Læreplangruppene

Nå starter vi arbeidet med å utvikle læreplanene i de ulike fagene. Vi skal utvikle læreplaner for alle grunnskolens fag og de gjennomgående fagene i videregående opplæring.

Fristen for å foreslå personer til læreplangruppene var 9. april. Vi har fått 1300 forslag fordelt på de ulike fagene. Nå er vi igang med å sette sammen gruppene.

 

Hvilken kompetanse trenger vi til læreplanutviklingen?

I arbeidet med læreplanutviklingen søker vi etter både lærere og representanter fra universitet- og høgskolesektoren. Skoleledere, skoleeiere og andre som har god erfaring med og kompetanse innenfor læreplanarbeid, kan også være med. De som skal delta i læreplanarbeid kan ikke samtidig være involvert i utvikling av læremidler for de aktuelle fagene.

Vi vil sette sammen læreplangrupper som til sammen har:

 • høy fagdidaktisk, faglig og skolefaglig kompetanse i de aktuelle fagene
 • erfaring som lærer fra alle hovedtrinn i opplæringen
 • kompetanse knyttet til vurdering
 • didaktisk og fagdidaktisk kompetanse og arbeider i lærerutdanningsinstitusjoner og  universitets- og høgskolesektoren
 • kompetanse innen teknologi, innovasjon og entreprenørskap
 • kompetanse som sikrer innhold om den samiske folkegruppa (språk, kultur, historie og samfunnsforhold) i de ulike læreplanene.
 • som representerer en geografisk spredning

I hver gruppe vil det være behov for en leder, og det vil også være behov for å ha personer i de ulike gruppene som kan arbeide på tvers og sikre helhet og samarbeid i arbeidet.

Kjenner du personer som passer til dette, hører vi gjerne fra deg

Gi en konkret begrunnelse for hvorfor du foreslår personen og en oversikt over utdanning, arbeidserfaring og annen relevant erfaring personen har. Forslag uten en slik begrunnelse kan vi dessverre ikke vurdere. Husk at personen du foreslår må ha samtykket i forkant slik at de vet hvorfor vi eventuelt tar kontakt.

Vi trenger også kontaktinformasjon til deg som foreslår personen, slik at vi kan ta kontakt for referanse. Du kan ikke foreslå deg selv.

Vi samarbeider med Sametinget i utviklingen av nye læreplaner. Fornyelsen av fagene gjelder både for Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet samisk. Det skal i denne omgangen ikke utvikles læreplaner i programfag i studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogram.

I arbeidet må læreplangruppen ivareta grunnleggende ferdigheter, de tre tverrfaglige temaene og verdigrunnlaget som er beskrevet i ny overordnet del. De som skal delta i arbeidet må derfor ha relevant kompetanse for å ivareta disse sammenhengene. Læreplanene skal, når de er ferdige, legge til rette for en praksis som er solid forankret i pedagogisk-, didaktisk-, faglig- og empirisk forskning.

Hvordan skal arbeidet foregå?

Vi skal ha bred involvering og åpne prosesser i arbeidet. Skolesektoren og andre interessenter skal være med på å bidra til fornyelsen av læreplanverket. Det betyr at de som skal være med på å utvikle læreplaner må regne med å jobbe både prosess- og produktorientert, og de må ha et tett samarbeid med andre læreplangrupper, skolesektoren, Utdanningsdirektoratet og andre interessenter gjennom hele perioden.

Læreplangruppene må dele utkastene de utarbeider. Vi planlegger å involvere lærere og andre for å få innspill underveis i arbeidet. Med bakgrunn i innspillene må læreplangruppene være forberedt på å gjøre endringer flere ganger i løpet av perioden. I fagfornyelsen må vi sammen ta et ansvar for totaliteten i det den enkelte eleven skal lære.

Læreplanene skal utvikles digitalt og utnytte potensialet som ligger i å synliggjøre sammenhenger og koblinger i læreplanen. Vi vil også legge vekt på et godt og klart språk i de nye læreplanene.

Når vil arbeidet foregå?

Arbeidet vil i hovedsak foregå i perioden juni til desember 2018. Denne perioden kan bli forlenget.

Vi arrangerer en oppstartsamling 11. og 12. juni for dem som skal delta i arbeidet. På samlingen gir vi informasjon om utviklingsarbeidet. Personer dere foreslår til arbeidet må være med på denne oppstartsamlingen.

Vi planlegger tilsammen tre store samlinger der alle læreplangruppene samles. I tillegg må hver læreplangruppe regne med egne samlinger mellom fellessamlingene, og det vil være arbeid mellom samlingene. Vi anslår at det totale antall timer ligger på mellom 125 og 150 timer per person.

Honorar for arbeidet

Vi betaler honorar og følger Utdanningsdirektoratet satser. De vi velger ut til arbeidet vil få mer informasjon om avtale og omfang av arbeidet.

Føringer for arbeid i læreplangruppene

Føringer for hvem som skal delta i arbeidet med å fornye fagene er omtalt i stortingsmeldingen om fagfornyelsen, Meld. St. 28 – Fag – Fordypning – Forståelse. Vi  har et ansvar for å sikre at fagpersonene vi oppnevner i læreplangruppene tilsammen har den kompetansen det vil være behov for. De som velges ut vil bli kontaktet av oss, og vi vil informere om medlemmer i læreplangrupper på nettsiden vår.

Grupper vi ønsker forslag til:

Kristendom, religion, livssyn og etikk
 • kristendom, religion, livssyn og etikk
 • kristendom, religion, livssyn og etikk, samisk plan
 • religion og etikk – fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram
 • religion og etikk, samisk plan, fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram
Norsk
 • Norsk
 • Fordypning norsk
 • Norsk tegnspråk
 • Norsk for hørselshemmede
 • Norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - vgo
 • Grunnleggende norsk for språklige minoriteter
 • Morsmål for språklige minoriteter
 • Norsk for elever med samisk som førstespråk
Samisk
 • Samisk som førstespråk
 • Samisk som andrespråk
 • Fordypning samisk

Sametinget gir forskrifter om læreplaner for opplæring i samisk språk i grunnskolen og i den videregående opplæringa, men utvikling av læreplaner for samisk må ses i sammenheng med utvikling av læreplaner i de andre språkfagene. Sametinget er en sentral aktør.

Finsk som andre språk Finsk som andrespråk
Engelsk
 • Engelsk
 • Fordypning i engelsk
 • Engelsk for hørselshemmede
Fremmedspråk Fremmedspråk fellesfag og programfag
Matematikk
 • Matematikk fellesfag
 • Fordypning i matematikk
 • Matematikk programfag (S og R)
Naturfag
 • Naturfag
 • Naturfag, samisk plan
Samfunnsfag, geografi og historie
 • Samfunnsfag
 • Samfunnsfag, samisk plan
 • Geografi – fellesfag i studieførebuande utdanningsprogram
 • Geografi, samisk plan, fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram
 • Historie – fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram
 • Historie, samisk plan, fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram
Duodji og kunst og håndverk
 • Kunst og håndverk
 • Duodji
Musikk
 • Musikk
 • Musikk, samisk plan
 • Drama og rytmikk for hørselshemmede
Mat og helse
 • Mat og helse
 • Mat og helse, samisk plan
Kroppsøving Kroppsøving
Arbeidslivsfag Arbeidslivsfag på ungdomstrinnet
Utdanningsvalg Utdanningsvalg på ungdomstrinnet

Les mer om fagfornyelsen

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!