Midler til universiteter og høgskoler i 2017

Direktoratet lyser ut 10 millioner kroner til tiltak for veiledning av nytilsatte nyutdannede barnehagelærere og lærere. Alle universiteter og høgskoler med lærerutdanning kan søke. Søknadsfrist er 23. juni.

Formålet med ordninger om veiledning av nyutdannede er å rekruttere og beholde flere dyktige barnehagelærere og lærere i barnehage og skole. Veiledning av nytilsatte nyutdannede er en investering for profesjonsutvikling i barnehager og skoler. De eksisterende tiltakene for veiledning av nyutdannede barnehagelærere og lærere drives av lærerutdanningsinstitusjonene, i samarbeid med representanter fra skoleeier, barnehageeier og fylkesmenn. Alle parter bør også samarbeide om gode løsninger for fremtidig organisering av ordninger for veiledning. 

Stortinget fattet i 2017 et anmodningsvedtak.

Vedtak 477: Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene utforme nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede lærere som ivaretar at alle nytilsatte omfattes av ordningen, og som gir rom for lokal tilpasning.

Veiledning av nyutdannede er også omtalt i Stortingsmeldingen «Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen».

Universiteter og høgskoler kan søke

Alle universiteter og høgskoler med lærerutdanning kan søke om midler for

  • å drive informasjons- og motivasjonsarbeid rettet mot avgangsstudenter i barnehagelærer- og lærerutdanning
  • å drive informasjonsarbeid i samarbeid med Fylkesmannen
  • å drive og informasjon- og motivasjonsarbeid rettet mot ledere og eiere i barnehage og skole om veiledning av nyutdannede og tilbudet om veilederutdanning, spesielt mot barnehage- og skoleeiere som ennå ikke gir et tilbud om veiledning til nyutdannede.
  • å opprette og ivareta arenaer hvor veiledere og nyutdannede kan møtes. Dette arbeid må gjennomføres i samarbeid med barnehage- og skoleeier

Søknadsfrist er 23. juni.

I 2016 og 2017 har flere universiteter og høgskoler fusjonert, og noen institusjoner med lærerutdanning kan derfor ha flere studiesteder og flere tiltak for veiledning av nyutdannede. Hver institusjon kan kun levere én samlet søknad hvor det også går frem hvordan de ulike studiesteder samarbeider om sine tiltak for veiledning av nyutdannede.

Innhold i søknaden

Søknaden må inneholde

  1. Navn på prosjektleder/kontaktperson og kontaktinformasjon
  2. Navn på Høgskole/Universitet
  3. Kort beskrivelse av hvordan oppdraget skal løses ut i fra punktene som beskrevet over
  4. Budsjett for skoleåret 2017 – 2018. Budsjettet skal vise aktiviteter, arbeidsdeling, faste og variable kostnader
  5. Underskrifter. Søknaden skal undertegnes av ledelsen ved den enkelte Høgskole/Universitet

Søknaden må ikke overstige fem sider. Søkere som får bevilget midler må rapportere hvordan midlene er brukt.

Det er en forutsetning at ansvarlige for tiltakene ved lærerutdanningsinstitusjonene samarbeider med barnehageeiere og skoleeiere om å sette i gang veiledningsordningen.  

Send søknaden til post@utdanningsdirektoratet.no. Søknaden merkes med 2017/3511.

Nettverk for veiledning av nyutdannede

Lærerutdanningsinstitusjoner som mottar midler til arbeid med nyutdannede skal delta i «Nettverk for veiledning av nyutdannede». Formålet med nettverket er erfaringsdeling fra egne veiledningsordninger og utveksling om ny kompetanse på feltet.

Nettverket skal bidra til kvalitetsutvikling innenfor barnehage- og skolefeltet og skal koordinere ulike aktiviteter i tilknytning til området. Nettverket kan søke om midler for å ivareta arbeid på dette feltet.

Lurer du på noe? Send e-post til Kjersti Okkelmo kjersti.okkelmo@utdanningsdirektoratet.no eller Tove M. Thommesen tove.margethe.thommesen@utdanningsdirektoratet.no

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!