Godkjenning av utenlandske utdanninger

For å bli fast ansatt som lærer i skolen må du ha godkjenning som lærer. Barnehagelærere må ha godkjenning som styrer og pedagogisk leder for å bli fast ansatt i barnehage. Information in english.

Slik får du godkjent utdanning fra utlandet

 1. Før du søker
 2. Slik søker du
 3. Svar på søknaden

Før du søker

 • Skole

  Vi gir godkjenning til lærere som ønsker fast stilling i grunnskolen eller i den videregående opplæringen.

  Vi gir også godkjenning til steinerskolelærere med utdanning fra utlandet og til morsmålslærere som ønsker å jobbe i norsk skole.

  Barnehage

  Barnehagelærere som ønsker fast jobb i norsk barnehage, må ha godkjenning som styrer og pedagogisk leder. Vi gir ingen godkjenning til tittelen "barnehagelærer".

  I barnehagen får de fleste barnehagelærere ansvar som styrer eller pedagogisk leder, og de må derfor ha denne godkjenningen.

  Vi gir ikke godkjenning til
  • spesialpedagoger
  • assistenter (i barnehage, skole og skolefritidsordning)
  • logopeder
  • fritidspedagoger
  • undervisningspersonale i høyere utdanning
  Norsk lærer- og barnehagelærerutdanning i utlandet 

  Vi gir erklæringer til lærere og barnehagelærere som er utdannet i Norge, og som skal søke godkjenning i et annet land.

 • Du skal søke godkjenning for det yrket du har fra utlandet.

  Du må være lærer fra utlandet for å bli godkjent som lærer. Hvis du vil bli godkjent som styrer og pedagogisk leder, må du være barnehagelærer fra utlandet.

  Er du både lærer og barnehagelærer fra utlandet?

  Da kan du søke begge godkjenningene. Du må fylle ut begge søknadsskjemaene, men det holder å sende ett eksemplar av dokumentasjonen.

 • I noen tilfeller kan du jobbe som barnehagelærer eller pedagog i barnehagen uten godkjenning.

  Dette gjelder hvis

  • barnehagen allerede har dekket minstekravet til antall pedagogiske ledere og din stilling kommer i tillegg til dette

  eller

  • barnehagen har fått dispensasjon fra utdanningskravet fra kommunen

  Ta kontakt med din arbeidsgiver for å finne ut om dette gjelder deg, eller om du må søke godkjenning som styrer og pedagogisk leder.

 • Hvis du har tatt PPU i Norge, trenger du ingen godkjenning fra oss. Dette gjelder selv om bachelor- eller mastergraden din er tatt i utlandet. Det norske lærestedet godkjente den utenlandske utdanningen din da du ble tatt opp som student.

  Lærere som er godkjent av oss, har nødvendig pedagogisk kompetanse og trenger ikke ta PPU i Norge.

 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) gir generelle godkjenninger av utenlandsk utdanning. Hvis du har tatt utdanningen din i et land utenfor EU/EØS, må du sende med generell godkjenning fra NOKUT når du søker hos oss.

  Er utdanningen din fra et EU/EØS-land, behøver du ikke å søke om generell godkjenning fra NOKUT.

  Selv om du har generell godkjenning fra NOKUT, må du likevel søke om godkjenning hos Utdanningsdirektoratet hvis du vil ha fast jobb som lærer, styrer eller pedagogisk leder.

  • Du må sende oss politiattest fra de to siste landene du har bodd i, før du kom til Norge.
  • Politiattesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.
  • Du må levere politiattest fra utlandet uansett hvor lenge du har bodd i Norge.
  • Vi kan ikke akseptere norsk politiattest.
 • Du bør dokumentere all relevant arbeidserfaring med arbeidsattester. Dette kan telle positivt i behandlingen av din søknad.

  Når du søker godkjenning som styrer og pedagogisk leder, må du ha ett års arbeidserfaring fra norsk barnehage, enten som assistent eller pedagog. Kravet gjelder ikke hvis du har dansk, islandsk, færøysk, norsk, samisk eller svensk som morsmål.

 •  

  NOKUT har begynt å godkjenne utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Fra høsten 2016 åpnet NOKUT opp for godkjenning av enkelte fag- og svennebrev fra Polen og Tyskland. Det vil etter hvert være en gradvis innføring av nye land og fagområder.

  Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring hos NOKUT

Slik søker du

 • Søknadsskjemaet er tilgjengelig elektronisk. Gå til søknadsskjemaet.

  • Fyll ut søknadsskjemaet på datamaskinen.
  • Skriv ut skjemaet.
  • Signer skjemaet.
  • Legg ved kopier av all dokumentasjon.

  Når du gjør valg i det elektroniske søknadsskjemaet, vil det vise hvilke dokumenter du må legge ved. Du kan også lese mer om hvilke papirer du skal legge ved her. 

