Profesjonsfellesskap – et lærende fellesskap

Barnehager, skoler og fagopplæring skal legge til rette for lærende fellesskap der de ansatte reflekterer over felles verdier, vurderer og videreutvikler sin praksis. 

Hvorfor lærende fellesskap?

I møte med barn og unge kan det oppstå komplekse utfordringer som det er vanskelig å møte alene. Kompliserte pedagogiske spørsmål har sjelden sikre svar. Ansatte som i profesjonelle læringsfellesskap reflekterer over og vurderer planlegging og gjennomføring av pedagogiske opplegg, utvikler en rikere forståelse av god praksis.

Barnehagen er en lærende organisasjon der hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller.

Rammeplan for barnehage – Roller og ansvar

God skoleutvikling krever rom for å stille spørsmål og lete etter svar og et profesjonsfellesskap som er opptatt av hvordan skolens praksis bidrar til elevenes læring og utvikling. Alle ansatte i skolen må ta aktivt del i det profesjonelle læringsfellesskapet for å videreutvikle skolen. Det innebærer at fellesskapet reflekterer over verdivalg og utviklingsbehov, og bruker forskning, erfaringsbasert kunnskap og etiske vurderinger som grunnlag for målrettede tiltak. Velutviklede strukturer for samarbeid, støtte og veiledning mellom kolleger og på tvers av skoler fremmer en delings- og læringskultur.

Overordnet del, kap. 3,5

Utvikle profesjonelle læringsfellesskap

Å utvikle profesjonelle læringsfellesskap handler om å flytte oppmerksomheten fra den enkelte barnehagelærer, lærer og instruktør til fellesskapet og alle ansatte. Det dreier seg også om å stille seg selv og andre utforskende og åpne spørsmål for å finne nye og uventede svar som kan gi læring og utvikling.

Profesjonsfelleskap kan være alle ansatte eller mindre grupper av ansatte. Også grupper på tvers av enheter kan utgjøre profesjonsfellesskap eller læringsfellesskap.

Denne filmen er for alle som jobber med skole og opplæring, og varer i fire minutter:

Vi har samlet noen kjennetegn for lærende fellesskap. Disse punktene er relevante både for barnehage, skole og fagopplæring.

Barnehagelærer, lærer og instruktør er ikke alene i jobben, det er et kollektivt ansvar å gi barnet, eleven og lærlingen best mulig omsorg og utvikling, læringsmiljø og læringsvilkår.
Barnehageeieren og alle som arbeider i barnehagen, skal sammen bidra til å oppfylle målene og kravene i rammeplanen med utgangspunkt i sine erfaringer og sin kompetanse.

Rammeplan for barnehagen - Ansvar og roller

Tid til drøfting av begreper og kjennetegn på god praksis og tid til å utvikle et felles språk styrker profesjonsfellesskapet.

Drøftingen skal ha forankring i rammeplan for barnehagen, læreplanverket, erfaringsbasert kunnskap og forskning. Rammeplanen og overordnet del skal til sammen tydeliggjøre sammenhengen i opplæringsløpet.

Filmen er laget for skole og fagopplæring og varer i litt over 4 minutter.

Å arbeide med felles verdier og visjoner krever utstrakt samarbeid. Når vi opplever at vi har et felles ansvar og er avhengige av hverandre for å gi barna, elevene og lærlingene omsorg og godt barnehage- og skolemiljø og relevant opplæring, blir det lettere å løse uenigheter både blant de voksne og blant barna og elevene.

Spørrende og refleksiv holdning innebærer å være åpen for å utfordre og endre egne oppfatninger, tillærte ideer og praksis. Å bruke tid på å reflektere sammen om hva som er god praksis gir mindre rom for private løsninger og sikrer at alle barn og unge får mer likeverdige tilbud.

Å arbeide sammen om planlegging av innhold, arbeidsmåter og oppfølging og i etterkant observere hverandre og reflektere, gir god læring for de ansatte. Samtidig blir fellesskapet styrket. Under refleksjonene er det viktig også å bruke ny kunnskap og/eller få fram begrunnelser for utsagn, det som ofte omtales som taus kunnskap.

Filmen passer for barnehage og varer i 7 minutter.

Selv om vi er fornøyde med egen og barnehagen, skolen og lærebedriftens praksis, kan alle alltid bli bedre. Læring skjer best i møte med kollegaer. Tilfang av nye ideer er nødvendig for å fornye egen praksis. Dette skjer hvis ansatte sammen diskuterer og viser fram praksiseksempler for hverandre, enten direkte i form av observasjoner eller indirekte gjennom gode dialoger.

Figur. (fritt etter S. G. Huber)

Kompetanseutvikling for barnehage og skole skal være barnehage- og skolebasert og skje i partnerskap med universitet og høgskole.

Desentralisert ordning for yrkesfag har litt annen organisering av kompetanseutviklingen. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!