Vurdering og progresjon i musikk

Kompetansemålene og eventuelle læringsmål som du og elevene utarbeider sammen, danner grunnlaget for underveisvurdering og videre progresjon for å utvikle kompetanse.

Det er ikke hensiktsmessig å gi forslag til kjennetegn som bør brukes direkte her. Eksempler på kjennetegn gis som eksempler på hvordan de kan se ut. Arbeid med kjennetegn ut fra kompetansemålene bør gjøres som en del av opplæringen sammen med elevene. Elevene bør få trening i å lage gode kjennetegn som sier noen om kvaliteten som forventes av elevenes prestasjoner.

Prinsippet om elevmedvirkning må holdes høyt. Læreren må involvere elevene i prosessen med hvor elevene er i forhold til målene, hvor de skal og hvordan de kommer seg dit. Å få tilbakemeldinger hyppig i læringsprosessen er vesentlig for utvikling. Å trene elevene i å gi hverandre slike tilbakemeldinger og reflektere over egen utvikling åpner for å øke hyppigheten på elevenes refleksjon over egen læringsprosess.

Underveisvurdering i faget bygger på at elevene:

 • forstår hva de skal lære, og hva som er forventet av dem
 • får tilbakemeldinger om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen
 • får råd som danner utgangspunkt for videre læring
 • er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling

Vurderingseksempler

Eksempel på prosessvurdering: Grunnleggende gitarspill

Det er her tatt utgangspunkt i en periode over noen uker hvor elevene skal lære seg grunnleggende gitarspill, og produktet er fremføring av en sang med gitar som akkompagnement. Med grunnleggende gitarspill mener vi elevenes ferdigheter til å spille enkle akkordprogresjoner (1, 4, 5 trinn), kunne skifte jevnt mellom akkorder og slå jevnt på strengene slik at akkordene klinger bra.   

 1. Første blikk på målene:
  Før opplæringen starter gjennomgår læreren målene for læringsprosessen. Lærer bør sammen med elevene definere kjennetegn på høy måloppnåelse ut fra valgte kompetansemål.
 2. Grunnleggende opplæring:
  Det gis grunnleggende opplæring i gitarspill samlet klasse. Hva som defineres som grunnleggende kan være navn på strengene, noen akkordprogresjoner som C-F-G og D-G-A, og kunne skifte jevnt mellom dem.
 3. Øvingsfase med veiledning:
  Elevene starter en øvingsfase. Læreren veileder.
 4. Videre arbeid med mål:
  Læreren samtaler med elevene om målene og vurderingskriterier for fremføringen. Enten ved å ta utgangspunkt i et sett kjennetegn læreren har utarbeidet, eller ved å la elevene få komme med innspill fra «scratch”.
 5. Videre øving med fokus på egenvurdering:
  Elevene bruker tid i startet av timen på å snakke med en eller to medelever om hva de skal fokusere øvingen på i timen som kommer. De avslutter timen med å dele med medelevene hva de får til og hva de trenger mer trening på, og skriver ned sin egenvurdering og tilbakemeldinger fra medelever og lærere.
 6. Underveiskonsert
  I øvingsfasen kan læreren legge opp til at to til fire elever viser for hverandre hvor langt de er kommet på vei mot målet om å fremføre en sang i en «privat underveiskonsert». Elevene gir hverandre tilbakemeldinger på hva de har fått til og hva de må trene mer på.

Eksempel på et skjema som kan brukes til å spare på tilbakemeldinger og egenvurdering:

Refleksjonsskjema

Egenvurdering

Tilbakemelding fra medelever

Tilbakemelding fra lærer

Dato for tilbakemelding

Hva får du godt til?

 

 

 

 

Hva trenger du å trene   mer på?

 

 

 

  

Eksempel på læringsmål og kjennetegn på høy måloppnåelse

Noen eksempler viser hvordan du som lærer kan utforme læringsmål basert på kompetansemålene, og utvikle kjennetegn på høy måloppnåelse. Læringsmål og kjennetegn som vises er kun ment som eksempel, og ethvert vurderingsskjema med læringsmål og kjennetegn bør utarbeides sammen med elevene.

Progresjon

Læreplanen består av tre hovedområder som i stor grad griper inn i hverandre. Hovedområdene må derfor sees i sammenheng. Det er en nyttig øvelse å se på kompetansemålene for 2., 4., 7. og 10. trinn i den rekkefølgen og se etter progresjon i faget. Kompetansemål på lavere trinn bør sees i sammenheng med hvilken kompetanse de skal rede grunnen for.

Veiledningen viser noen eksempler som behandler utvalgte kompetansemål innenfor musisere, lytte og komponere etter alle hovedtrinn. På denne måten vil vi vise hvordan man kan tilrettelegge undervisningen med økende kompleksitet gjennom grunnopplæringen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!