1. Skolevurdering

Ifølge forskriften til opplæringsloven § 2-1 skal skolen og lærebedriften jevnlig vurdere i hvilken grad organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen medvirker til å nå de målene som er fastsatt i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Et av formålene med slik skolebasert vurdering er å sette fokus på skolens utviklingspotensial, i tillegg til at den er et helt nødvendig grunnlag for skoleeierens tilstandsrapport.

Våren 2006 valgte Utdanningsdirektoratet å videreutvikle og ta i bruk en metodikk for skolevurdering som var utviklet og brukt over flere år i kompetanseregion Hardanger/Voss, og etter hvert også i andre vurderingsregioner. Høsten 2006 fikk 20 prosjekter i programmet Kunnskapsløftet – fra ord til handling ekstern skolevurdering som en del av sin oppstartsprosess. Dette er erfaringene fra prosjektet i Strand kommune:

Besøket av skolevurderere er et av de verktøyene i programmet prosjektleder Wictor Juul trekker frem når han skal peke på tiltak som fikk konsekvenser for prosjektet. Han mener at rapporten i etterkant av skolevurderingsuka og glansbildet som ble utarbeidet i forkant av vurderingen, var så konkret at det satte i gang en konstruktiv prosess der hver enkelt reflekterte over sitt bidrag til læring og organisasjonsutvikling. «Hvis glansbildet er målet for prosjektet, så var rapporten vi fikk et slags kart som vi umiddelbart kunne begynne å navigere etter,» sier Wictor Juul.

Siden 2006 har mange skoler fått ekstern skolevurdering gjennom å delta i nasjonale programmer for skoleutvikling. En tilbakemelding fra en rektor i 2010 var:

Takk for fine dager sammen med dere. Veldig fornøyde lærere med blikk for å gyve løs :-)) Måten dere la frem rapporten på, inspirerte og motiverte lærere godt. Jeg vil samle de som ikke var tilstede, og gi dem samme tilbakemelding som de andre fikk. Oppvekstlederen har påtatt seg ansvar for oppgaver skolen ikke er i stand til å løse. Etter at dere dro, fortsatte en positiv diskusjon rundt måten dere arbeidet på. Dere fikk 100% tillit. Det var godt å høre for min del, for skolen og for vår utvikling. Jeg tror dette er veien å gå for å oppnå en bedre skole. Nært, konkret og gjenkjennbart. :-)

Utdanningsdirektoratet har gitt støtte til opplæring av nye vurderingsgrupper i flere regioner og ønsker at de verktøy som er utviklet, skal brukes av skoler, kommuner og regioner. Skolenes arbeid med Ståstedsanalysen legger grunnlaget for den eksterne skolevurderingen. Dette verktøyet er også tilgjengelig på Skoleporten.no.

Dette heftet om skolevurderingsmetodikken går systematisk gjennom de fem trinnene i metodikken. Heftet er ment å gi innsikt i hvordan skolevurderere, skoler og skoleeiere kan forberede og gjennomføre en skolevurderingsprosess.

Fordi prosessene før og etter selve vurderingsuka er noe ulik om det er A. Vurdering i regi av Utdanningsdirektoratet eller B. Vurdering i regi av kommune/region, så blir framgangsmåten for hver av ordningene beskrevet parallelt der de ikke er sammenfallende.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!