Midler til universiteter og høgskoler

Vi lyser i 2018 ut 10 millioner kroner til tiltak for veiledning av nytilsatte nyutdannede barnehagelærere og lærere. Alle universiteter og høgskoler med lærerutdanning kan søke. Søknadsfrist er 1. juni.

Tiltak for veiledning av nyutdannede barnehagelærere og lærere

Formålet med ordninger om veiledning av nyutdannede er å rekruttere og beholde flere dyktige lærere i barnehage og grunnopplæringen. Veiledning av nyutdannede er en investering for profesjonsutvikling i barnehager og skoler. Tiltakene for veiledning av nyutdannede barnehagelærere og lærere drives av lærerutdanningsinstitusjonene, i samarbeid med representanter fra skoleeier, barnehageeier og fylkesmenn..  

Universiteter og høyskoler kan søke midler

Alle universiteter og høgskoler med lærerutdanning kan søke om midler for å

  • drive og informasjon- og motivasjonsarbeid rettet mot avgangsstudenter, ledere og eiere i barnehage og skole om veiledning av nyutdannede og tilbudet om veilederutdanning, spesielt mot barnehage- og skoleeiere som ennå ikke gir et tilbud om veiledning til nyutdannede.
  • opprette og ivareta arenaer hvor veiledere og nyutdannede kan møtes. Dette arbeid må gjennomføres i samarbeid med barnehage- og skoleeier.
  • drive informasjonsarbeid i samarbeid med Fylkesmannen

Alle universiteter og høgskoler med lærerutdanning kan søke. Søknadsfristen er 1. juni.

Noen universitet og høgskole har flere studiesteder. Hver institusjon kan kun levere én, samlet søknad hvor det fremgår hvordan de ulike studiesteder samarbeider om sine tiltak for veiledning av nyutdannede. Der flere lærerutdanninger allerede har etablert et regionalt samarbeid kan disse levere en felles søknad.

Institusjoner som søker må være innstilt på å måtte tilpasse planlagte tiltak i tråd med nye nasjonale rammer for veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole. De nasjonale rammene er forventet å være klare høsten 2018. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon når de nasjonale rammene foreligger, i samarbeid med Nettverk for veiledning av nyutdannede.

Anmodningsvedtak fra Stortinget i 2017

Vedtak 477: Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene utforme nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede lærere som ivaretar at alle nytilsatte omfattes av ordningen, og som gir rom for lokal tilpasning.

Innhold i søknaden

  1. Navn på prosjektleder/kontaktperson og kontaktinformasjon.
  2. Navn på høgskole eller universitet.
  3. Kort beskrivelse av hvordan oppdraget skal løses ut i fra punktene som beskrevet over. I tillegg bør/skal søknaden inneholde noen tanker rundt hvordan arbeidet kan justeres i tråd med nye nasjonale rammer når disse foreligger.  
  4. Budsjett for skoleåret 2018 – 2019. Budsjettet skal vise aktiviteter, arbeidsdeling, faste og variable kostnader.
  5. Underskrifter. Søknaden skal undertegnes av ledelsen ved den enkelte høgskole eller universitet.

Søknaden må ikke overstige fem sider. Søkere som får bevilget midler må rapportere hvordan midlene er brukt. Det er en forutsetning at ansvarlige for tiltakene ved lærerutdanningsinstitusjonene samarbeider med barnehageeiere og skoleeiere om å sette i gang veiledningsordningen.

Søknaden sendes på e-post til post@utdanningsdirektoratet.no. Merk søknaden med «Midler for tiltak til veiledning for nyutdannede 2018» i emnefeltet.

Nettverk for veiledning av nyutdannede

Lærerutdanningsinstitusjoner som mottar midler til arbeid med nyutdannede skal delta i Nettverk for veiledning av nyutdannede.

Formålet med nettverket er erfaringsdeling fra egne veiledningsordninger og utveksling om ny kompetanse på feltet. Nettverket skal bidra til kvalitetsutvikling innenfor barnehage- og skolefeltet og skal koordinere ulike aktiviteter i tilknytning til området. Nettverket kan søke om midler for å ivareta arbeid på dette feltet.

Lurer du på noe?

Send e-post til kjersti.okkelmo@utdanningsdirektoratet.no eller tove.margethe.thommesen@utdanningsdirektoratet.no

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!