Sørge for struktur og regler

Struktur, regler og rutiner er virkemidler for å fremme læring og trivsel på skolen.

Etablering av struktur, regler og rutiner

Oppgaven til læreren er å styre organiseringen av klassen som system, gjennom strategier som skaper oversikt og gir struktur både for elevene og for læreren selv. Etablering av regler og rutiner er et virkemiddel for å fremme læring i klasserommet. Det har også betydning for gruppen som et sosialt system. 

Lære å følge regler

Det å lære å følge regler er en del av det å være elev i et klassefellesskap. Elevene må læres opp til og oppmuntres til å følge regler gjennom hele skoleløpet.

Det kan være greit å ha drøftet punktene under for å være best mulig forberedt på situasjoner med gjentatte regelbrudd og håndhevelse av regler:

 • Gi tydelige og få beskjeder slik at det ikke er tvil om hva du mener.
 • Vær spesifikk om hvilken oppførsel om er ønskelig.
 • Bruk direkte beskjeder, få kontakt med enkeltelever, ikke gi oppfordringer eller still spørsmål når reglene ikke overholdes.
 • Bruk advarsler når beskjeder ikke når frem.
 • En advarsel skal uttrykke hva som vil skje hvis den uønskede oppførselen vedvarer.
 • Elevene bør være kjent med konsekvensene av regelbruddet.

Positive relasjoner er en viktig forutsetning

En positiv relasjon mellom lærer og hver enkelt elev er en forutsetning for å lykkes med velfungerende regler og rutiner. Det handler om lærerens vilje til å bry seg om alle elevene, vise interesse for den enkelte og hans eller hennes situasjon, være støttende og ha forventninger om utvikling. 

Når læreren korrigerer uønsket oppførsel fra en elev ved regelbrudd, vil måten dette gjøres på, påvirke den videre utviklingen av relasjonen. Det vil også påvirke elevenes syn på læreren som leder av klassen og normene som utvikles. Enkeltepisodene vil med andre ord påvirke det sosiale systemet.

Ordensreglement

Alle skoler skal ha et ordensreglement som inneholder regler om oppførsel, sanksjoner dersom ordensreglementet brytes og fremgangsmåten for behandling av saker om brudd. En viktig oppgave for læreren er å formidle til elevene hvilke regler og rutiner som er fastsatt i ordensreglementet.

Reglene i ordensreglementet skal bidra til inkluderende fellesskap, skape integrasjon og gi signaler om ønsket sosialt samspill. På den måten bidrar ordensreglementet til å skape normer for samhandling i klasserommet.

Fastsettelse av ordensreglement

Konsekvenser ved regelbrudd

Elever som følger reglene i ordensreglementet, bør få en positiv konsekvens i form av ros og positiv oppmerksomhet, mens elever som bryter reglene, bør sanksjoneres i samsvar med ordensreglementet.

Det er viktig at elevene er kjent med konsekvensene på forhånd og forstår innholdet i dem, mens det er læreren som er ansvarlig for konsekvensene ved regelbrudd. Samtidig er det viktig å understreke at konsekvensene skal være forutsigbare, forholdsmessige og tilpasset bruddet på ordensreglementet. Det er godt dokumentert at streng disiplin og harde straffer har liten effekt. Videre er det uheldig hvis konsekvensene varierer fra lærer til lærer og fra dag til dag.

Lik praksis og forståelse er viktig

For å oppnå en konsistent praksis i skolen, er det nødvendig med lik forståelse av og praktisering av ordensreglementet, på tvers av klasser.

 • Det er skoleeier som har ansvaret for å fastsette ordensreglementet, men dette kan delegeres til rektor ved den enkelte skole.
 • Rektor har ansvaret for at reglementet håndheves av alle lærere og at skolen får en konsistent praksis.

Forslag til lærergruppemøter om struktur og regler

Oppstartsmøte

I dette møtet skal dere reflektere sammen over hva dere vil legge vekt på når det gjelder å opprette og vedlikeholde gode strukturer i klasserommet, med vekt på regler og rutiner. Møtelederen skriver referat.

Reflekter sammen over:

 • Hva kjennetegner strukturen i klasserom?
 • Hvordan vil dere videreutvikle egen klasseledelse for å opprette og vedlikeholde bedre strukturer?
 • Hvilke regler og konsekvenser mener dere er hensiktsmessige i klasserommet?
 • Hvilke regler og konsekvenser (positive og negative) gjør dere bruk av i egen praksis, og fungerer de hensiktsmessig?
 • Hvordan involverer dere elevene i utformingen av klassens regler og rutiner?

Oppfølgingsmøte

I dette møtet skal dere ta utgangspunkt i referatet fra første møte og se hvordan de ulike dimensjonene for å lede klasser og elevgrupper kom til uttrykk i praksisen deres. Legg særlig vekt på hvordan elevene er involvert i regelutforming, og hvordan dere som lærere opprettholder kravene til forventet oppførsel og elevatferd. Bruk gjerne observasjonen som ble gjort mellom de to møtene, i tillegg.

Reflekter sammen over følgende:

 • Er det noen av strukturen dere opplever som utfordrende?
 • Hvis ja, beskriv hva dere som lærere gjør i disse situasjonene, og hva elevene gjør.
 • Hva kan dere som lærere gjøre for å endre disse situasjonene?

Dere kan også organisere lærergruppemøter der dere drøfter observasjoner av klasseledelse når det gjelder struktur og regler.

Referanser

Opplæringsloven § 2-9 http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html og § 3-7 http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-003.html 

Nordenbo, S. E., Søgaard, L., M, Tifticki, N., Wendt, R. E., & Østergaard, S. (2008). Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole. Århus: Dans clearinghouse for utdannelesforskning, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Universitetet i Århus

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!