Lage felles mål eller fremtidsbilde

Før dere diskuterer hva dere skal gjøre, må dere være enige om hvor dere er og hvor dere vil. Det er viktig at målene er tydelige slik at de kan omsettes til tiltak og aktiviteter. 

Når dere skal utarbeide mål, skal dere ta utgangspunkt i verdigrunnlaget for barnehage og skole. For barnehage er verdigrunnlag og barnehagens formål og innhold beskrevet i rammeplanen for barnehage

Visjonene og verdigrunnlaget for norsk skole står beskrevet i formålsparagrafen (Lovdata) og Overordnet del av læreplanen

Det er et godt tips å bruke ord og begreper alle forstår når dere lager mål. Jo flere som er med å formulere dem, jo bedre.

Alt utviklingsarbeid skal ta utgangspunkt i lokal analyse av barnehagene og skolenes stryker og svakheter. Noen ganger er det barnehage- eller skoleeieren som tar initiativet til kvalitetsutvikling. Andre ganger er det barnehagen eller skolen selv som initierer dette, for eksempel på bakgrunn av behov de ser.

Framtidsbilde

Et framtidsbilde inneholder tydelig formulerte “tegn på god praksis”. Det skal være mulig å svare ja eller nei på om disse “tegnene” finnes i deres praksis når man evaluerer den. Framtidsbildet skildrer også den ønskede situasjon på det området dere har valgt å jobbe med. Målene bør ha fire ulike perspektiver:

 • barne- eller elevperspektiv
 • personalperspektiv
 • foreldreperspektiv
 • arbeidsplassen som lærende organisasjon

Framtidsbildet er utgangspunktet for barnehagevurderingen. Den beskriver ønsket situasjon innen vurderingstemaet ut fra rammeplanen, lov om barnehage, forskrifter og faglig pedagogisk kunnskap.

Eksempel på fremtidsbilde fra ekstern barnehagevurdering

Her er et eksempel på hvordan et framtidsbilde om vurdering og læring i skolen kan se ut: 

KvalitetsområderTegn på god praksis
Elevene har utbytte av vurderingen
 • Elevene vet hva de skal lære
 • Elevene vet hva de skal vurderes ut fra
 • Elevene gjør seg nytte av tilbakemelding på arbeidet sitt
 • Elevene er motivert for å forbedre egen læring
Lærerne tydeliggjør læringsmål for elevene
 • Lærerne bruker vurdering for å stimulere til læring
 • Lærerne gir begrunnede og konstruktive tilbakemeldinger til elevene
 • Vurdering av elevene har fokus på det positive
 • Lærerne gir elevene trening i å vurdere sitt eget arbeid og utvikling
Foreldre kjenne skolens vurderingspraksis
 • Foreldre kjenner læringsmålene
 • Foreldre vet hvordan de kan bidra til å stimulere elevene i læringsarbeidet
 • Foreldre følger med i tilbakemeldingene elevene får
 • Vurdering er et tema i utviklingssamtalen mellom lærer, elev og foreldre
Skolen legger vekt på å utvikle bruken av vurdering som redskap for læring
 • De tilsatte har felles forståelse av vurdering
 • Personalet har høy bevissthet om hvordan en gir elevene læringsfremmende tilbakemeldinger
 • Vurdering inngår som en naturlig del av elevenes læringsarbeid på alle trinn
 • Ledelsen legger til rette for systematisk erfaringsutveksling og refleksjon rundt vurderingspraksis ved skolen

Vurder kursen og avslutt tiltak som ikke virker

Ny praksis bør så tidlig som mulig formidles og drøftes med de ansatte. Å få noen eksempler på praksisendring vil holde liv i prosessen og bidra til å holde trykket oppe.

Gjennomførte tiltak må synliggjøres for å vise at arbeidet er i gang. Samtidig er det nyttig se hvilke tiltak som ikke fungerer og som dere kan avslutte for å fokusere på noen annet.

Spørsmål til oppfølgingsarbeidet

 • Hva er bra i utviklingsarbeidet nå?
 • Hvorfor er det bra?
 • Hva kan gjøres bedre i utviklingsarbeidet?
 • Hvordan kan det gjøres bedre?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!