Utredning av mobbeombudsordningen

3. Fremgangsmåte og kunnskapsgrunnlag for utredningen

Udir har gjennomført utredningen i perioden august – november 2021. Det har vært dialog med og innspill fra berørte aktører underveis for å bidra til kunnskapsgrunnlaget. Vi har vektlagt å informere og lytte til interessenter, deltakere og ulike aktører som antas å bli berørt. Oppdraget presiserer at mobbeombudsordningen er et tilbud for barn og elever, og det har vært viktig for oss å få frem stemmen til barn og unge så godt det har latt seg gjøre innenfor tidsrammen. Redd Barna har på oppdrag fra oss gjennomført en kvalitativ undersøkelse blant elever på ulike klassetrinn, og Elevorganisasjonen har spilt inn på ordningen. Se vedlegg for utdypende informasjon om kunnskapsgrunnlaget.

Kunnskapsgrunnlaget for utredningen er:

 • NOVAs rapport: Evaluering av ordning med fylkesvise mobbeombud for barnehage og grunnskole. Utvidelse til landsdekkende ordning 2018–2020
 • Telemarksforskning: Evaluering av prøveordning med mobbeombud
 • Djupedalutvalget: NOU 2015:2: Å høre til – virkemidler for et trygt psykososialt miljø
 • Hurdalsplattformen, for en regjering utgått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet

Tidligere oppdragsbrev og svar på oppdragsbrev

 • Oppdragsbrev 19/17
 • Svar på oppdragsbrev 19-17
 • Oppdragsbrev 17/40

Innspillsmøter og kunnskapsinnhenting i forbindelse med videreføring av ordningen

 • Innspill fra mobbeombudene via arbeidsutvalget (16.11.2020)
 • Redd Barna: undersøkelse blant barn og unge oktober 2021
 • Innspillsmøte (15.09.2021) og skriftlige innspill fra ulike interesseorganisasjoner oktober 2021
 • Innspillsmøte (26.10.2021) og skriftlige innspill fra mobbeombudene oktober 2021
 • Innspillsmøte med Arbeidsutvalget for Fylkesutdanningssjefer (03.11.2021) og skriftlige innspill fra Fylkeskommunene november 2021