Høring nye læreplaner i valgfagene

Her kan du lese forslag til nye læreplaner i alle 16 valgfagene på ungdomsskolen. Høringsfristen har nå gått ut. Vi fikk inn 511 innspill.

Hvorfor fornyer vi valgfagene?

Vi fornyer alle fagene i skolen for å gjøre dem mer relevante for framtida. Med de nye læreplanene skal elevene reflektere, tenke kritisk, være skapende, innovative og utforskende. Dagens valgfag på ungdomstrinnet ble innført fra 2012, og valgfagene er fornyet i tråd med ny læreplanstruktur og retningslinjer for læreplanarbeid i fagfornyelsen. Valgfagene skal fortsatt være praktiske fag, og være med på å gjøre opplæringen på ungdomstrinnet mer variert og relevant for elevene.

Vi har vurdert innhold og sammensetning av fagene, og vi har også sett på hvordan vi kan få til en jevnere fordeling mellom hva gutter og jenter velger. I dag er det store forskjeller mellom hvilke valgfag gutter og jenter velger, og vi har blant annet foreslått nye navn på noen av valgfagene, for å få til en jevnere kjønnsfordeling i fagene. 

Læreplanene skal fastsettes av Kunnskapsdepartementet våren 2020 og tas i bruk i skolen fra skolestart i 2020. Alle de nye læreplanene for valgfagene innføres høsten 2020, også for 10. trinn.

Se forslag til nye valgfag og svar på høringen her

Oversikt over de viktigste endringene i valgfagene 

Fysisk aktivitet og helse
Vi har i stor grad beholdt innholdet i faget, men vi har laget mer kortfattet og tydelige mål som er lettere å vurdere. Gleden ved å være i bevegelse er nå sentralt i faget og vi har i større grad vektlagt bevegelsesaktiviteter. 

Sal og scene
Vi har i større grad lagt vekt på at skolen selv velger kunstnerisk innhold. Vi har lagt mer vekt på hele produksjonsprosessen. Samspill, utforsking og refleksjon har fått større plass i de nye læreplanene. Vi foreslår å endre navnet fra "Sal og scene" til  "Produksjon for scene". Dette for å få fram helheten og alle faktorer som inngår i en sceneproduksjon. Målet er også å bidra til å utjevne kjønnsbalansen som i dag utgjør 26 prosent gutter og 74 prosent jenter.

Natur, miljø og friluftsliv
Faget legger i større grad vekt på praktisk friluftsliv ved at elevene lærer mer friluftsliv ved å være i naturen. Vi ønsker å legge mer til rette for praktisk læring ved at elevene skal planlegge og gjennomføre overnattinger ute til ulike årstider. Vi foreslår også at båtførerprøven skal være en del av faget, der forholdene ligger til rette for det.

Vi foreslår å endre navn på valgfaget fra Natur miljø og friluftsliv til Friluftsliv. Dette fordi faget skal være mer praktisk innrettet. Hvis natur og miljø er en del av navnet vil mange skoler lett ha for mye teoriundervisning i stedet for å være i naturen.

Design og redesign
Faget har fått en tydelig grønn og bærekraftig profil. Vi har lagt vekt på at elevene skal designe og redesigne på en kostnadseffektiv og miljøbesparende måte.

Innsats for andre
Vi foreslår å endre fagets hovedområder fra "planlegging og praktisk arbeid" til "frivillighet og sosialt entreprenørskap". Det vil være færre kompetansemål enn i dagens læreplan. I den ny læreplanen har vi også vektlagt engasjement, verdiskaping, opplevelsen av å bli verdsatt og det å være aktiv medborger

Teknologi i praksis
Vi har vektlagt at design er et viktig element for teknologiutvikling, og vi foreslår å endre navnet på faget til “teknologi og design” for å understreke dette. Elevene skal arbeide med både digital og analog teknologi i faget. I tillegg har vi vektlagt prosessen med å utvikle et teknologisk produkt, fra design til prototype, på en sikker og bærekraftig måte.

