Ekstern gruppe skal evaluere eksamensordningen

Vi fornyer alle læreplaner i skolen for å gjøre dem mer relevante for framtiden. Nå skal en ekstern eksamensgruppe, nedsatt av Kunnskapsdepartementet, bistå oss i arbeidet med å utrede et helhetlig system for eksamen og fagfornyelsen.

Kunnskapsgrunnlag for evaluering av eksamensordningen

Bakgrunn

Når vi endrer læreplanene er det viktig at vi også ser på vurderingsordningene, slik at vi sikrer god sammenheng mellom læreplanene og vurderingsformene. Vi skal ta utgangspunkt i kompetansebegrepet og støtte opp under en opplæring med større vekt på dybdelæring, systematisk progresjon og arbeid med tverrfaglig temaer.

Mandat til eksamensgruppa

Eksamensgruppa skal

  • sammenstille kunnskapsgrunnlaget vi har om eksamen i dag
  • vurdere innspillene fra læreplangruppene og hvilken betydning fagfornyelsen og den teknologiske utviklingen bør ha for eksamensordningen og foreslå mulige/eventuelle endringer

Eksamensgruppa kan

  • foreslå nye eksamensformer, innenfor gitte rammer

Rammene for oppdraget

  1. Standpunktkarakterer og eksamenskarakterer som sluttvurderingsform skal bestå.
  2. Sluttvurderingen skal fortsatt være individuell og faglig.
  3. Dagens omfang og fordeling mellom eksamenskarakterer og standpunktkarakterer på elevenes vitnemål skal i hovedsak videreføres. Små justeringer kan vurderes.
  4. Et eksamenssystem som lar seg gjennomføre med omtrent samme ressurser som i dag.
  5. Eksamen skal fungere som kvalitetssikring for den enkelte elev gjennom ekstern vurdering og retten til å klage.
  6. Eksamen skal fortsatt kunne brukes som verktøy i kvalitetsutvikling og -sikring for skoleeier, skoler og lærere.
  7. Eksamenssystemet skal fortsatt brukes som kilde til kompetanseutvikling for lærere (sensorskolering, felles kjennetegn på måloppnåelse og deltakelse i vurderingsfellesskap).

Vi skal også ha en referansegruppe med deltakere som jobber med eksamen fra ulike ståsteder i skolesektoren. Referansegruppen skal gi tilbakemeldinger på eksamensgruppens leveranser.

Disse er med i eksamensgruppa

Sigrid Blömeke, (leder), Universitetet i Oslo
Sissel Skillinghaug, Utdanningsdirektoratet
Marte Blikstad-Balas, Universitetet i Oslo 
Per-Odd Eggen, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Henning Fjørtoft, NTNU -  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Høgskulen i Volda
Tine Sophie Prøitz, Universitetet i Sørøst-Norge
Sverre Tveit, Universitetet i Agder 
Rita Helgesen, Lektorlaget
Stig Johannessen, forbundsleder Skolelederforbundet
Martin Minken, Utdanningsforbundet
Agathe Waage, Elevorganisasjonen
Mette Johnsen Walker, Skolenes landsforbund 

Sekretariatet: Cathrine Hjulstad, Hilde Hultin, Trude Saltvedt, Øyvind Pedersen og Per Kristian Larsen-Evjen (leder), Utdanningsdirektoratet.

Leveranser fra eksamensgruppa til Udir

Eksamensgruppa skal levere fire delleveranser før vi sender vurderingsordningene på høring:

TidspunktFire delleveranser fra eksamensgruppa til Udir
15. desember 2018        1. Kunnskapsgrunnlaget: Foreløpig status og vurdering
1. mars 2019

2a. Vurdering av læreplangruppenes vurderinger av fagenes eksamensordninger.

2b. Råd til læreplangruppene om fagenes eksamensordninger.

15. mai 2019

3a. Vurdering av hvilken betydning fagfornyelsen og den teknologiske utviklingen bør ha for eksamensordningen.
3b. Forslag til endringer i eksamensordningen grunnet fagfornyelsen og den teknologiske utviklingen.

Delleveranse 3 skal publiseres 15. august.

 Januar 2020  4. Foreslå eventuelt nye eksamensformer og videre retning for arbeid med sluttvurdering.


Eksamensgruppen skal samkjøres med fagfornyelsen slik at vi sikrer at ordninger for sluttvurderinger er på plass når læreplanene er klare. Vi skal sende anbefalinger til Kunnskapsdepartementet for endelig beslutning før vi iverksetter og gjennomfører arbeidet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!