ligger til grunn for all opplæring, uavhengig av om de er beskrevet i læreplanen eller ikke.

Grunnleggende ferdigheter

De fem grunnleggende ferdighetene muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne skrive, å kunne regne og digitale ferdigheter er verktøy for læring og utvikling av kompetanse. De grunnleggende ferdighetene er beskrevet i egne tekster i læreplanene og beskriver hvordan de er integrert i kompetansemålene.

Underveis- og standpunktvurdering

Tekstene om vurdering skal bidra til å vise sammenhengen mellom kompetansemål og vurdering i tråd med lov og regelverk om vurdering. Tekstene om underveisvurdering beskriver på et overordnet nivå hvordan læreren skal få informasjon om elevens læring, mens tekstene om standpunktvurdering på et overordnet nivå skal beskrive elevens kompetanse ved slutten av opplæringen.

Nytt kompetansebegrep

Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning.

 

Relevant informasjon og støtte:

Yrkesfaglige utdanningsprogram fra 2020

Film - hva er overordnet del?

Film - kompetansebegrepet

Eksempler fra læreplanene

Her finner du noen eksempler fra læreplanene med utgangspunkt i den nye strukturen.

Fagets relevans og sentrale verdier

Her er eksempeler fra sal, service og reiseliv og informasjonsteknologi og medieproduksjon.

 • Vg1 sal, service og reiseliv handlar om drift og service i verksemder. Videre skal teksten beskrive hvorfor faget er relevant for elev, arbeidsliv og samfunn:
 • Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon: «Programfagene skal bidra til at elevene utvikler praktiske ferdigheter, teknisk forståelse og kreativitet innenfor design, historiefortelling og programmering. Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon skal forberede elevene på et samfunn og arbeidsliv i utvikling ved å gi dem kompetanse innenfor informasjonsteknologi, kommunikasjon og medieproduksjon.»

Sentrale verdier

Eksempel fra Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon: «Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon skal bidra til at elevene får utfolde skaperglede, engasjement og kreativitet gjennom arbeid med programmering, historiefortelling og design»

Kjerneelementer

Her er eksempeler fra helse og oppvekstfag og naturbruk

 • Helse og livsstil: Kjerneelementet helse og livsstil handlar om å fremje fysisk og psykisk helse. Det inneber å vite korleis ein som yrkesutøvar kan bidra til å fremje ein aktiv og sunn livsstil. I det inngår verdien av eit sunt kosthald og fysisk aktivitet og av å førebyggje livsstilssjukdommar og hindre smitte. Kjerneelementet handlar vidare om korleis kroppen er bygd opp og fungerer, med utgangspunkt i det friske mennesket. Ergonomi, førstehjelp og systematisk observasjon inngår også i kjerneelementet.
 • Bærekraftig bruk av natur: Kjerneelementet bærekraftig bruk av natur handler om å nyttiggjøre seg naturressurser som grunnlag for matproduksjon og næringsvirksomhet. Bærekraftig bruk av natur omfatter naturtyper, arter og kretsløp og sammenhenger i naturen. Kjerneelementet innebærer videre det å handle på grunnlag av kunnskap om dyr og planters biologi og om naturens tålegrenser. Det dreier seg videre om hvordan dyrevelferd, dyre- og folkehelse, matsikkerhet og miljø kan ivaretas under ulike driftsformer.

Tverrfaglige tema

Eksempler - utdrag fra læreplaner på Vg1:

 • Demokrati og medborgerskap
  «I Vg1 bygg- og anleggsteknikk handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om å utvikle kunnskap og forståelse av kulturarven og ulike byggetradisjoner.»
 • Folkehelse og livsmestring
  «I Vg1 naturbruk handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om å kunne møte et arbeids- og yrkesfellesskap og å kunne forstå og delta i samfunnsdebatten om natur, ressursbruk og forvaltning.»
 • Bærekraftig utvikling
  «I Vg1 håndverk, design og produktutvikling handler bærekraftig utvikling om kritisk refleksjon rundt produksjonsmetoder, bearbeiding og valg av materialer, verktøy og maskiner i utvikling av håndverksprodukter.»

Grunnleggende ferdigheter

Digitale ferdigheiter i Vg1 helse- og oppvekstfag inneber å kunne bruke digitale ressursar på ein formålstenleg og forsvarleg måte. Det vil seie å vere kreativ i bruken av digitale ressursar i kommunikasjon og samhandling med andre og vidare kunne vurdere informasjon frå digitale kjelder kritisk, bruke nettvett og utvikle digital dømmekraft.

Kompetansemål

Eksempler på kompetansemål:

 • visualisere og utvikle konsepter og ideer tilpasset ulike plattformer (Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon)
 • velge og bruke egnede instrumenter og programvare for å utføre målinger og feilsøking, og vurdere måleresultatet opp mot forventede verdier (Vg1 elektro- og datateknologi)
 • utforske og bruke visuelle og digitale verktøy til idéutvikling og presentasjon av eget arbeid (Vg1 frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign)
 • velge ut og bruke personlig verneutstyr og vurdere konsekvenser av feilbruk (Vg1 bygg- og anleggsteknikk)
 • beregne kostnader ved arbeidsoppgaver og utarbeide forslag til effektiviseringstiltak (Vg1 teknologi- og industrifag)
 • planleggje, lage og tilby mat og drikke ut frå norsk, samisk og internasjonal matkultur og ut frå nye trendar (Vg1 restaurant- og matfag).

 

Samisk innhold i læreplanene

Læreplanene ivaretar samisk innhold der det er relevant. I samarbeid med Sametinget har vi utarbeidet egne spørsmål om samisk innhold

Les læreplanutkastene 

Velg utdanningsprogram

Bygg- og anleggsteknikk

Elektro og datateknologi - Læreplanene for Vg3 kommer på høring senere

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign  - Nytt utdanningsprogram

Helse- og oppvekstfag

Håndverk, design og produktutvikling  - Nytt utdanningsprogram

Informasjonsteknologi og medieproduksjon  - Nytt utdanningsprogram

Naturbruk

Restaurant- og matfag

Salg, service og reiseliv  - Nytt utdanningsprogram

Teknologi- og industrifag -  Læreplanene for Vg3 kommer på høring senere

Du kan gi innspill til ett eller flere utdanningsprogram. Vi oppfordrer deg til å bruke kommentarfeltet til å komme med nye forslag og utdype meningene dine.

Vi takker på forhånd for alle innspill.

Gradvis innføring av læreplanene

Læreplanene innføres gradvis.

 • Vg1 gjelder fra høsten 2020
 • Vg2 og særløp fra 2021
 • Vg3 fra 2022.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!