Utviklingsarbeid i barnehagen

Utviklingsarbeid i barnehagen handler om å jobbe over tid for å skape endring til barnas beste. Alle ansattes bidrag teller for at utviklingsarbeidet skal lykkes.

Hva er utviklingsarbeid?

Utviklingsarbeid i barnehagen er en metode hvor barnehagen jobber sammen om å forbedre praksisen i barnehagen. Gjennom ulike faser skal dere gjøre opp status, finne styrker og svakheter, sette mål og gjennomføre planlagte aktiviteter. Slik skal barnehagen utvikles til det bedre, mens ansatte får lært nye ting og utviklet sin egen praksis.

Barns trivsel er alltid voksnes ansvar. Gjennom utviklingsarbeid skal dere som ansatte bidra til at alle barna i deres barnehage får en barndom preget av trivsel, vennskap og lek.

Les mer om kvalitetssystemet og kvalitet i barnehagenene.

Hvorfor utviklingsarbeid i barnehagen?

Utviklingsarbeid handler om å jobbe systematisk for å forandre eller utvikle pedagogisk praksis i barnehagen. Målet er at den pedagogiske praksisen skal fremme barns trivsel og utvikling.

Utviklingsarbeidsarbeid gir deg som ansatt mulighet for egenutvikling. Læring handler både om å tilegne seg ny kunnskap og å endre sin praksis. Samtidig er også målet for et utviklingsarbeid å endre og utvikle hele organisasjonen. Arbeidet må sette spor i barnehagen som enhet, ikke bare hos hver enkelt ansatt. I utviklingsarbeidet har alle ansatte en viktig rolle for at det skal lykkes. Det er en vinn-vinn-situasjon, der ditt bidrag er betydningsfullt og du kan lære deg noe nytt gjennom arbeidet.

Alle barn har rett til å si meningen sin, og deres meninger skal bli tatt på alvor i barnehagehverdagen. Det samme gjelder i utviklingsarbeid. Også de minste barna og barn med spesielle behov skal få uttrykt sin mening. Dere som voksne har ansvar for å se og fange opp barns uttrykk, på en måte som gjør at barna opplever å bli hørt uten at de får et ansvar de ikke er rustet til å ta.

I denne filmen kan dere se mer om barns medvirkning og hvordan dette kan gjøres i praksis 

Foresatte skal inviteres til å delta med sine innspill i ulike faser av et utviklingsarbeid. For å fremme involvering og engasjement kan det være lettere for de foresatte å forholde seg til noe konkret, som for eksempel skisse til en ny plan eller forrige plan. Samtidig kan ikke alt være fastlagt på forhånd slik at det er plass til foresattes innspill.

Hvordan jobbe med utviklingsarbeid?

Å jobbe med utvikling i barnehagen handler om å innhente informasjon, å identifisere styrker og utfordringer, å sette mål og planlegge og å gjennomføre tiltak. Selv om utviklingsarbeidets ulike faser ofte fremstilles i en rekkefølge med begynnelse og slutt, vil de ulike fasene i praksis overlappe hverandre. Fasene går også i sløyfe og gjentas slik at utviklingsarbeidet blir en kontinuerlig prosess der dere evaluerer og justerer kursen. Derfor fremstilles utviklingsarbeid i modellen under som en sirkel.

De ulike fasene i utviklingsarbeidet

Modell som viser fasene "innhente informasjon", "identifisere styrker og utfordringer", "sette mål og planlegge" og "gjennomføre tiltak" i en sirkel. I midten står "evaluere og justere", som også peker ut på de fire fasene.

 

Lag en oversikt over hva som er status i barnehagen før dere setter i gang med utviklingsarbeidet. I iveren med å starte på nye utviklingsarbeid er det lett å glemme denne fasen og hoppe rett til planleggingen av nytt arbeid. Informasjonsinnhentingen er imidlertid viktig for å skape kontinuitet og sammenheng i det barnehagen jobber med. Gjennom informasjonsinnhentingen sikrer dere at tidligere læringer og erfaringer knyttet til utviklingsarbeid blir tatt med videre.

Det er også lurt å dokumentere utviklingsarbeidet underveis. Dokumentasjonen kan bidra til å synliggjøre arbeidet for dere selv og andre. Det kan danne grunnlag for diskusjoner rundt dagens status og veien videre. Dokumentasjonen blir en oversikt over den pedagogiske praksisen i barnehagen, og kan for eksempel vise det barna sier og gjør, og hvordan de voksne forholder seg til barna.

Når dere har samlet inn informasjon, kan det være lurt at dere sammen drøfter hva den viser og nåsituasjonen. Endring tar tid, og det er ikke meningen å jobbe med alle områder samtidig. Gjennom å identifisere styrker og utfordringer, kan dere finne ut hvilket avgrenset område skal jobbe med nå og hva dere vil prioritere i utviklingsarbeidet.

For at dere skal komme frem til en felles forståelse er det viktig å få frem alle meningene i personalgruppen. Denne felles forståelsen kan være grunnlaget for å planlegge det nye utviklingsarbeid.

