2.1. Første trinn: Velge område for vurdering

Før de velger et område for vurdering, skal skolen gjennomføre Ståstedsanalysen. Ut fra resultatene som kommer fram her, velger skolen et område der personalet ser at skolen har behov for utvikling, og ut fra valgt område, formes så et tema for skolevurderingen.

Kommentarer til valg av område:
Det er viktig at skolen bruker en del tid på dette, og at det skapes gode prosesser rundt selve arbeidet. For å gjøre det mulig å lykkes med utviklingsarbeidet er det viktig at hele skolen har et eierskap til vurderingstemaet. Det kan den få ved å gjennomgå grundige diskusjoner før og etter gjennomføringen av analysene.

Vi har erfaring for at enkelte skoler og kommuner forsøker å gripe over for mye på en gang. Her er det om å gjøre å finne fram til det som skal være det sentrale vurderingstemaet.

Analysene er en hjelp til å finne områder der skolen har et potensial for utvikling, og det er viktig at området for vurdering blir valgt ut fra dette. Skoleledelsen og plangruppa ved skolen - ved mindre skoler hele personalet - går gjennom og analyserer resultatene av Ståstedsanalysen, og velger et område for vurdering ut fra det som kommer fram som skolens utviklingspotensial.

Når vurderingen skjer som et ledd i A – Utdanningsdirektoratet/veilederkorpsets virksomhet - skal veilederne også være med på denne prosessen.

I noen tilfeller kan kommunen være initiativtaker til ekstern skolevurdering, og er den som
velger tema for vurderingen som ledd i et felles utviklingsprogram. Kommunen kan for eksempel be om at alle skolene i kommunen blir vurdert på det samme temaet, uavhengig av om dette er det temaet som peker seg ut som det mest kritiske på den enkelte skolen. I slike tilfeller kan vurdererne være i tvil om skolens eierskap til vurderingstemaet. Vurdererne bør da undersøke hvor mange av de ansatte som har deltatt i arbeidet med Ståstedsanalysen, og hvordan de har vært involvert i vurderingen av skolens praksis og valg av tema. Skoler hvor de ansatte i liten grad har kjennskap og eierskap til utviklingsarbeidet, får erfaringsmessig dårligere utbytte av den eksterne skolevurderingen. Selv om vurderingstema er valgt av skoleeieren, skal vurderernes utforming av framtidsbildet baseres på skolens gjennomførte Ståstedsanalyse.

Momenter for valg av område for vurdering:

  • Området må ha betydning for elevenes læringsmiljø eller læringsutbytte.
  • Området må omfatte skolen som organisasjon. Det betyr at fokus på enkeltlærere eller enkeltfag i utgangspunktet ikke er så godt egnet som vurderingsområde.
  • Unngå å velge et område som skolen vet de er gode på. Velg heller et tema som gir skolen utfordringer til å jobbe videre med.

Noen ganger kan skolen ha valgt et for bredt tema for vurdering, andre ganger for smalt. Det er vurderernes ansvar å sikre at temaet er passe omfattende i forhold til den tiden som er til rådighet for å kunne få innsikt i, vurdere og gi skolen en tilbakemelding på temaet. En eventuell justering av temaet skjer i samråd med rektor og før framtidsbildet utarbeides.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!