Velg område å jobbe med

Det er ikke meningen å jobbe med praksisutvikling på alle områder samtidig. Endring tar tid, og ved å prioritere et område øker sjansen for å lykkes.

Ved å jobbe med et avgrenset område vil dere også berøre mange andre tema. For eksempel kan dere jobbe med noen av de nasjonale satsingene til Utdanningsdirektoratet. Satsingene kan tilby deltagelse i lærende nettverk og nettressurser utviklet for kvalitetsarbeid på bestemte tema.

Oversikt over nasjonale satsinger

Vi anbefaler at dere stiller følgende kontrollspørsmål når dere velger et område:

 • Har området betydning for omsorg, lek og læring i barnehagen, eller for læringsmiljø og læringsutbytte i skolen? Har området betyding for omsorg, lek og læring i barnehagen? Involverer praksisendring på området hele organisasjonen? 
 • Er det et tema hvor dere har et tydelig utviklingspotensial, eller har dere valgt det fordi dere vil bli enda eksperter på et område dere allerede er gode på?

Ståstedsanalysen kan gjøre det enklere å prioritere et område.

Hva er nåsituasjonen?

Få en oversikt over hva som fungerer og hva som kan bli bedre i fellesskap. Vi anbefaler å samle informasjon fra tall og resultater (kvantitativ data), og tilbakemeldinger og egne vurderinger (kvalitative data).

Ståstedsanalysen

Ståstedsanalysen er et hjelpemiddel for kvalitetsutviklingsarbeid der målet er å skape felles refleksjon over praksis, og hjelpe med å prioritere utviklingsarbeidet.
Metoden kan deles opp i to faser:

 • Fase 1 blir data om skolens ressursgrunnlag, læringsmiljø og læringsresultater. Dere kan selv velge hvilke indikatorer dere ønsker å ha med. Dere kan også velge å ta med data fra lokale undersøkelser.
 • Fase 2 består av en undersøkelse hvor personalet tar stilling til påstander organisasjonens praksis.

Ståstedsanalysen

Ta utgangspunkt i viktige tema

Når dere samler informasjon kan dere ta utgangspunkt i viktige tema som arbeidet med ulike planer, underveis- og sluttvurdering, grunnleggende ferdigheter, tilpasset opplæring og læringsmiljø.

Eksempel på kilder

Eksempler på andre kilder er kan være foreldreundersøkelse, elevresultater på nasjonale og lokale prøver, elevundersøkelsen og andre brukerundersøkelser. Egne dokumenter som ukeplaner, arbeidsplaner og årshjul kan også være viktige biter i puslespillet.

Flest mulig perspektiv

Dere bør inkludere perspektivene til alle som kan ha innsikt om kvaliteten i barnehagen og på skolen. Det inkluderer

 • barnhagebarn og elever
 • foreldre
 • barnehagelærere og lærere
 • andre ansatte - assistenter og adminstrativt ansatte
 • barnehage og skoleledelse
 • barnehage- og skoleeier

Utviklingsplan

Framdriften i et utviklingsarbeid må ha en plan med milepæler og en tydelig fordeling av ansvar for oppfølging.

Planene blir ofte til for å holde tidsfrister. Det kan gå ut over tydeligheten i mål og tiltak, men kan særlig gå ut over forankringen hos personalet. Utviklingsarbeid som ikke er forankret i personalet, vil ha små muligheter til å lykkes. På samme måte som i de tidligere fasene er det viktig at planer og tiltak er laget i samråd med ansatte.

Utviklingsplanen bør ha mål som ivaretar samspillet mellom pedagogikk og organisasjon. Hvis utviklingsarbeidet legger opp til nye måter å arbeide på uten å tenke på hvilke konsekvenser det får for hvordan skolen fungerer som organisasjon, oppstår det fort en ubalanse.

Mange utviklingsprosjekter har ambisiøse mål og tiltaksplaner. Da er det helt nødvendig å gå kritisk gjennom utviklingsplanen og våge å velge vekk. Erfaringer tyder på at barnehagene og skolene kan bli mer konkret på hva de faktisk vil, og hva de konkrete resultatene skal være. 

Spørsmål til diskusjon når dere jobber med utviklingsplanen:

 • Hva er det vi skal gjøre mer av?
 • Hva er det vi skal gjøre mindre av?
 • Hva er det vi skal gjøre annerledes?
 • Hva forventes av meg som pedagog?
 • Hva forventes av oss som team?
 • Hva forventes av meg som leder?
 • Hvilke endringer i måten vi arbeider på, er nødvendige, dersom vi skal lykkes?

Utviklingsplanen lages med utgangspunkt i fremtidsbildet og god praksis.

Endringsarbeid tar tid. Legg inn delmål og tiltak som på et tidlig tidspunkt kan gi synlige resultater.

Husk å markere suksess underveis, det vil gi endringsarbeidet energi og framdrift.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!