Hva er Veilederkorpset?

Veilederkorpset tilbyr veiledning som støtte til skoleeiere og skoleledere som ønsker å styrke kvalitetsutviklingsarbeidet i skolen.

Utviklingsarbeid er en kontinuerlig prosess, bestående av å analysere og identifisere behov, se muligheter, sette mål, iverksette tiltak og evaluere. Veilederkorpset gir støtte til arbeid på alle disse områdene.

Veilederkorpset består av erfarne veiledere som engasjeres av Utdanningsdirektoratet. Veilederne gir støtte i ledelse av og prosess for utviklingsarbeid, og støtter skoleeierne slik at organisasjonen blir bedre rustet til å gjennomføre systemisk kvalitetsutviklingsarbeid.

Målet er bedre læringsresultater for elevene, og at alle elever skal

  • inkluderes og oppleve mestring
  • beherske grunnleggende ferdigheter
  • fullføre videregående opplæring

Hvem kan motta veiledning?

Skoleeiere blir invitert til å motta veiledning gjennom dialog med fylkesmannsembetene. En grundig helhetsvurdering legges til grunn når skoleeiere velges ut og er basert på flere kilder som

  • resultater på nasjonale prøver på 5. og 8. trinn
  • resultater knyttet til spørsmål om læringsmiljø og mobbing i elevundersøkelsen
  • statistikk for gjennomføring i videregående opplæring
  • grunnskolepoeng

Veiledningsperioden starter med kartlegging og analyse av relevante data, forankring i organisasjonen, valg av utviklingsområde og prioritering av mål. Dette er for å sikre forankring og sammenheng med øvrige planer for kompetanse- og utviklingsarbeid hos hver skoleeier.

Skoleeiere identifiserer i samarbeid med veilederne hvilke utviklingsbehov skolene i organisasjonen har. Dette kan være av kompetansebehov knyttet til klasseledelse, grunnleggende ferdigheter, vurdering eller andre av skolens kjerneoppgaver. Veilederkorpset gir ikke direkte veiledning på områdene som pekes ut, men bistår i å identifisere aktuelle kompetansemiljøer som skoleeiere kan opprette kontakt med.

Erfaringer viser at utviklingsarbeidet blir spredt, forankret og vedlikeholdt bedre når alle nivåer jobber sammen. Skoleeiere som mottar veiledning blir derfor oppfordret til å delta med alle sine skoler. Læringsfellesskapet kan også bli ivaretatt gjennom nettverksbygging på tvers av kommunegrensene dersom skoleeiere har én eller få skoler.

Skoleeiere blir oppfordret til å inkludere overgangen mellom barnehage og skole i utviklingsperspektivet for å sikre helhet og sammenheng i tilbudet til barn og unge.

Hvem er veilederne?

Veilederkorpset består av kompetente og erfarne veiledere som selv har bakgrunn fra skoleledelse og skoleeierskap. Veilederne bidrar med kunnskap, erfaringer og råd som kan hjelpe skoleeierne og skolene med å gjøre organisasjonen bedre i stand til å tilrettelegge for læring og utvikling, og bedre rustet til å møte utfordringene som kan dukke opp når tiltak skal gjennomføres, og på den måten forbedre pedagogisk praksis.

Veilederne får tett oppfølging av Utdanningsdirektoratet, og skoleres i blant annet veiledningsmetodikk, organisasjonsutvikling og -endring, ledelse og skolevurdering.

Gjennomføring av veiledningsperioden

Veiledningen strekker seg over en periode på inntil to og et halvt år. I løpet av veiledningsperioden avtaler veilederne møter og annen praktisk tilrettelegging direkte med skoleeiere og skoler som deltar.

Underveis i veiledningsperioden inviterer Utdanningsdirektoratet skoleeiere til faglige samlinger om skoleeierrollen i et organisasjonsutviklingsperspektiv.

Det kan være utfordrende og krevende å få til endringer i skolen. Ekstern kompetanse i form av erfarne skolefolk kan bidra til ny inspirasjon og til å åpne for nye perspektiver og prosesser som på sikt gir bedre resultater. Støtte fra Veilederkorpset er ingen garanti for suksess, men kan bidra til at skoleeiere, skoleledere og skoler får bedre forutsetninger for å lykkes med et helhetlig utviklingsarbeid.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!