Mange barn og unge synes det er skummelt at det er krig i Europa, og vi voksne har et ansvar for å snakke med dem om det som skjer, og trygge dem som er redde. Her finner du eksempler på kompetansemål i læreplanene, som kan være utgangspunkt for å ta opp temaer knyttet til krigen i Ukraina. 

Vi voksne kan trygge barna og forklare hva som skjer, og samtidig understreke at russiske barn i norske skoler ikke har noen skyld i krigen. 

Hvordan snakke med barn og unge om krig og frykt?

Her er noen råd hvor hvordan dere kan snakke med barn og unge om vanskelige hendelser. Vanskelige hendelser kan være både noe barnet opplever selv og kriser i samfunnet, som terror og krig. Les mer om hvordan du kan snakke med barn og unge.

Hjelp til å forstå situasjonen

Skolen kan bidra for å hjelpe barna med å forstå krigen og det som skjer i Europa. Læreplanene i flere fag har kompetansemål som kan være utgangspunkt for å jobbe med temaer knyttet til krigen i Ukraina. 

Dette er et skremmende tema som det er viktig å rette søkelyset mot. Samtidig bør det ikke bli for massivt for elevene. Under har vi valgt ut ett kompetansemål pr. trinn fra læreplanen i samfunnsfag og to mål fra samfunnskunnskap. Andre kompetansemål fra disse læreplanene og fra andre fag kan også være aktuelle.

Demokrati og medborgerskap

Det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap kan være aktuelt å ta utgangspunkt i. I samfunnsfag handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om at elevene skal utvikle kunnskap og ferdigheter om demokratiske prosesser, verdier og prinsipper. Elevene skal lære å tenke kritisk, ta ulike perspektiver og håndtere meningsbryting. Samfunnsfag skal bidra til at elevene kan delta i og videreutvikle demokratiet og forebygge ekstreme holdninger, ekstreme handlinger og terrorisme.

Aktuelle kompetansemål

Samfunnsfag

Etter 2. trinn

  • utforske og gi døme på korleis menneske i ulike delar av verda påverkar livet til kvarandre

Etter 4. trinn

  • reflektere over kven som har makt, og kva eit demokrati er, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å påverke avgjerder

Etter 7. trinn

  • reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar

Etter 10. trinn

  • gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane

Samfunnskunnskap

  • reflektere over kva det inneber å vere medborgar, og samanlikne korleis politiske system er organiserte i forskjellige land og område
  • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn

Ulike kilder

FN-sambandet har en artikkel som forteller mye om bakgrunnen for konflikten.

NRK Supernytt har laget en ekstra nyhetssending om Ukraina, der de også svarer på spørsmål som barn og unge har. Husk å vurdere barnets alder.

Regjeringen har hatt en egen pressekonferanse for barn.

Røde Kors har laget en podkast på 7 minutter med et tilhørende studieark som du kan bruke i klasserommet.

Faktisk.no har en artikkel som handler om kildekritikk knyttet til krigen i Ukraina. De har også egne opplegg tilpasset skoleelever