Støtte elevene sosialt og faglig

En positiv relasjon mellom lærer og elev er hjørnesteinen i god klasseledelse.

 

Forskning viser at lærer–elev-relasjonen har betydning for elevenes læringsresultat og atferd. En positiv relasjon bygger på lærerens vilje til å bry seg om alle elevene, vise interesse for den enkelte og hans eller hennes situasjon, være støttende og ha forventninger om utvikling. Dette er viktig for alle elever, og særlig viktig for elever som av ulike grunner strever på skolen.

Emosjonell og faglig støtte

En støttende lærer viser både emosjonell og faglig støtte.

  • Emosjonell støtte kan være knyttet til elevens sosiale situasjon.
  • Faglig støtte handler om at læreren anerkjenner læring, at relasjonen er preget av varme og interesse for at elevene skal mestre, og at eleven opprettholder motivasjonen for læring.

Eleven må vite hva læreren forventer, og det må være en gjensidig respekt og tillit som gjør at de kan være sammen om det arbeidet som skal gjøres. Den autoritative læreren er tydelig og har kontroll, samtidig som han eller hun er støttende og empatisk og anerkjenner eleven som aktør i læringsarbeidet i klasserommet.

Se hvordan du kan møte og bygge relasjoner til elever som av ulike årsaker har utviklet en bekymringsfull adferd.

Tilpasset opplæring og arbeid med relasjoner

Forslag til lærergruppemøter om støttende relasjoner

Oppstartsmøte                               

I dette møtet skal dere reflektere sammen over hva dere vil legge vekt på når det gjelder å opprette og vedlikeholde støttende relasjoner. Møtelederen sørger for at det skrives referat.

Reflekter sammen over hvordan læreren

  • opprettholder og vedlikeholder støttende relasjoner
  • gir ros, støtte og oppmuntring til elevene
  • gir elevene anerkjennelse
  • gir tilbakemelding til elever

Oppfølgingsmøte                                         

I dette møtet skal dere ta utgangspunkt i referatet fra første møte og se hvordan dere som lærere oppretter og vedlikeholder støttende relasjoner, slik det kommer til uttrykk i deres egen praksis. Bruk gjerne observasjonen som ble gjort mellom de to møtene, i tillegg.

Reflekter sammen over følgende:

  • Er det noen av dimensjonene ved relasjonell klasseledelse dere opplever som utfordrende?
  • Hvordan vil dere beskrive støttende relasjoner mellom lærer og elev?
  • Hva kan dere som lærere gjøre for å videreutvikle disse situasjonene, særlig om relasjonell lærere og elev?

Dere kan også organisere lærergruppemøter der dere drøfter observasjoner av klasseledelse når det gjelder støttende relasjoner.

Referanser

Hattie, J, (2009) Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London: Routledge. Marzano, R. J. (2009). Classroom management that works - research based strategies for every teacher. New Jersey: Pearson Education Inc. Bru, E. (2011). Emosjonelt sårbare og sosialt passive elever. In U. V. Midthassel, E. Bru, S. K. Ertesvåg & E. Roland (Eds.), Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge. Oslo: Universitetsforlaget.

Bru, E. (2011). Emosjonelt sårbare og sosialt passive elever. In U. V. Midthassel, E. Bru, S. K. Ertesvåg & E. Roland (Eds.), Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge. Oslo: Universitetsforlaget

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!