Kvalitet i barnehagen

Kvalitetssystemet skal gi alle aktører i sektoren et godt grunnlag for å kunne vurdere og utvikle kvaliteten innenfor sine ansvarsområder.

Formål med kvalitetssystemet

Det er kvalitetsforskjeller mellom barnehagene. Kvalitetssystemet skal legge til rette for at barnehager, barnehageeiere, barnehagemyndighet og nasjonale myndigheter har tilgang til verktøy, støtteressurser og kompetansetilbud for kvalitetsutvikling i barnehagene.

Se oversikt over tilbud og støtte.

Mål for kvalitetsarbeidet

Barnehagen er første trinn i et langt utdanningsløp og skal gi barn en god start, uavhengig av bakgrunn og behov. Gode barnehager er positive for barns språklige, kognitive og sosiale utvikling, og er viktig for å utjevne sosiale ulikheter. I løpet av årene i barnehagen gjennomgår barn en stor utvikling, og hjernens formbarhet er særlig stor de første tre årene. Barnehager av høy kvalitet kan ha positiv effekt som varer hele livet.

Barns trivsel og utvikling i barnehagen er målet for alt kvalitetsarbeid i barnehagesektoren. Det er barnehageloven med forskrifter herunder rammeplanen som definerer kvalitet i barnehagen. Barnehagene skal bruke rammeplanen som utgangspunkt for sitt arbeid, og skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Samisk språk og kultur fikk en mer fremtredende plass i rammeplanen i 2017.

Kvalitet i barnehagen deler vi ofte inn i strukturkvalitet og prosesskvalitet. Med strukturkvalitet menes blant annet bemanning, organisering, personalets formelle kvalifikasjoner, lokaler og utstyr. Med prosesskvalitet menes kvaliteten på det arbeidet som foregår i barnehagen, inkludert samhandling, relasjoner og utviklingsarbeid. Til sammen skal dette iverksette rammeplanens innhold og gi god resultatkvalitet, som vil si barns trivsel og helhetlig utvikling.

Sektormålene har også betydning for prioriteringer og mål for kvalitetsarbeidet i barnehagene. Sektormålene sammen med lov og rammeplan gir rammene for hva som er kvalitet i barnehagen. Kvalitetsarbeid handler om å oppfylle målene. I tildelingsbrevet til Utdanningsdirektoratet har Kunnskapsdepartementet satt disse sektormålene for barnehagen:

  • Alle har et godt og inkluderende leke- og læringsmiljø
  • Barn som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt potensial
  • De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse
  • Alle har god tilgang til relevante tilbud av høy kvalitet