Målene er en støtte når dere skal gjennomføre og evaluere utviklingsarbeidet. Basert på området dere har valgt for utviklingsarbeidet, setter dere dere mål og legger en plan for hvordan målene skal nåes. Gode diskusjoner i hele personalgruppen kan bidra til å skape en felles forståelse for hva som er barnehagens behov og å forankre prosessen videre.

Basert på det overordner målet setter dere delmål og tiltak, slik at dere opplever at arbeidet går fremover og gir resultater. Det er viktig at målene er tydelige, slik at dere kan omsette dem til konkrete tiltak og aktiviteter. Målene kan virke bevisstgjørende ved at dere setter ord på hva det er dere arbeider mot og hva dere egentlig vil oppnå med de ulike tiltakene.

I den praktiske delen av utviklingsarbeidet gjennomfører dere de planlagte tiltakene. Her er det viktig at alle bidrar inn i arbeidet og holder fast på de målene dere har satt dere. Ditt bidrag er avgjørende for at arbeidet skal lykkes. Det kan være lett i barnehagens hverdagsliv å miste fokus på utviklingsarbeidet. Vis hverandre gjerne eksempler på hva dere gjør. Det kan holde liv i prosessen og trykket oppe. Dessuten kan det være motiverende å feire små seiere underveis.

Selv om dere har lagt en plan for arbeidet, kan det være behov for at dere jevnlig tar en «fot i bakken» for å se på hva som fungerer og ikke fungerer. Kanskje er det noe dere bør gjøre mer av, mens andre ting bør justeres ned. Det dere evaluerer er praksisen i barnehagen, og kan for eksempel rette seg mot det barna sier og gjør, og hvordan de voksne forholder seg til barna.

Hvordan kan du bidra inn i utviklingsarbeidet?

Vi er gode alene, men aller best sammen. Hver ansatt har unik kompetanse og perspektiver, derfor er utviklingsarbeid et samarbeid mellom alle ansatte. Ved sammen å lete etter gode felles løsninger oppnår man ofte de beste resultatene. En slik måte å jobbe på kalles barnehagebasert kompetanseutvikling.

I utviklingsarbeid har alle en viktig rolle. Du som barnehagemedarbeider er tett på barna. Dine bidrag, dine refleksjoner og ditt engasjement er derfor vesentlig for at barnehagen skal lykkes med de ulike fasene i utviklingsarbeidet.  

Som barnehagelærer bidrar du med faglig kunnskap, refleksjoner og engasjement som er viktig for at barnehagen skal lykkes med de ulike fasene i utviklingsarbeidet.

Du kan bli satt til å lede et utviklingsarbeid, eller ta initiativ til dette selv. I arbeidet med å lede et utviklingsarbeid sørger du for at dere sammen jobber med alle fasene i modellen over. Du har en viktig rolle i å engasjere og inkludere slik at alle bidrar.

I utviklingsarbeid er det viktig at du som leder er tydelig og støttende. Som leder er ditt engasjement, din inkludering og motivasjon av personalet  avgjørende. Det handler om å finne kombinasjonen mellom hver enkelt sin læring, og sette disse sammen til en felles læringsprosess. Din rolle som leder er å holde fokus, etterspørre fremdrift og løpende følge opp prosessen for at utviklingsarbeidet skal lykkes.

Du kan lese mer om utviklingsarbeid og lederutdanning.

Du som barnehageeier har ansvaret for kvalitet og kompetanse i din(e) barnehage(er) for å gi barna et godt tilbud.  Din rolle i arbeidet med kvalitetsutvikling er å støtte lederne, etterspørre fremdrift og løpende følge opp prosessen. For å styrke utviklingsarbeidet i barnehagen er det viktig at du bidrar til at de ansatte kan oppdatere og videreutvikle kompetansen – både individuelt og kollektivt. 

Dette ansvaret har du som eier uavhengig av statlige tilskudd og ordninger. Statlig tilskudd gjennom kompetanseordninger og tiltak, kan imidlertid være et bidrag for å støtte opp om barnehagens utviklingsarbeid.

For å planlegge utviklingsarbeid i barnehagen må eiere og ledere ha god kjennskap til behovene. Det forutsetter at blir gjort gode analyser og vurderinger. En helhetlig plan kan bidra til å skape sammenheng og retning. Planen er med på å skape oversikt slik at individuelle og kollektive tiltak utfyller og støtter hverandre.

Eier du flere barnehager må du finne en balanse mellom den enkelte barnehages behov og samlet behov for dine barnehager. Utviklingsarbeid bygd på enkelte barnehages behov skaper engasjement. Samtidig gir felles utviklingsarbeid på tvers av barnehager mulighet for å utveksle erfaringer og kompetanse, dette kan skape en «vi-følelse». Det er mulig å ha et overordnet tema, men med lokale varianter.

Utviklingsarbeidet er forankret i følgende regelverk

  • Barnehageloven § 7
  • Barnehageloven § 9
  • Rammeplan for barnehagen, kapittel 2
  • Rammeplan for barnehagen, kapittel 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!