Lærende møter

Lærende møter er et godt utgangspunkt når dere jobber med utvikling av praksis og kultur. Les gjerne prinsipper for gode møter som er et grunnlag for god møtekultur uavhengig av metodene dere bruker.

Det finnes mange ulike metoder for lærende møter i barnehage, SFO og skole. Under ser dere noen eksempler som kan være til inspirasjon.

Metoden har form som et uformelt møte der hensikten er å oppleve betydningsfulle samtaler som inspirerer til nye ideer.

Forberedelser

Velg en prosessleder til å lede møtet og en kafevert til hvert bord. Sett opp bord med plass til seks til åtte deltakere. Hvert bord har saks, papir og skrivesaker. Skriv temaene som skal diskuteres på et ark midt på bordet. Lag en tidsplan.

Fremgangsmåte

Tidsramme: 12 minutter med ideer og 2 minutter til skifte av bord.

 1. Prosessleder ønsker velkommen gjør rede for valg av temaer og informerer om at det ikke er tillatt å komme med kritikk av andres ideer og innspill.
 2. Deltakerne fordeler seg på bordene. 
 3. Kafeverten ved hvert bord ønsker velkommen og oppfordrer deltakerne til å komme med ideer og innspill til de valgte temaene.
 4. Kafeverten noterer innspillene og ideene som kommer.
 5. På signal fra prosessleder bytter deltakerne bord og samme prosess gjentas. Avtal gjerne antall bytter på forhånd.
 6. Kafevertene oppsummerer i plenum. Er det flere bord med samme tema, kan vertene snakke sammen og prioritere. Lag et referat fra hvert bord der alle innspill kommer med.

Som en videreføring kan dere prioritere hva som er viktigst å gå i gang med og hvem skal gå i gang med hva.

Dialogspill som metode som fremmer refleksjon om aktuelle tema. Varighet er omtrent 45 min.

Forberedelse

Lag et sett med fem til ti kort med påstander til hver gruppe. 

Lag et enkelt spillebrett med de tre feltene

 • enig
 • delvis enig
 • uenig

Beskrivelse av metoden

Gruppene sitter rundt hvert sitt bord. Legg bunken med påstander i konvolutter eller på bordene med baksiden opp. Deltakerne bytter etter tur på å trekke et kort fra bunken. Det er bare den som har kortet som har lov til å snakke. De andre må vente på tur og har ikke lov til å skyte inn eller avbryte. Alle skal få mulighet til å kommentere samme påstand minst to ganger. Ved å la det samme kortet går minst to runder rundt bordet, kan alle på gruppen få mulighet til å endre eller modifisere standpunktet sitt etter å lyttet til de andres synspunkter.

Fremgangsmåte, steg for steg

 1. Første deltaker, for eksempel den som har bursdag først, trekker et kort fra bunken og leser påstanden som står der høyt. Den som har trukket kortet forteller deretter gruppen om han eller hun er enig, uenig eller delvis enig og begrunner hvorfor. Kortet legges ned på enig, delvis enig eller uenig på spillbrettet.
 2. Neste gruppemedlem tar opp det samme kortet, leser påstanden høyt, sier om hun eller han er enig, delvis enig eller uenig og begrunner standpunktet. Påstanden legges igjen ned på spillebrettet på enig, delvis enig eller uenig.
 3. Kortet går runden rundt bordet og deltakerne flytter kortet etter hvert som de presenterere sine argumenter. Slik fortsetter det rundt til alle har fått mulighet til å presentere sine synspunkter minst to ganger. Det er lov å melde pass dersom du ikke har mer å tilføye etter første runde og la kortet gå videre til nestemann i gruppen.
 4. Når alle har fått sagt det de ønsker om påstanden, trekker neste deltaker et nytt kort fra bunken.
Den som trakk lappen kan eventuelt få ansvar for å oppsummere synspunktene i gruppen.

Lotusdiagram kan hjelpe grupper og avdelinger med utvikling av faglige standarder.

Forberedelser

Tegn opp eller print ut diagrammet gruppen skal jobbe med.

