Lage felles mål eller fremtidsbilde

Før dere diskuterer hva dere skal gjøre, må dere være enige om hvor dere er og hvor dere vil. Det er viktig at målene er tydelige slik at de kan omsettes til tiltak og aktiviteter. 

Når dere skal utarbeide mål, skal dere ta utgangspunkt i verdigrunnlaget for barnehage og skole. For barnehage er verdigrunnlag og barnehagens formål og innhold beskrevet i rammeplanen for barnehage.

Visjonene og verdigrunnlaget for norsk skole står beskrevet i formålsparagrafen (Lovdata) og Overordnet del av læreplanen.

Det er et godt tips å bruke ord og begreper alle forstår når dere lager mål. Jo flere som er med å formulere dem, jo bedre.

Alt utviklingsarbeid skal ta utgangspunkt i lokal analyse av barnehagene og skolenes stryker og svakheter. Noen ganger er det barnehage- eller skoleeieren som tar initiativet til kvalitetsutvikling. Andre ganger er det barnehagen eller skolen selv som initierer dette, for eksempel på bakgrunn av behov de ser.

Framtidsbilde

Et framtidsbilde inneholder tydelig formulerte “tegn på god praksis”. Det skal være mulig å svare ja eller nei på om disse “tegnene” finnes i deres praksis når man evaluerer den. Framtidsbildet skildrer også den ønskede situasjon på det området dere har valgt å jobbe med. Målene bør ha fire ulike perspektiver:

  • barne- eller elevperspektiv
  • personalperspektiv
  • foreldreperspektiv
  • arbeidsplassen som lærende organisasjon

Vurder kursen og avslutt tiltak som ikke virker

Ny praksis bør så tidlig som mulig formidles og drøftes med de ansatte. Å få noen eksempler på praksisendring vil holde liv i prosessen og bidra til å holde trykket oppe.

Gjennomførte tiltak må synliggjøres for å vise at arbeidet er i gang. Samtidig er det nyttig se hvilke tiltak som ikke fungerer og som dere kan avslutte for å fokusere på noen annet.

Spørsmål til oppfølgingsarbeidet

  • Hva er bra i utviklingsarbeidet nå?
  • Hvorfor er det bra?
  • Hva kan gjøres bedre i utviklingsarbeidet?
  • Hvordan kan det gjøres bedre?