Ansvar for arbeid med læreplaner

Skoleeiere, skoleledere og lærere har et felles ansvar for at opplæringen er i tråd med læreplanverket. Skolene skal jevnlig vurdere om opplæringen bidrar til at intensjonene og målene i læreplanverket blir nådd, både på system- og individnivå.

Arbeidet med å vurdere og utvikle kvalitet i skolen skal bidra til at intensjoner og mål i læreplanverket blir realisert slik at elever og lærlinger har et godt læringsmiljø, en god faglig utvikling og opplever variasjon, motivasjon og medvirkning.

Skoleeiers ansvar

Skoleeier har ansvar for at opplæringen er i tråd med opplæringsloven og læreplanverket for Kunnskapsløftet. Selv om det kan være hensiktsmessig å delegere mye av det lokale arbeidet med læreplaner til skoleledere, skal skoleeier ha et forsvarlig system for å vurdere om kravene i opplæringsloven og læreplanverket blir oppfylt.

Årlig tilstandsrapport

Gjennom et forsvarlig system skal skoleeier både innhente informasjon om og bidra til å utvikle kvaliteten i opplæringen. Skoleeier skal utvikle en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Kjennetegn ved en god tilstandsrapport er at den

  • er godt forankret hos politisk og administrativ skoleeier og hos skoleledere og skoler
  • analyserer skolenes resultater i lys av lokale forhold og ser de opp mot skolens brede mandat og det lokale arbeidet med læreplaner
  • formulerer mål og tiltak på bakgrunn av analysen
  • gir gode og utfyllende vurderinger av skolenes resultater
  • konkretiserer og prioriterer relevante tiltak
  • fremstiller data og informasjon på en lettfattelig og forståelig måte

§ 13.10 Ansvarsomfang (Lovdata, Opplæringsloven)

Skoleleders ansvar

Skoleleder har ansvar for at opplæringen ved skolen organiseres, planlegges, gjennomføres og vurderes i tråd med læreplanverket. Det betyr at skoleleder må iverksette, tilrettelegge for og følge opp læreplanarbeidet ved skolen.

Skolebasert vurdering

Gjennom skolebasert vurdering skal skolen jevnlig vurdere og følge opp om organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen bidrar til at elevene når målene i læreplanverket. Skoleleder har ansvar for at skolebasert vurdering gjennomføres, at personalet ved skolen er involvert i arbeidet og at nødvendige tiltak blir gjennomført.

Skolebasert vurdering § 2.1 i forsrift til opplæringsloven (Lovdata)

Lærers ansvar

Opplæringen skal planlegges, gjennomføres og vurderes i tråd med opplæringsloven, vurderingsforskriften og læreplanverket. Kompetansemål i fag uttrykker hvilken kompetanse eleven skal ha etter endt opplæring på ulike trinn. Kompetansemålene må forstås med utgangspunkt i formål med faget, beskrivelser av de grunnleggende ferdighetene og hovedområdene slik de kommer til uttrykk i læreplaner for fag.

Læreren skal velge innhold, arbeidsmåter, progresjon og underveisvurdering som bidrar til at den enkelte elev og elevgruppe utvikler kompetanse i tråd med læreplanene. Tilpasset opplæring og elevmedvirkning skal også ivaretas. 

Verktøy til bruk i arbeidet med å vurdere og utvikle kvalitet i opplæringen

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet flere verktøy som kan benyttes i arbeidet med å vurdere og utvikle kvalitet i opplæringen, og oppfølging av lokalt arbeid med læreplaner. Noen av verktøyene er frivillige, mens andre er obligatoriske.

Skoleporten

Skoleporten systematiserer mange av dataene som samles inn nasjonalt, og her er det også verktøy for å vurdere dataene og bruke kunnskapen til videre arbeid med kvalitetsutvikling. Resultater fra Nasjonale prøver, eksamen, standpunktkarakterer, med mer finnes her.

Skoleporten

Ståstedsanalysen

Ståstedsanalysen kan være et nyttig verktøy i skolebasert vurdering og i det lokale arbeidet med læreplaner. Skolene kan velge påstander om blant annet lokalt arbeid med læreplaner, vurdering, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter.

Ståstedsanalysen for skole

Brukerundersøkelser

Elevundersøkelsen og Lærlingundersøkelsen gir informasjon om elever og lærlinger meninger om ulike sider ved opplæringen og forhold som er viktige for læringsutbytte og læringsmiljø. Foreldreundersøkelsen og Lærerundersøkelsen er laget slik at resultatene kan sees i sammenheng med Elevundersøkelsen.

Brukerundersøkelser

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!