Samarbeidsgruppe skal evaluere eksamensordningen

Vi fornyer alle læreplaner i skolen for å gjøre dem mer relevante for framtiden. Nå bistår en samarbeidsgruppe oss i arbeidet med å utrede et helhetlig system for eksamen og fagfornyelsen. Eksamensgruppa er opprettet av Kunnskapsdepartementet og består av representanter for organisasjonene, forskere og lærerutdannere. 

Vurderinger og anbefalinger fra eksamensgruppa

Kunnskapsgrunnlag for evaluering av eksamensordningen

Bakgrunn

Når vi endrer læreplanene er det viktig at vi også ser på vurderingsordningene, slik at vi sikrer god sammenheng mellom læreplanene og vurderingsformene. Vi skal ta utgangspunkt i kompetansebegrepet og støtte opp under en opplæring med større vekt på dybdelæring, systematisk progresjon og arbeid med tverrfaglig temaer.

Mandat til eksamensgruppa

Eksamensgruppa skal

  • sammenstille kunnskapsgrunnlaget vi har om eksamen i dag
  • vurdere innspillene fra læreplangruppene og hvilken betydning fagfornyelsen og den teknologiske utviklingen bør ha for eksamensordningen og foreslå mulige/eventuelle endringer

Eksamensgruppa kan

  • foreslå nye eksamensformer, innenfor gitte rammer

Rammene for oppdraget

  1. Standpunktkarakterer og eksamenskarakterer som sluttvurderingsform skal bestå.
  2. Sluttvurderingen skal fortsatt være individuell og faglig.
  3. Dagens omfang og fordeling mellom eksamenskarakterer og standpunktkarakterer på elevenes vitnemål skal i hovedsak videreføres. Små justeringer kan vurderes.
  4. Et eksamenssystem som lar seg gjennomføre med omtrent samme ressurser som i dag.
  5. Eksamen skal fungere som kvalitetssikring for den enkelte elev gjennom ekstern vurdering og retten til å klage.
  6. Eksamen skal fortsatt kunne brukes som verktøy i kvalitetsutvikling og -sikring for skoleeier, skoler og lærere.
  7. Eksamenssystemet skal fortsatt brukes som kilde til kompetanseutvikling for lærere (sensorskolering, felles kjennetegn på måloppnåelse og deltakelse i vurderingsfellesskap).

Utdanningsdirektoratet har opprettet en referansegruppe med deltakere som jobber med eksamen fra ulike ståsteder i skolesektoren og fra ulike forvaltningsnivåer. Referansegruppa skal gi tilbakemeldinger på eksamensgruppas vurderinger og anbefalinger.

Disse er med i eksamensgruppa

Sigrid Blömeke, (leder), Universitetet i Oslo
Sissel Skillinghaug, Utdanningsdirektoratet
Marte Blikstad-Balas, Universitetet i Oslo 
Per-Odd Eggen, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Henning Fjørtoft, NTNU -  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Høgskulen i Volda
Sverre Tveit, Universitetet i Agder
Øystein Gilje, Universitetet i Oslo (fra august 2019)
Karen Inga Eira, Senter for samisk i opplæringa ved Samisk høgskole i Kautokeino (fra august 2019)
Rita Helgesen, Lektorlaget 
Stig Johannessen, forbundsleder Skolelederforbundet 
Martin Minken, Utdanningsforbundet
Agathe Waage, Elevorganisasjonen
Mette Johnsen Walker, Skolenes landsforbund 

Disse er med i referansesgruppa

Siri Halsan, KS
Marianne Lindheim, KS
Pål Georg Rødsten, Oslo kommune
Kjetil Stavø Høvig, Fylkesmannen i Vestland
Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannen i Trøndelag
Kajsa Kemi Gjerpe, Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø


Sekretariatet: Cathrine Hjulstad, Hilde Hultin, Trude Saltvedt, Øyvind Pedersen og Per Kristian Larsen-Evjen (leder), Utdanningsdirektoratet.

Leveranser fra eksamensgruppa til Udir

Eksamensgruppa skal levere tre rapporter til Udir, der den siste er sluttrapporten. Vi sender rapportene med våre vurderinger og anbefalinger til Kunnskapsdepartementet for endelig beslutning. I tillegg har eksamensgruppa gitt råd til læreplangruppene i arbeidet med fagenes eksamensordninger.

Eksamensgruppen skal samkjøres med fagfornyelsen slik at vi sikrer at ordninger for sluttvurderinger er på plass når læreplanene er klare. Vi skal sende anbefalinger til Kunnskapsdepartementet for endelig beslutning før vi iverksetter og gjennomfører arbeidet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!