Forord

Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet tar utgangspunkt i de erfaringene og den praksisen som er utviklet siden metodikken ble tatt i bruk i skoleutviklingsprogrammet Kunnskapsløftet – fra ord til handling i 2006. Heftet er nå blitt revidert i forhold til de forandringer som er gjort siden 2006. Målgruppen for heftet er skolevurderere og skoler som skal gjennom en skolevurderingsprosess.

Veilederkorpsets veiledning til skoleeier og skoleledelse

Det nasjonale Veilederkorpset driver veiledningsarbeid som retter seg mot ledelsen i kommunen og på skolen. Ved hjelp av analyseverktøy kartlegger skoleeieren og skolen de aktuelle områdene som bør utvikles. Verktøyene tar utgangspunkt i kvalitetsindikatorer som nasjonale prøver, elevundersøkelsen eller andre undersøkelser som brukes lokalt.

Veilederne gir støtte slik at skoleeieren og skolen kan komme i gang med lokalt utviklingsarbeid. Veilederne bidrar med kunnskap, erfaringer og råd som gjør skolen bedre rustet til å møte de utfordringene som dukker opp når tiltak skal gjennomføres, og den pedagogiske praksisen skal endres.

I tillegg til denne veiledningen får noen kommuner tilbud om ekstern skolevurdering.

Ekstern skolevurdering for å forsterke utviklingsarbeidet i skolen

I forskriften til opplæringsloven står det:

 

”Kapittel 2. Rapportering og evaluering av opplæringsverksemda (Opplæringslova § 14 – 1, fjerde ledd)

§ 2-1. Skolebasert vurdering

“Skolen skal jamleg vurdere i kva grad grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigar har ansvar for å sjå til at vurderinga vert gjennomført etter føresetnadene.”

Den skolebaserte vurderingen er et viktig grunnlag for skoleeierens årlige tilstandsrapport om skolen, og den er et nødvendig grunnlag for å få til utvikling. Forskriften nevner ikke hvordan den skolebaserte vurderingen skal gjennomføres, men ekstern skolevurdering er et godt verktøy i den skolebaserte vurderingen.

Ekstern skolevurdering etter modell i dette heftet skjer nå rundt i landet ut fra to ulike innfallsvinkler: 

     A. Eksternvurdering som en del av prosessen i skoleutviklingsprogrammet fra Utdanningsdirektoratet/Veilederkorpset

     B. Eksternvurdering i regi av kommuner og/eller regioner som en del av det lokale arbeidet med kvalitetsutvikling

I dette heftet presenterer vi vurderingsmetodikken for ekstern skolevurdering.

Gjennom heftet prøver vi trinn for trinn å tydeliggjøre prosessen for skolevurdering slik den foregår når en skole gjennomgår en eksternvurdering. Der prosessen i vurderingsarbeidet er ulik for A og B, forsøker vi å tydeliggjøre dette.

Vi håper at heftet kan være nyttig som inspirasjon og veiviser til en skolevurdering for skoleutvikling!

Lykke til!

August 2015

Avdeling for skoleutvikling

Utdanningsdirektoratet

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!