Arbeid med nye læreplaner – forventninger og ansvar

Alle skoler og skoleeiere må forberede seg på å ta i bruk det nye læreplanverket. Skoleeier har et overordnet ansvar for at elevene får opplæring som er i tråd med læreplanverket.

Mange har allerede lagt ned mye arbeid i forberedelsene av innføringen av de nye læreplanene, men på grunn av koronautbruddet er det også mange som ikke har kommet like langt i arbeidet. Vi har full forståelse for at dette er en stor utfordring for mange skoler. Vi forventer likevel at skolene så langt som mulig prioriterer arbeid med de nye læreplanene, selv om dette innebærer at andre oppgaver må nedprioriteres for en stund.  

Forventninger til skolen

Arbeidet med å planlegge elevenes læring skal være basert på det til enhver tid gjeldende læreplanverk. Skolen skal planlegge, gjennomføre, tilpasse og vurdere opplæringen med sikte på at elevene oppnår den kompetansen læreplanene beskriver.

Skolen skal legge til rette for at profesjonsfelleskapet er preget av aktiv deltakelse, delingskultur, endringsvilje og kontinuerlig praksisutvikling. Skolen skal også legge til rette for godt samarbeid mellom skoleledelsen og tillitsvalgte, og at elevene får medvirke.
I alt arbeid med læreplanverket skal elevenes læring og utvikling stå i sentrum.
I arbeidet med fagfornyelsen skal skolen jobbe med at verdier og prinsipper i læreplanverket preger praksis. Skolen skal også planlegge progresjon og overganger mellom trinn og skoleslag, jobbe med sammenhenger i og mellom fag og legge til rette for elevenes medvirkning i læringsarbeidet.

Skolen må sammen med skoleeier vurdere behovet for kompetanseutvikling ved innføring av nye læreplaner og velge nødvendige utviklingstiltak som involverer hele skolen.

Forventninger til skoleeier

Skoleeier har et overordnet ansvar for at elevene får opplæring som er i tråd med læreplanverket. Skoleeier og skoleleder har sammen ansvar for at skolen har nødvendig kompetanse, og å sørge for kompetanseutvikling i tråd med det fagfornyelsen krever. Skoleeier skal stille nødvendige ressurser til disposisjon, og sørge for rammebetingelser som gir skolene mulighet til å sette seg inn i og ta læreplanverket i bruk på en god måte.

Skoleeier har ansvar for å støtte, utvikle og styrke profesjonsfellesskapene i og på tvers av skoler. Et profesjonsfelleskap preget av aktiv deltakelse, delingskultur, vilje til endring og kontinuerlig utvikling av praksis har stor betydning for å lykkes med innføringen av nytt læreplanverk. Samarbeid med de tillitsvalgte og medvirkning fra elevene har også stor betydning.

Lokal kompetanseutvikling i skolen

I hvert fylke er det etablert samarbeidsforum der skoleeierne i felleskap, og i samarbeid med universiteter og høgskoler, blir enige om hvilke kompetanseutviklingstiltak de skal gjennomføre. Vurderingene skal være basert på analyser av lokale behov. Statsforvalteren skal legge til rette for samarbeidet. Samarbeidsforumet må se behovet for kompetanseutvikling ved innføring av nye læreplaner i sammenheng med andre behov skolene har. De som er berørt skal involveres i analysen som ligger til grunn for valg av tiltak i desentralisert ordning.

Lokal kompetanseutvikling

Evaluering av innføring av Kunnskapsløftet

Evalueringen fra innføringen av Kunnskapsløftet viste at retningslinjene fra nasjonale myndigheter var uklare, og mange skoleeiere var i tvil om hvilket ansvar de hadde i arbeidet med å innføre det nye læreplanverket. Les rapporten: «Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte?»

I evalueringen fortalte flere lærere at de endret tenkemåte, fra hva elevene skal gjøre til hva elevene skal lære. På den andre siden viste evalueringen at læreplanarbeid med for mange, detaljerte, lokale mål gjør det utfordrende for elevene å forstå hvilken kompetanse de skal oppnå. Samtidig er det viktig at elevene forstår hva de skal lære og hvorfor. Læreplanarbeid må ta hensyn til denne balansen. Les rapporten: «En studie av læreres praksis og deres tenkning under Kunnskapsløftet»

Forskningen understreket at kompetanse i læreplananalyse, samarbeid og nok tid til arbeidet var noen av de viktigste forutsetninger for å lykkes. Les rapporten: «Kunnskapsløftets forutsetninger»

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!