Produksjon av varer og tjenester
I den nye læreplanen har vi vektlagt etikk og bærekraft. Innovasjon er i større grad vektlagt, og innovasjon innebærer både å starte noe nytt, og videreutvikle noe som allerede eksisterer. Et eget mål er at elevene skal dokumentere og reflektere rundt eget arbeid. Dette kan gjøres på forskjellige måter, eksempelvis gjennom foto, film og/eller lyd.

Trafikk 
Dagens læreplan inneholder konkrete emner i trafikalt grunnkurs (TG). Den nye læreplanen er mindre bundet til konkrete formuleringer i trafikalt grunnkurs, og vi foreslår mer overordnede kompetansemål. Sentralt innhold i trafikalt grunnkurs skal fremdeles være dekket av valgfaget.

Medier og informasjon
Vi foreslår at elevene skal jobbe med medieproduksjon i videre forstand enn kun i redaksjonelt arbeid. Vi har vektlagt at elevene skal få forståelse for sin rolle både som avsender (produsent) og som mottaker (konsument). Vi foreslår å endre navnet på faget til medier og kommunikasjon, som vi mener er mer dekkende for innholdet i faget. Det nye navnet innholder toveiskommunikasjon i større grad enn «informasjon». 

Programmering
Valgfag i programmering har vært et forsøk, og planen ble evaluert høsten 2018. Evalueringen viste at flertallet av lærerne var veldig fornøyd, og mye av innholdet er derfor videreført i forslaget til ny læreplan. Vi har vektlagt at elevene skal bruke programmering til å skape brukervennlige digitale produkter. I tillegg skal elevene løse problemer ved hjelp av programmering og bruke algoritmisk tenkning som problemløsningsmetode.

Forskning i praksis
Vi har vektlagt at elevene kan ta utgangspunkt i egne ideer og interesser når de forsker. Vi foreslår å endre fagets navn til “ideer og utforskning”. Antallet kompetansemål er redusert fra ni til fem, der målene i den nye planen representerer ulike steg i et forskningsarbeid. Elevene skal utforske både naturvitenskaplige og samfunnsvitenskapelige problemstillinger.

Internasjonalt samarbeid
Vi har lagt vekt på samarbeid og elevenes mulighet til å skape engasjement og demokratisk påvirkning. Vi har også lagt vekt på at elevene skal finne løsninger på konflikter og interessemotsetninger gjennom dialog og samhandling. Vi har i større grad vektlagt kritisk tenkning rundt årsaker til internasjonale sammenhenger og utfordringer, samt etisk refleksjon omkring temaer som menneskerettigheter, miljø eller forskjeller i levekår.

Reiseliv
Vi foreslår å endre innholdet i faget fra ferie og fritid og det å selv være turist, til å legge til rette for planlegging av aktiviteter knyttet til det lokale reiselivet både for fastboende og gjester. Faget skal i mindre grad handle om å presentere kjente reisemål i utland, og i større grad være et praktisk fag der elevene utfører bærekraftige reiselivstjenester knyttet til lokal natur og kultur.

Levande kulturarv
Vi foreslår å legge mer vekt på det praktiske og fremtidsrettede i faget. Vi har også fremhevet det identitetsskapende og almendannende i større grad enn tidligere. Vi foreslår å endre navnet til «kulturarv», som gjenspeiler bedre fagets innhold og vil kunne bidra til en bedre kjønnsbalanse i faget enn i dag. 

Demokrati i praksis
Vi har lagt vekt på demokratiske spilleregler i arbeidslivet som en del av faget. Valgfaget skal i mindre grad være knyttet spesifikt til elevrådet og elevrådsarbeid. Utkastet legger også opp til å skape et tydeligere skille mellom demokrati i praksis og valgfaget internasjonalt samarbeid. 

Praktisk håndverksfag
Praktisk håndverksfag er et nytt valgfag på ungdomstrinnet. Elevene skal jobbe med et eller flere håndverk hvor de kan mestre dagligdagse oppgaver med blant annet å vedlikeholde og reparere verktøy og utstyr. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!