Utredning av mobbeombudsordningen

8. Kilder

Hurdalsplattformen. (2021). For en regjering utgått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet

Hvitsand, C. og Varheim, I., (2016). Evaluering av prøveordning med mobbeombud, Telemarksforskning, TF-rapport nr. 385

Innspill fra mobbeombudene via mobbeombudenes arbeidsutvalg (16.11.2020)

Innspillsmøte (15.09.2021) og skriftlige innspill fra ulike interesseorganisasjoner (oktober 2021)

Innspillsmøte (26.10.2021) og skriftlige innspill fra mobbeombudene (oktober 2021)

Innspillsmøte med Arbeidsutvalget for Fylkesutdanningssjefer (03.11.2021) og skriftlige innspill fra Fylkeskommunene (november 2021)

NOU 2015:2. (2015). Å høre til – virkemidler for et trygt psykososialt miljø. Oslo: Kunnskapsdepartementet

Redd Barna: undersøkelse blant barn og unge oktober 2021

Seland, I., Eriksen, I. M., Løvgren, M., Sletten, M. A. (2020). Evaluering av ordning med fylkesvise mobbeombud for barnehage og grunnskole. Utvidelse til landsdekkende ordning 2018–2020. NOVA RAPPORT NR. 11/20

Innspillene som er gjort i forbindelse med utredningen finnes som vedlegg til utredningen, men er ikke lagt ut på Udir.no.