SWOT-metoden

SWOT-metoden er en strategisk analysemetode som benyttes for å identifisere styrker, svakheter, muligheter og trusler. Både innholdet og prosessen i en SWOT er viktig.

SWOT-metoden kan bidra til dialog og kunnskapsbygging om ståsted og gi hjelp til å prioritere retning for videre arbeid mot bedre måloppnåelse.

Eksempler på bøker som omhandler SWOT og strategisk analyse:

J.-A. Johannesen og B. Olsen (2008), Skoleledelse – skolen som organisasjon, Fagbokforlaget, Bergen G. Roos, G. von Krogh og J. Roos (2002), Innføring i strategi, Fagbokforlaget, Bergen, 3. Utg. B.R. Løwendahl og F.E. Wenstøp (2003), Grunnbok i strategi, N.W. Damm & Søn, 2. Utg.

Selve SWOT-metoden kan utføres manuelt med gule lapper og flippovertavler, eller ved hjelp av digitale verktøy. Det er vesentlig at prosessen sikrer kollektiv refleksjon, og at den enkelte får tilstrekkelig relevant informasjon. Involvering skaper oppslutning om endringsarbeidet.

SWOT-skjema

Styrker (S)Svakheter (W)
Muligheter (O)Trusler (T)

SWOT i Ståstedsanalysen

SWOT-metoden kan bidra til dialog og kunnskapsbygging omkring arbeidet med Ståstedsanalysen, og til at skolen får gjennomført skolebasert vurdering (jf. forskrift til Opplæringslova § 2-1). Ståstedsanalysen er delt inn i tre faser. I fase 1 analyserer og vurderer skolen dataene som er samlet i Skoleporten og eventuelle andre lokale data. I fase 2 foretar skolen en egenvurdering av skolens praksis. . I fase 3 skal skolen vurdere den kunnskapen som skolen har fått gjennom fase 1 og 2. Vi foreslår SWOT-metoden som en analysemetode for fase 3.

SWOT for skoleeier

Utdanningsdirektoratet har utviklet dette verktøyet for å stimulere til kollektiv refleksjon, dialog og samhandling om skoleeierskap og skolenes kvalitet. Kunnskapsgrunnlaget i tilstandsrapporten ligger til grunn for analysen. SWOT- metoden for skoleeier tar utgangspunkt i denne modellen for å analysere skoleeiers situasjon og behov:

Modell for aktivt skoleeierskap