Lotusdiagram-print

Beskrivelse av metoden

Lotusdiagram er et enkelt og effektfullt verktøy for idemyldring. Det består av 3x3 ruter og har en målsetting i den midterste ruten. Deltakerne skal fylle ut de åtte omliggende rutene med ideer for måloppnåelse. Dette skaper grunnlag for diskusjon og refleksjon. For å utdype ideene kan disse skrives inn i et nytt diagram.

Definere

 • felles forståelse av begreper
 • felles oppfatning av hva som er de viktigste elementene når en skal oppnå noe
 • felles virkelighetsforståelse

Prosessverktøy for

 • a få bredden av meninger opp til overflaten
 • å få satt ord på det som mange ellers brenner inne med
 • å skape avklarende dialoger

Post-it metoden er en enkel form for idédugnad som fremmer kreativitet og engasjement.

Forberedelser

Dere trenger:

 • en stor flate, for eksempel et bord eller en vegg,
 • post-it lapper 
 • penner.

Beskrivelse av metoden

Post-it metoden er en gruppemetodikk for løse en oppgave eller et problem. Det er viktig at det er en person som leder prosessen.   

Slik gjør dere det

 1. Skriv ned oppgaven dere ønsker å jobbe med slik at den er synlig under hele arbeidsøkten. Under denne delen skal ikke deltakerne samarbeide.
 2. Deltakerne skal skrive ned så mange ideer de kan finne på. Det skal kun skrives en idé på hver lapp. Lappene skal henges opp på veggen, eller legges på bordet fortløpende.

 3. Nå må gruppen/teamet snakke sammen. Lappene skal sorteres etter innhold under kategorier de selv lager.

 4. Les alle idéene individuelt, og diskuter deretter i plenum hvilke idéer som ikke er gjennomførbare og bør lukes ut.

 5. Gruppen kan eventuelt prioritere

Refleksjon og summing er en metode der tilhørerne går sammen to og to for å reflektere over ulike problemstillinger. Varighet cirka 1–2 minutter.

Forberedelser

 Forbered en eller flere problemstillinger som er aktuell.

Beskrivelse av metoden

Denne metoden kan være aktuelt når noen har en presentasjon eller et foredrag der deltakerne skal reflektere over en eller flere problemstillinger. Deltakerne skal gå sammen to og to og reflekterer. Etter noen minutter med summing presenterer deltakere sine refleksjoner i plenum. Du kan vurdere om alle eller noen av gruppene legger frem sine refleksjoner.

Metoden kan også benyttes til å notere ned prioriteringer.

Slik gjør dere det

 1. Presentere en problemstilling
 2. Refleksjon og summing: deltakeren går sammen to og to
 3. Gjennomgang i plenum
 4. Noter ned viktig innspill og refleksjoner

Med denne metoden konsentrerer deltakerne seg om positive elementer samtidig som de tar for seg områder til forbedring.

Forberedelser

 • Post-it lapper
 • Penner
 • Tegne eller printe ut skjema

Beskrivelse av metoden

Ved å bruke denne teknikken, vil elevene bli vant til å gi og motta komplimenter og konstruktiv tilbakemeldinger. Deltakere noterer ned på gule lapper, to positive moment og ett område til forbedring.

Slik gjør dere det

 • Deltakerne deles i grupper, to til tre personer per gruppe. Ved rekkeframlegg presenteres synspunktene og lappene limes på ark på bordet i rett kolonne
 • Gruppen prioriterer
 • Hver gruppe går sammen med en annen, slik at det blir fire til seks deltakere. Gruppene presenterer sine prioriteringer.
 • Resultatene legges fram i plenum eller leveres inn

Lærende møter i skolen

I filmen under gjør Knut Roald rede for lærende møter i skolens arbeid med kvalitetsutvikling. Filmen handler om hvordan profesjonsmøtet skal trenge dypt inn i videreutvikling av praksis på skolen. Dette gjelder for eksempel vurdering for læring, undervisning i fag og videreutvikling av miljøet på skolen. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!