  Send søknadskjemaet og vedlegg med posten til:

  Utdanningsdirektoratet
  Postboks 9359 Grønland
  0135 Oslo

 • Du må sende inn kopier av disse dokumentene:

  • bildesiden i passet ditt
  • vitnemål
  • karakterutskrift
  • politiattest fra utlandet som ikke er eldre enn tre måneder

  Du skal sende inn kopi av følgende dokumenter hvis det er aktuelt for deg:

  • Svar på søknad om generell godkjenning av utenlandsk høyere fra NOKUT hvis du har utdanning fra et land utenfor EU/EØS.
  • Vigselsattest eller utskrift fra folkeregisteret hvis du har byttet navn.
  • Vitnemål og karakterutskrifter hvis du har annen høyere utdanning enn den du har søkt godkjenning for.
  • Arbeidsattester som dokumenterer hvor lenge du har jobbet som barnehagelærer, lærer, styrer eller pedagogisk leder i utlandet eller i Norge.
  • Autoriserte oversettelser hvis dokumentene dine er på et annet språk enn norsk, engelsk, dansk eller svensk.

  Det holder med vanlige kopier. Det er ikke lengre nødvendig å sende bekreftede kopier.

 • Ingen språkkrav for lærere

  Du behøver ikke dokumentere norskkunnskapene dine hvis du søker godkjenning som lærer. Dette vil arbeidsgiver vurdere før du blir ansatt.

  Språkkrav for morsmålslærer og styrer og pedagogisk leder

  Du må dokumentere norskkunnskaper på minst nivå B2 etter det europeiske rammeverket. Kravet gjelder ikke for styrer og pedagogisk leder med norsk, samisk, svensk, dansk, islandsk eller færøysk som morsmål.

  Du må bestå en av disse fire språkprøvene for å dokumentere norskkunnskaper:

  • norsk med 393 timer fra videregående opplæring
  • eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
  • fullført studium i høyere utdanning med minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
  • test i norsk, høyere nivå, skriftlig, Bergenstesten med minimum 450 poeng eller bestått etter ny vurderingsordning fra og med høsten 2009
  • norskprøven for voksne innvandrere fra VOX med resultatet B2 på alle fire delprøver

  Norskprøve 3 er på for lavt nivå.

  Du kan også dokumentere gode norskkunnskaper gjennom minst fem års relevant arbeidserfaring fra Norge.

 • Hvis ikke dokumentene dine er på norsk, engelsk, dansk eller svensk, må du få dem oversatt av en autorisert translatør. Du kan benytte autoriserte translatører i andre land. Send med kopi av oversettelsen og dokumentet på originalspråket når du sender inn oversatte dokument.

  Oversikt over autoriserte translatører i Norge

  Det finnes ikke en autorisert translatør for det aktuelle språket i Norge

  Hvis det ikke finnes en autorisert translatør for det aktuelle språket, kan du benytte en oversetter uten autorisasjon.

  Unntak for politiattest

  Vi krever ikke oversettelse av politiattester fra Italia, Frankrike, Spania, Tyskland og Polen.

Svar på søknaden

 • Søknader der alle nødvendige papirer er med, blir behandlet raskere enn søknader der vi må be om dokumenter.

  Når du har sendt oss søknaden, går vi gjennom papirene og gir deg en tilbakemelding per post i løpet av en måned.

  Du får vedtak senest fire måneder etter at vi har fått en komplett søknad.

 • Du får tilsendt svar på søknaden din som et vedtak per post. Vedtaket er skrevet på norsk. Det er godkjent elektronisk og har derfor ikke signatur. Du får ett av følgende tre vedtak.

  Godkjenning

  Du kan søke fast stilling innen ditt yrke.

  Avslag

  Du oppfyller ikke kravene for å få godkjenning, men vi gir informasjon om hva du kan gjøre for å bli kvalifisert.

  Utligningstiltak

  Du har utdanning fra EU/EØS som ikke oppfyller kravene for godkjenning, og du må derfor ta en egnethetsprøve eller gjennomføre en prøveperiode for å bli godkjent.

  Du vil få informasjon om hvordan du skal gå fram.

 • Lønn og stillingskode

  Arbeidsgiver fastsetter lønn og stillingskode.

  Oppholdstillatelse

  Det er arbeidsgivers ansvar å vurdere din oppholdstillatelse. Se www.udi.no for mer informasjon.

  Norsk politiattest

  Du må levere en norsk politiattest hver gang du blir ansatt i norsk skole eller barnehage.

 • Hvis du mener at vi har gjort en feil i vårt vedtak, kan du sende en klage til oss innen tre uker. Det er viktig at du forklarer hva som er feil. Legg gjerne ved mer dokumentasjon.

  Vi vil gjøre en ny vurdering av saken din.

  Hvis vi opprettholder vårt vedtak, sender vi klagen videre til Kunnskapsdepartementet for endelig behandling.

 • Godkjenning som lærer er regulert i 
  Forskrift til opplæringsloven, kapittel 14.

  Godkjenning som styrer og pedagogisk leder er regulert i 
  Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat.

  For den som har rettigheter etter direktiv 2005/36/EF, er godkjenningen også regulert i
  Yrkeskvalifikasjonsloven(trer i kraft 01.01.2018)

  Her finner du yrkeskvalifikasjonsdirektivet som gjelder utdanning fra EØS-land, EU-direktivet - norskspråklig versjon (pdf).

  Forvaltningsloven regulerer offentlig saksbehandling.

 • Vår saksbehandling er kun skriftlig, men vi tar imot spørsmål per telefon og e-post.

  Telefon: 23 30 12 00

  E-post: post@utdanningsdirektoratet.no

  Postadresse:

  Utdanningsdirektoratet
  Postboks 9359 Grønland
  0135 Oslo

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!