Foreslå personer til å utvikle læreplaner – programfag på studieforberedende

Nå starter vi arbeidet med å fornye læreplanene i programfagene på studieforberedende utdanningsprogram. Vi søker etter engasjerte og dyktige personer som skal være med å utvikle læreplanene. 

Programfagene på studieforberedende utdanningsprogram omfatter studiespesialisering, kunst, design og arkitektur, medier og kommunikasjon, musikk, dans og drama og idrettsfag.

Utdanningsdirektoratet, i samarbeid med Sametinget, søker etter engasjerte og dyktige personer som skal være med å utvikle læreplaner. Fornyelsen gjelder både Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet samisk. Kjenner du personer som passer til dette arbeidet, hører vi gjerne fra deg. 

Slik foreslår du personer – frist 7. januar 2019

 • Gi en konkret begrunnelse for hvorfor du foreslår personen og en oversikt over utdanning, arbeidserfaring og annen relevant erfaring personen har. Vi kan dessverre ikke vurdere forslag uten en slik begrunnelse.
 • Personen du foreslår må ha samtykket i forkant slik at hun eller han vet hvorfor vi eventuelt tar kontakt. Det er også viktig at personen kan stille på oppstartssamlingen 13. og 14. februar 2019.
 • Vi trenger kontaktinformasjon til deg som foreslår personen, slik at vi kan ta kontakt for referanse.

Du kan ikke foreslå deg selv. 

Frist for å foreslå personer til arbeidet er 7. januar 2019.

Foreslå personer ved å bruke dette skjemaet.

Vi kontakter personene vi velger ut. Når gruppene er klare, informerer vi på nettsidene våre om hvem de ulike læreplangruppene består av. 

Kompetansen vi søker

Vi søker etter både lærere og representanter fra universitet- og høgskolesektoren. Skoleledere, skoleeiere og andre som har god erfaring med og kompetanse innenfor læreplanarbeid, kan også være med. De som skal delta i læreplanarbeid kan ikke samtidig være involvert i utvikling av læremidler for disse læreplanene. 

I arbeidet med å utvikle nye læreplaner må læreplangruppen ivareta grunnleggende ferdigheter, vurdering, de tre tverrfaglige temaene og verdigrunnlaget som er beskrevet i overordnet del. De som skal delta i arbeidet må derfor ha relevant kompetanse for å ivareta disse sammenhengene.

Læreplanene skal, når de er ferdige, legge til rette for en praksis som er solid forankret i pedagogisk, didaktisk, faglig og empirisk forskning.

Utdanningsdirektoratet har et ansvar for å sikre at de fagpersonene vi oppnevner i læreplangruppene til sammen har den kompetansen det vil være behov for.

Vi setter sammen læreplangrupper som til sammen har

 • høy fagdidaktisk og skolefaglig kompetanse i de aktuelle fagene
 • erfaring som lærer
 • kompetanse knyttet til vurdering
 • didaktisk og fagdidaktisk kompetanse og arbeider i lærerutdanningsinstitusjoner og  universitets- og høgskolesektoren
 • kompetanse innen teknologi, innovasjon og entreprenørskap
 • kompetanse som sikrer innhold om den samiske folkegruppa (språk, kultur, historie og samfunnsforhold) i de ulike læreplanene
 • som representerer en spredning i geografi og kjønn

I hver gruppe skal det være en leder.

Den enkelte læreplangruppe kan få ansvar for å utvikle mer enn en læreplan.

Læreplaner vi ønsker forslag til

Medier og kommunikasjon

 • Mediesamfunnet (felles programfag MOK1-01)
 • Medieuttrykk (felles programfag MOK2-01)

Musikk, dans og drama

 • Musikk, dans og drama (felles programfag MDD1-01)
 • Bevegelse (valgfritt programfag spesielt utarbeidet for musikk eller dans MDD2-01)
 • Lytting (valgfritt programfag spesielt utarbeidet for musikk MDD3-01)
 • Danseteknikker (valgfritt programfag spesielt utarbeidet for dans MDD4-01)
 • Musikk (valgfritt programfag spesielt utarbeidet for  musikk MDD5-01)
 • Teaterensemble (valgfritt programfag spesielt utarbeidet for drama MDD6-01)
 • Samisk musikk og scene (valgfritt programfag spesielt utarbeidet for musikk og drama MDD9-01)

Sametinget gir forskrifter om læreplaner for opplæring for den samiske skolen, men utviklingen av læreplaner for samisk må ses i sammenheng med utvikling av læreplaner i de andre fagene i utdanningsprogrammet. Sametinget er en sentral aktør.

Kunst, design og arkitektur

 • Kunst og visuelle verkemiddel (felles programfag KDA1-01)
 • Design og arkitektur (felles programfag KDA2-01)

Idrettsfag

 • Aktivitetslære (felles programfag IDR1-01)
 • Treningslære (felles programfag IDR2-02)
 • Idrett og samfunn (felles programfag IDR3-01)
 • Treningsledelse (felles programfag IDR4-02)
 • Toppidrett (valgfritt programfag IDR5-01)
 • Breddeidrett (valgfritt programfag IDR6-02)
 • Friluftsliv (valgfritt programfag IDR7-01)
 • Lederutvikling (valgfritt programfag IDR8-01)

Slik vil arbeidet foregå

Vi skal ha bred involvering og åpne prosesser i arbeidet. Skolesektoren og andre interessenter skal være med på å bidra til fornyelsen av læreplanverket. Dette betyr at de som skal være med på å utvikle læreplaner må regne med å jobbe både prosess- og produktorientert, og de må ha et tett samarbeid med andre læreplangrupper, skolesektoren, Utdanningsdirektoratet og andre interessenter gjennom hele perioden.

Vi kommer til å ha åpne innspillsrunder på læreplanutkastene underveis i arbeidet. Vi planlegger å involvere lærere og andre for å få innspill. Med bakgrunn i innspillene må læreplangruppene være forberedt på å gjøre endringer flere ganger i løpet av perioden.

Læreplanene skal utvikles digitalt og utnytte potensialet som ligger i å synliggjøre sammenhenger og koblinger i læreplanen. Vi legger også vekt på et godt og klart språk i de nye læreplanene.

Når foregår arbeidet?

Arbeidet foregår i hovedsak fra februar til november 2019. Denne perioden kan bli forlenget.

Vi arrangerer en oppstartsamling i 13. og 14. februar 2019 for dem som skal delta i arbeidet. På samlingen gir vi informasjon om oppdraget og det videre utviklingsarbeidet. Personer dere foreslår til arbeidet må være med på denne oppstartsamlingen.

Læreplangruppene samles underveis i arbeidet etter behov og det vil være arbeid mellom samlingene. Vi anslår at det totale antall timer ligger på mellom 100 og 125 timer per person.

Honorar for arbeidet

Vi betaler honorar og følger Utdanningsdirektoratet satser

Personene vi velger ut til arbeidet vil få mer informasjon om avtale og omfang av arbeidet.

Les mer om arbeidet med fagfornyelsen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!